Hyppää sisältöön

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Kaupungin asuntopolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että kaupungissa on riittävästi kysyntää ja tarpeita vastaavaa asuntotuotantoa ja että asuntomarkkinat ovat tasapainoiset. Asuntopolitiikalla varmistetaan myös, että tarjolla on riittävästi kohtuuhintaisia ja esteettömiä asumisen vaihtoehtoja. Yhä isompi merkitys asuntopolitiikalla on asuinalueiden eriytymiskehityksen hillitsemisessä, johon ohjelmassa otetaan myös kantaa. Väestön ikääntyminen tuo myös omat haasteensa: ikääntyneille soveltuvaa asumista tulee olla tarjolla enenevissä määrin.

Maapolitiikalla luodaan edellytyksiä

Maapoliittisessa ohjelmassa käsitellään periaatteita, joita kaupunki käyttää maanhankinnassa ja -luovutuksessa sekä yksityisen maan kaavoituksessa ja rakentamisen edistämisessä. Maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kaupungin maankäyttöpolitiikan. Onnistuneella maapolitiikalla luodaan edellytykset monipuoliselle asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamiselle.

Tavoitteena Lahti, jossa on hyvä asua ja elää

Lahteen halutaan omailmeisiä asuntoalueita, joissa on monentyyppisiä taloja ja joilta löytyy asuntoja eri kokoisille perheille ja eri elämäntilanteisiin. Samalta alueelta on hyvä löytyä niin vuokra- ja asumisoikeus- kuin omistusasuntojakin. On tärkeää, että alueet suunnitellaan niin, että ne koetaan turvallisiksi.

Ikäystävällisyydellä tavoitellaan asuntoja ja ympäristöjä, jotka esteettöminä sopivat niin vanhuksille kuin pienten lasten kanssa kulkeville. Ikääntyville tarvitaan myös juuri heille suunniteltuja asuntoja eri puolilla kaupunkia. Yhden ikäryhmän käyttöön suunniteltujen asuntojen on hyvä olla muuntojoustavia, jotta ne eivät jää käyttämättömiksi erityistarpeen vähentyessä.

Opiskelijat ovat tärkeä asukasryhmä. Lahteen ei suunnitella suurta ylioppilaskylää, vaan opiskelijataloja rakennetaan kysynnän mukaan sekä lähelle oppilaitoksia että kaupungin keskustaan. Suurin osa opiskelijoista asuu muissa kuin erityisissä opiskelijataloissa.

Tavoitteena on, että jokaisella lahtelaisella on tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti. Asunnottomuuden poistoon etsitään keinoja yhdessä muiden tahojen kanssa.

Tavoitteena kestävästi kasvava kaupunki

Lahdessa suositaan vähähiilistä rakentamista ja talojen korjaamista. Tavoitteena on hyväksytyn yleiskaavan mukaisesti rakentaa uusia asuntoja ensisijaisesti lähelle palveluja ja hyviä joukkoliikenneyhteyksiä. Kaupunkia tiivistetään niin, että yhä suuremmalle osalle asukkaista on kävely- tai pyöräilymatka kouluun, päiväkotiin ja muihin päivittäisiin palveluihin. Lahdessa on hyvä asua myös ilman omaa autoa.

Kaupunki kannustaa myös yksityisiä rakentamaan tyhjille tonteilleen. Katujen ja muun tekniikan rakentamisesta saadaan täysi hyöty vasta, kun kaikki alueen tontit on rakennettu suunnitellulla tavalla. Myös joukkoliikenne ja monet palvelut tarvitsevat tietyn asukaspohjan ollakseen kannattavia.

Tavoitteena kaupunki, josta yritys löytää sopivan tontin

Yrityselämä tarvitsee paikkoja toimia. Kaavoituksella ja maapolitiikalla pyritään tarjoamaan yritysten tarpeita vastaavia tontteja uusilta ja vanhoilta yritysalueilta. Tonttien luovutuspolitiikalla kaupunki voi suunnata yritystoimintaa sinne, missä sillä on parhaat edellytykset menestyä.

Tontinluovutus tasapuolista ja avointa

Kaupunki myy ja vuokraa tontteja moneen käyttöön. Asuntorakentamiseen on erilaisia tontteja pientaloista kerrostaloihin. Lisäksi liike-elämälle on erisuuruisia ja eri käyttötarkoituksiin sopivia tontteja. Tavoitteena on saada kaikki tarjolla olevat tontit avoimesti nähtäville karttapalveluun, mistä jo omakotitontit hyvin löytyvät. Tarjous- ja laatukilpailuja käytetään entistä enemmän parhaan toteutusratkaisun saamiseksi.

Kaupunki muuttuu hitaasti

Asunto- ja maapolitiikalla voidaan vaikuttaa uudisrakentamiseen ja muutoksiin rakennuskannassa, mutta pääosin kaupunki pysyy samanlaisena kuin nytkin. Lahdessa on yhteensä 1900 kerrostaloa, 1100 rivitaloa ja 16 000 omakotitaloa. Näissä on yhteensä 71 500 asuntoa. Vuodessa uusia asuntoja valmistuu keskimäärin 500-700, mikä on alle prosentti koko asuntokannasta.

 

 

Lahden asunto- ja maapoliittiset linjaukset 2023-2028