Hyppää sisältöön

Tonttijaot ja lohkomiset

Asemakaava-alueella kiinteistötoimitukset sekä tonttijaot tekee Lahden kaupunki. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Toimenpidehakemus, PDF

Tutustu palveluihin

Laatikkoa klikkaamalla saat lisätietoa palvelusta.

 • Tonttijako on suunnitelma siitä, miten kortteli jakautuu rakennuspaikoiksi.  Tonttijako tai tonttijaon muutos voidaan laatia joko erillisenä toimenpiteenä tai asemakaavan yhteydessä. Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan alueelle maanomistajan hakemuksesta.

  ​Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti.

 • Tontilla tarkoitetaan kiinteistöä asemakaava-alueella, joka on muodostettu sitovan tonttijaon mukaisesti.

  Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella. Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kunnalle tiedon määräalan lainhuudosta.

  Lohkomisen edellytyksinä ovat voimassa oleva asemakaava ja tonttijako. Lisäksi omistajalla tulee olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

 • Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi kulkuyhteys). Rasite ei ole henkilökohtainen oikeus, vaan se liittyy aina kiinteistöön, jonka henkilö omistaa.

  Rasitetoimituksessa kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

  1. talousveden ottamiseen
  2. talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  3. veden johtamiseen maan kuivattamista varten
  4. viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  5. puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  6. ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
  7. kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
  8. kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
  9. väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  10. jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
  11. kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen
 • Lahden kaupunki myös joitakin muita kiinteistötoimituksia asemakaava-alueella. Niistä tavallisin on yleisen alueen lohkominen, jolla muodostetaan muun muassa kadut ja puistot.

  Tilusvaihto

  Kiinteistöjen kesken voidaan vaihtaa alueita suorittamalla tilusvaihto. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoisia.

  Kiinteistönmääritys

  Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskeva riita tai epäselvyys.

  Rajankäynti

  Toimituksessa pidetään kokous, johon kutsutaan epäselvään rajaan rajoittuvien kiinteistöjen omistajat. Rajankäynti voi olla tarpeen, jos rajan paikasta on riita, kun rajamerkit ovat kadonneet tai rajan paikka on muuten epäselvä.

  Yhteisalueosuuden siirto

  Kiinteistön omistajan hakemuksesta voidaan kiinteistöön kuuluva yhteisalueosuus tai osa siitä siirtää hänen omistamaansa toiseen kiinteistöön.

  Yleisen alueen lohkominen

  Asemakaavan mukaisia yleisiä alueita ovat katu-, tori-, puisto-, urheilu-, retkeily-, loma-, vaara-, erityis- ja vesialueet. Kadut ja puistot muodostavat suurimman osan yleisistä alueista. Yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.

Kiinteistönmuodostuksen hinnasto

 • Hinnoista on päättänyt kaupunkiympäristölautakunta kokouksessaan 24.5.2023 § 58.

  Tontin lohkominen, tarvittavat asiakirjat sisältyvät hintaaneuroa
  enintään 2000 m21500
  2001–10000 m21700
  yli 10000 m22100
  Tontin lohkomisen yhteydessä tehtäväeuroa
  Päätös tontin vapauttamisesta kiinnityksistä300
  Kiinteistön pantinhaltijoiden kesken tehtävä sopimus
  kiinnitysten etusijajärjestyksestä
  140
  Rasitteen tai oikeuden perustaminen, siirtäminen,
  muuttaminen tai poistaminen
  275
  Tilusvaihto360
  Tontinosan lunastaminen1050
  Yhteisalueosuuden siirto lohkomisen yhteydessäilmainen
  Muut toimitukseteuroa
  Rasitetoimitus900
  Jokainen seuraava rasitteen tai oikeuden
  perustaminen, siirtäminen, muuttaminen tai
  poistaminen
  275
  Tilusvaihto750
  Rajankäynti, sisältää 2 rajamerkkiä. Jokainen seuraava rajamerkki 100 €750
  Tontin halkominen (sopimus)725
  Yhteisalueosuuden siirto450
  Kiinteistönmääritystoimitus (muu kuin rajankäynti)työaikaveloitus
  Jos toimituksen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena
  Kiinteistötoimitusten henkilötyöhinnastoeuroa/tunti
  Toimitusinsinöörin tehtävät100
  Kiinteistörekisterinhoitaja, toimitusvalmistelija tai vastaava60
  Jos kiinteistötoimitus vaatii jatkokokouksia, peritään kustakin jatkokokouksesta 100 € työaikakorvauksena normaalin taksan lisäksi
  Asiakirjateuroa/kappale
  Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista suoritetaan niiden lunastus- yms. maksujen lisäksi 10 euroa asiakirjalta (esim. kiinteistörekisterin ote, rasitustodistus, lainhuutotodistus)
  Mikäli toimitus vaatii lehtikuulutuksen, lisätään lehtikuulutuksen aiheuttamat kustannukset normaaliin taksaan
  Sopimuksen uudelleen kirjoitettu jäljennös40
  Muu pyynnöstä annettava todistus5,05
  Oikeaksi todistettu pöytäkirjan ote ja asiakirjan jäljennös 1,70 ensimmäinen sivu, seuraavat sivut 1,55
  Oikeaksi todistamaton jäljennösA4: 0,85 1. sivu, seuraavat sivut 0,45 ja seuraavat kopiot samasta sivusta 0,10.
  A3: 1,70 1. sivu, seuraavat sivut 0,85 ja seuraavat kopiot samasta sivusta 0,20.
  Laskutus- ja käsittelykuluteuroa
  Hakemuksen käsittelymaksu32
  Valmiiden asiakirjojen toimituskulut
  (Jos hakemus ja/tai asiakirjat toimitetaan sähköisesti, ei tältä osin peritä maksua)
  53
  Kiinteistöinsinöörin tai kiinteistörekisterin pitäjän säilyttämien asiakirjojen jäljennös (toimituskartta, täydennetty tonttijako- tai tonttikarttaeuroa
  Oikeaksi todistettu jäljennös 8,20
  Muut todistukset henkilötyöhinnaston mukaan
  AsemakaavatulosteA4-koko 0,50 euroa, A3-koko 0,70 euroa, A2-koko 2,0 euroa, A1-koko 4,0 euroa, A0-koko 9,0 euroa
  Palvelupaketti kiinteistövälittäjille, numeerinen100
  Kiinteistörekisterin pitäjän päätökseteuroa
  Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin670
  Jos tehdään tarkistusmittauksia830
  Kiinteistöjen yhdistäminen, KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa725
  Kiinteistöjen yhdistäminen, KmL 214.1 §:n mukaisessa tapauksessa (eri kiinnitykset)775
  Rekisteriyksikön nimeäminen/nimen muuttaminen100
  Osuus yhteiseen alueeseen siirretään kiinteistöön tai
  muodostetaan tilaksi (KML 131§)
  275
  Sopimukseen perustuva rasitteen poistaminen tai sen käyttämistä koskevien määräysten muuttaminen (KML
  165 §)
  275
  Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen euroa
  Jos tontin/tonttien rajat muuttuvat asemakaavan muutoshakemuksen johdosta, on tehtävä tonttijako tai tonttijaon muutos sekä tontit lohkottava ja merkittävä kiinteistörekisteriin.

  Tonttijaon muutos saattaa edellyttää jo rakennettujen vesi- ja viemäri-, sähkö- ja kaukolämpö- tms. johtojen siirtämisiä ja/tai liittymäjärjestelyjä. Em. toimenpiteiden kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti tonttijaon muutoksen hakija.

  Tonttijakoa haetaan asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistuttua erillisenä. Lohkomisesta ja kiinteistörekisteriin merkitsemisestä syntyy hakijalle myös kustannuksia kiinteistötoimitusmaksutaksan mukaisesti.
  Erillispientalojen, paritalojen, rivitalojen tai autopaikkojen korttelialueelle tehtävä erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia900
  Edellisen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi225
  Asuinkerrostalojen, liike-, toimisto- tai toimitilarakennusten, teollisuus- tai varastorakennusten, erityisasumisen tai yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten, yleisten rakennusten tai erityisalueen tonttien korttelialueelle tehtävä erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia1300
  Edellisen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään jokaisesta seuraavasta tontista lisäksi225
  Asemakaavan yhteydessä tehtävä korkeintaan kahta muuta kuin omakotitonttia koskeva tonttijako tai sen muutos900
  Asemakaavan yhteydessä tehtävän tonttijaon tai sen muutoksen koskiessa useampaa kuin kahta tonttia peritään seuraavasta tontista lisäksi 180
  3D-tonttijaosta sekä poikkeuksellisen suuritöisestä tonttijaosta peritään maksu kulloinkin voimassa olevan henkilötyöveloitushinnaston mukaan. Suuritöiseksi katsotaan myös sellainen tonttijako, joka suunnitellaan, lasketaan ja/tai piirretään hakijan pyynnöstä uudestaan

Ota yhteyttä

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti