Hyppää sisältöön

Kadut

Kunnossapito

Karttapalvelumme kautta löydät paljon katuihin, puistoihin, viheralueisiin ja varusteisiin liittyvää tietoa.

Karttapalveluun

Anna palautetta katujen kunnossapidosta ePalaute-palvelun kautta

Anna palautetta ensisijaisesti ePalautteena. Palautetta voi antaa myös mobiilisti Trimble Feedback-sovelluksella. Trimble Feedbackillä ePalautteen antaminen on tehty erittäin helpoksi.

Kunnossapidon 24/7 puhelinpalautepalvelu on lakkautettu kesällä 2021.  Mikäli et pääse antamaan palautetta ePalaute-palvelun kautta, voit olla yhteydessä puhelimitse Lahti-Pisteen asiakaspalveluun. Tällöin Lahti-Pisteen henkilöstö kirjaa puhelinpalautteen perusteella ePalautteen, joka ohjataan ko. alueen kunnossapitourakoitsijalle. Lähtökohtaisesti ePalaute laaditaan itse.

Lahti-Pisteen asiakaspalvelu avoinna arkisin ma-pe klo 8–18. Tavoitat Lahti-Pisteen puhelimitse 03 814 2355 ja arkisin osoitteessa Lahden Palvelutori, Kauppakeskus Trio 2.krs.

Alla esimerkkejä käytännön työtehtäviin liittyvistä teemoista, joista palautetta voi antaa

 • kadun tai pyörätien auraus on tekemättä
 • jalankulku- ja pyörätie on vaarallisen liukas
 • kadulle tai pyörätielle on ilmestynyt vaaraa aiheuttava kuoppa
 • liikennemerkki on kaatunut
 • katu pölyää
ePalaute

Hoitoalueet

Kaupunki jakautuu neljään hoitoalueeseen:

Urakoitsijoina toimivat

 • Destia Oy  –  keskusta
 • YIT Road Oy – etelä ja itä
 • Viherpalvelut Hyvönen Oy – pohjoinen

 

Hoitoalueiden alueurakkarajat karttapalvelussa

Valtatiet ja maantiet

Ota yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun: Palauteväylä.fi 

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 t/ vrk).

Nastolan alueella on paljon Uudenmaan ELY-keskuksen hoidossa olevia teitä. Näitä ovat mm. Kukkastie, Karhusillantie, Immiläntie, Vehkosillantie, Heinolantie, Villähteentie/Kouvolantie (mt 312), Koiskalantie, Heinämaantie, Haravakyläntie, Lankilantie ja Teollisuustie.

Usein kysytyt kysymykset lumitöistä

 • Lumiauraa joutuu erityisesti asuntokaduilla välillä odottamaan, koska lumet aurataan ns. hoitoluokituksen mukaan.

  Tilanteita, jolloin aurauksia tehdään, syntyy talvikaudesta riippuen 5 – 15 kertaa. Kaupungin talouden puolesta ei ole annettavissa sellaista mahdollisuutta, että kyseisiin tapahtumiin varattaisiin sellainen kalustomäärä odottamaan, että joka paikka kyettäisiin lumesta puhtaaksi auraamaan samalla kertaa. Sen johdosta katuverkkoa on jouduttu priorisoimaan sen suhteen, mikä osuus käydään läpi ensimmäisenä ja mikä viimeisenä.

  Katujen hoitoluokitus tarkoittaa, että ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen.

  Kun lunta sataa paljon ja pitkään, pääkatujen ja joukkoliikenteen käyttämien katujen aurausta joudutaan tekemään jatkuvasti, jolloin asuntokatujen auraus viivästyy.

  Asuntokadut pitäisi olla aurattu viimeistään 12 tunnin kuluttua siitä, kun lumisade päättyy.

 • Hoitoluokitus jakaa kadut pääkatuihin, alueellisiin ja paikallisiin kokoojakatuihin sekä asuntokatuihin. Pääkadut määritetään I hoitoluokkaan, kokoojakadut II hoitoluokkaan, bussi- ja muut joukkoliikennekadut kuuluvat I ja II hoitoluokkiin, asuntokadut ovat hoitoluokkaa III.

  Yleisin syy kadun hoitoluokan muuttamiselle on joukkoliikenteen reittimuutokset. Muutoin katujen hoitoluokkia ei yleensä muuteta.

 • Vastuu katujen hoidosta on jaettu kaupungin ja tontinhaltijoiden kesken. Kaupunki vastaa ajoratojen aurauksesta, mutta lumien kuljetus lumenvastaanottopaikoille sekä jalkakäytävien auraus ja hiekoitus kuuluvat tontinhaltijoille tonttiensa edustoilla.

  Tontinhaltijoille kuuluu avata tontti liittymä lumenaurauksen jälkeen.

  Kaupunkitekniikka järjestää Lahden katujen hoidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vastuulla olevista lumitöistä. Urakka-alueita on yhteensä 4 kpl, joissa urakoitsijat vastaavat käytännön lumitöistä.

  Taloyhtiön tulee huolehtia riittävistä turvatoimista ja liikennejärjestelyt tulee hoitaa asianmukaisesti:

  Lumenpudotuksen aikana tulee aina olla tarvittava määrä liikenteenohjaajia.

  Jalankulkijoiden turvallisuus on otettava huomioon joko siirtämällä jalankulku kadun toiselle puolelle tai vilkkaimmissa jalankulkupaikoissa eristettävä jalankulkualue ajoradasta. Jalankulkijoiden opastus on hoidettava liikenteenohjaajilla. Tarvittaessa ohjausta tulee täydentää liikennemerkein.

  Mikäli lumenpudotuksen yhteydessä joudutaan ottamaan ajorataa käyttöön, niin pudotuksesta on tehtävä liikennemerkkijärjestelyt. Liikennemerkkijärjestelyistä tulee lähettää suunnitelma kristiina.virolainen@lahti.fi.

 • Syitä voi olla useita:

  • seuraava lumisade tulossa kahden viikon sisään ja uudelle lumelle tarvitaan tilaa
  • lumivallista sulava vesi jäätyy yöllä
  • lumi tukkii sade- tai sulamisvettä keräävät hulevesikaivot ja kadun kuivatus estyy, minkä seurauksena katualueelle lammikoituu lumesta sulanutta vettä
  • lumikasa risteysalueella ja haittaa näkyvyyttä, risteysnäkemiä, suojatien läheisyydessä jne.
  • esteettömyyden takia
  • lumeen on sitoutunut suuri määrä likaa, nokea ja pölyä (pienhiukkasia), minkä vuoksi lumet on syytä kuljettaa pois ilman laadun turvaamiseksi – keväällä tai pakkasella ilman kuivuessa hiukkaset huonontavat ilmanlaadun
  • jäätyessään lumi saattaa vaikeuttaa mm. pysäköintiä ja jäinen polanne on hyvin kallista ja hidasta irrottaa
 • Tällöin haitataan liikennettä kaikkein vähiten, eivätkä työkoneet estä esimerkiksi muun liikenteen kulkua. Turhaa melua pyritään tietenkin välttämään. Työkoneen peruuttaessa syntyvää piipittävää ääntä ei saa lainsäädännön perusteella kytkeä pois päältä.

 • Aurausvallien poistamiseen tai madaltamiseen ryhdytään viimeistään silloin, kun aurausvallit kaventavat kadun kulkuväyliä niin paljon, että vallit haittaavat väylien käyttöä ja turvallisuutta tai lumivallien korkeus estää riittävän näkyvyyden risteysten tai suojateiden läheisyydessä.

  Pysäköintipaikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lumen varastointipaikkana, ei kuitenkaan kaikkia saman kadun pysäköintipaikkoja.

 • Ajoratojen aurauksen yhteydessä lumi aurautuu jalkakäytäville ja väistämättä myös tonttiliittymiin.

  Laki määrää, että tontinhaltijat vastaavat kulkuteidensä talvihoidosta, mikä koskee myös tonttiliittymille syntyviä aurausvalleja.

 • Lehdet ja muun puutarhajätteen voi kompostoida itse tai viedä Kujalan jäteasemalle.

  Tonttien jätettä ei saa siirtää katualueelle kaupungin pois kuljetettavaksi. Katualueen lehtien ja muun jätteen pois kuljetus on tontinhaltijoiden vastuulla kunnossapitolain mukaisilla alueilla.

  Pihan sekä tontin kulkutien lumet voi kuljettaa ainoastaan virallisille lumenvastaanottopaikoille. Lumia ei saa siirtää katualueelle eikä puistoalueelle kaupungin pois kuljetettavaksi.

  Hetkellisesti lumet saa kasata katualueelle, jos kiinteistön haltija on tilannut poiskuljetuksen.

 • Pysäköintiä joudutaan talviaikaan rajoittamaan, jotta lumitöiden tekeminen onnistuisi ja jotta liikenne kaduilla olisi talvellakin sujuvaa.

  Järjestelyjä on erilaisia. Käytössä on pysäköintikieltoja, jotka ovat koko ajan voimassa (24/7) ja osassa on kellonajat jolloin pysäköintikielto on voimassa.

  Kaikki talviaikaiset liikennejärjestelyt on merkitty liikennemerkein tai siirtokehotuskyltein.

  Siirtokehotus asetetaan, jotta urakoitsija saisi puhdistettua kadun lumesta ja siirtokehotuksia voidaan asettaa mille tahansa kadulle. Jos ajoneuvo on pysäköity siirtokehotuskyltin pystyttämisen jälkeen, siirtokustannukset peritään ajoneuvon omistajalta. Maksu on tällöin 130 euroa.

 • Katujen puhdistaminen lumesta ei onnistu, jos pysäköityjä autoja ei siirretä pois auran tieltä. Aurattavista kaduista tiedotetaan siirtokehotuskylteillä vähintään kaksi vuorokautta (48 h) ennen työn alkamista.

  Jos autonomistaja ei siirrä ajokkiaan pois aurauksen alta, kaupunki siirtää sen ja laskuttaa siirrosta. Siirrosta ei peritä maksua, jos auto on ollut pysäköitynä ennen siirtokehotuksen voimaan astumista.

 • Väylät on jaettu A- ja B- luokkiin. A-luokan väylät ovat pääteiden varsilla olevia kaikkein vilkkaimpia jalankulun ja pyöräilyn väyliä. B-luokan väylät ovat asuntokatujen varsilla olevia jalankulun ja pyöräilyn reittejä. A-luokan kevyen liikenteen väylät aurataan kun irtolunta on satanut keskimäärin 3 cm, toimenpide aika on 6 tuntia ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Myöskin B-luokan kevyen liikenteen väylät aurataan kun irtolunta on satanut keskimäärin 3 cm, toimenpide aika on kuitenkin 12 tuntia. Vasta yöllä tai aamulla satanut lumi tosin pidentää aikaa.

 • Liukkautta torjutaan kaikilla pyöräilyn väylillä pääasiassa hiekoitussepelillä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös suolausta, mutta sen käyttö tulee hiekoitusta huomattavasti kalliimmaksi. Pyöräväylien hoitoon käytettävä menetelmä valitaan urakoitsijan oman harkinnan mukaan perustuen laatuvaatimuksiimme.

 • Karhennus tarkoittaa sitä, että tiellä oleva lumi karhennetaan, jolloin sen pinta ei ole liukas. Karhennusta tehdään perälevyllä tai auran terällä. Jos kadulla ei ole riittävästi lunta, ei karhennusta voida tehdä koska silloin terä rikkoisi asfaltin pinnan.

  Usein pelkkä karhennus ei ole riittävä keino liukkaudentorjuntaan, jolloin sen lisäksi käytetään sepeliä. Jos torjutaan vain liukkautta, mutta auraustarvetta ei ole, hiekoitus on nopeampaa tehdä kuin karhennus. Tällöin on usein tehokkaampaa käyttää hiekoitusta, jotta väyliltä saadaan torjuttua liukkaus mahdollisimman nopeasti.

 • Lahdessa käytetään 3-6 mm murskattua sepeliä, koska sillä on pyöreää soraa paremmat kitkaominaisuudet, eikä se ole jalankulkijalle liukas.

 • Hiekotushiekat poistetaan talven jälkeen heti lumi- ja jäätilanteen ja yöpakkasten sen salliessa. Hiekanpoisto aloitetaan pääväyliltä. Keskustassa tehdään joka kevät ”Operaatio Hiekkamyrsky”, eli yhden viikonlopun aikana poistetaan ydinkeskustan hiekoitushiekat ja pestään ajoradat, pysäköintipaikat, keskikorokkeet ja kevytväylät. Hiekkamyrskyn jälkeen hiekanpoisto jatkuu alueen ulkopuolisilla kaduilla.

Lahden kaupungin asiakaspalvelu

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti