Hyppää sisältöön

Tonttijaot ja lohkomiset

Asemakaava-alueella kiinteistötoimitukset sekä tonttijaot tekee Lahden kaupunki. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Toimenpidehakemus, PDF

Tutustu palveluihin

Laatikkoa klikkaamalla saat lisätietoa palvelusta.

 • Tonttijako on suunnitelma siitä, miten kortteli jakautuu rakennuspaikoiksi.  Tonttijako tai tonttijaon muutos voidaan laatia joko erillisenä toimenpiteenä tai asemakaavan yhteydessä. Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan alueelle maanomistajan hakemuksesta.

  ​Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti.

 • Tontilla tarkoitetaan kiinteistöä asemakaava-alueella, joka on muodostettu sitovan tonttijaon mukaisesti.

  Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella. Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kunnalle tiedon määräalan lainhuudosta.

  Lohkomisen edellytyksinä ovat voimassa oleva asemakaava ja tonttijako. Lisäksi omistajalla tulee olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

 • Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi kulkuyhteys). Rasite ei ole henkilökohtainen oikeus, vaan se liittyy aina kiinteistöön, jonka henkilö omistaa.

  Rasitetoimituksessa kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

  1. talousveden ottamiseen
  2. talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  3. veden johtamiseen maan kuivattamista varten
  4. viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  5. puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  6. ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
  7. kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
  8. kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
  9. väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  10. jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
  11. kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen
 • Lahden kaupunki myös joitakin muita kiinteistötoimituksia asemakaava-alueella. Niistä tavallisin on yleisen alueen lohkominen, jolla muodostetaan muun muassa kadut ja puistot.

  Tilusvaihto

  Kiinteistöjen kesken voidaan vaihtaa alueita suorittamalla tilusvaihto. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoisia.

  Kiinteistönmääritys

  Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskeva riita tai epäselvyys.

  Yhteisalueosuuden siirto

  Kiinteistön omistajan hakemuksesta voidaan kiinteistöön kuuluva yhteisalueosuus tai osa siitä siirtää hänen omistamaansa toiseen kiinteistöön.

  Yleisen alueen lohkominen

  Asemakaavan mukaisia yleisiä alueita ovat katu-, tori-, puisto-, urheilu-, retkeily-, loma-, vaara-, erityis- ja vesialueet. Kadut ja puistot muodostavat suurimman osan yleisistä alueista. Yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.

Kiinteistönmuodostuksen hinnasto

 • Hinnoista on päättänyt tekninen ja ympäristölautakunta kokouksessaan 8.12.2020, 157 §.

  Tontin lohkominen, tarvittavat asiakirjat sisältyvät hintaaneuroa
  enintään 2000 m21400
  2001–10000 m21600
  yli 10000 m21975
  Tontin lohkomisen yhteydessä tehtäväeuroa
  Päätös tontin vapauttamisesta kiinnityksistä285
  Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken tehtävä sopimus
  kiinnitysten etusijajärjestyksestä
  130
  Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen,
  muuttaminen tai poistaminen
  235
  Tilusvaihto340
  Tontinosan lunastaminen975
  Yhteisalueosuuden siirto lohkomisen yhteydessäilmainen
  Muut toimitukseteuroa
  Rasitetoimitus625
  Jokainen seuraava rasitteen tai oikeuden
  perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai
  poistaminen
  235
  Tilusvaihto700
  Rajankäynti (kiinteistönmääritystoimitus), sisältää 2
  rajamerkkiä. Jokaisesta seuraavasta rajamerkistä suoritetaan 95 €.
  700
  Tontin halkominen (sopimus)675
  Yhteisalueosuuden siirto420
  Kiinteistönmääritystoimitus (muu kuin rajankäynti)työaikaveloitus
  Kiinteistötoimitusten henkilötyöhinnastoeuroa/tunti
  Toimitusinsinöörin tehtävät95
  Kiinteistörekisterinhoitaja, kartoittaja tai vastaava55
  Asiakirjateuroa/kappale
  Kiinteistörekisterin ote18
  Karttaote7,50
  Lainhuutorekisterin ote18
  Rasitustodistus18
  Sopimuksen uudelleen kirjoitettu jäljennös40
  Muu pyynnöstä annettava todistus5,05
  Oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös 1,70 ensimmäinen sivu, seuraavat sivut 1,55
  Oikeaksi todistamaton jäljennösA4: 0,85 1. sivu, seuraavat sivut 0,45 ja seuraavat kopiot samasta sivusta 0,10.
  A3: 1,70 1. sivu, seuraavat sivut 0,85 ja seuraavat kopiot samasta sivusta 0,20.
  Laskutus- ja käsittelykuluteuroa
  Toimiston käsittelykulut3
  Hakemuksen käsittelymaksu30
  Valmiiden asiakirjojen toimituskulut50
  Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterin pitäjän säilyttämien asiakirjojen jäljennös (toimituskartta, täydennetty tonttijako- tai tonttikarttaeuroa
  Oikeaksi todistettu jäljennös 8,20
  Muut todistukset henkilötyöhinnaston mukaan
  AsemakaavatulosteA4-koko 0,50 euroa, A3-koko 0,70 euroa, A2-koko 2,0 euroa, A1-koko 4,0 euroa, A0-koko 9,0 euroa
  Palvelupaketti kiinteistövälittäjille, sis. tonttikartan ja tarvittavat kaavakopiot25
  Palvelupaketti kiinteistövälittäjille, numeerinen20
  Kiinteistörekisterin pitäjän päätökseteuroa
  Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin625
  Jos tehdään tarkistusmittauksia775
  Kiinteistöjen yhdistäminen, KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa675
  Kiinteistöjen yhdistäminen, KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa (eri kiinnitykset)725
  Muilta viranomaisilta hankittavat asiakirjat, lunastus- yms. maksujen lisäksi asiakirjalta10
  Rekisteriyksikön nimeäminen/nimen muuttaminen100
  Osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai
  muodostetaan tilaksi (KML 131§)
  260
  Sopimukseen perustuva rasitteen poistaminen tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen (KML
  165§)
  260
  Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen euroa
  Jos tontin/tonttien rajat muuttuvat asemakaavan muutoshakemuksen johdosta, on tehtävä tonttijako tai tonttijaon muutos sekä tontit lohkottava ja merkittävä kiinteistörekisteriin.

  Tonttijaon muutos saattaa edellyttää jo rakennettujen vesi- ja viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- tms. johtojen siirtämisiä ja/tai liittymäjärjestelyjä. Em. toimenpiteiden kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti tonttijaon muutoksen hakija.

  Tonttijakoa haetaan asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistuttua erillisenä. Lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä syntyy hakijalle myös kustannuksia kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.
  Korkeintaan kahta tonttia koskeva tonttijako tai sen muutos775
  Tonttijaon tai sen muutoksen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi185
  Erityistapauksissa käytetään työaikaveloitusta

Ota yhteyttä

 • Tiina Niemi

  Kartoittaja

  Kysy minulta toimituksista.
 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti