Hyppää sisältöön

Tonttijaot ja lohkomiset

Asemakaava-alueella kiinteistötoimitukset sekä tonttijaot tekee Lahden kaupunki. Asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimitukset tekee Maanmittauslaitos.

Toimenpidehakemus, PDF

Tutustu palveluihin

Laatikkoa klikkaamalla saat lisätietoa palvelusta.

 • Tonttijako on suunnitelma siitä, miten kortteli jakautuu rakennuspaikoiksi.  Tonttijako tai tonttijaon muutos voidaan laatia joko erillisenä toimenpiteenä tai asemakaavan yhteydessä. Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan alueelle maanomistajan hakemuksesta.

  ​Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti.

 • Tontilla tarkoitetaan kiinteistöä asemakaava-alueella, joka on muodostettu sitovan tonttijaon mukaisesti.

  Tontti muodostetaan lohkomistoimituksella. Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kunnalle tiedon määräalan lainhuudosta.

  Lohkomisen edellytyksinä ovat voimassa oleva asemakaava ja tonttijako. Lisäksi omistajalla tulee olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

 • Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esimerkiksi kulkuyhteys). Rasite ei ole henkilökohtainen oikeus, vaan se liittyy aina kiinteistöön, jonka henkilö omistaa.

  Rasitetoimituksessa kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

  1. talousveden ottamiseen
  2. talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  3. veden johtamiseen maan kuivattamista varten
  4. viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  5. puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  6. ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
  7. kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
  8. kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
  9. väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
  10. jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
  11. kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen
 • Lahden kaupunki myös joitakin muita kiinteistötoimituksia asemakaava-alueella. Niistä tavallisin on yleisen alueen lohkominen, jolla muodostetaan muun muassa kadut ja puistot.

  Tilusvaihto

  Kiinteistöjen kesken voidaan vaihtaa alueita suorittamalla tilusvaihto. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoisia.

  Kiinteistönmääritys

  Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta koskeva riita tai epäselvyys.

  Yhteisalueosuuden siirto

  Kiinteistön omistajan hakemuksesta voidaan kiinteistöön kuuluva yhteisalueosuus tai osa siitä siirtää hänen omistamaansa toiseen kiinteistöön.

  Yleisen alueen lohkominen

  Asemakaavan mukaisia yleisiä alueita ovat katu-, tori-, puisto-, urheilu-, retkeily-, loma-, vaara-, erityis- ja vesialueet. Kadut ja puistot muodostavat suurimman osan yleisistä alueista. Yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi lohkomistoimituksella.

Ota yhteyttä