Hyppää sisältöön

Ajoneuvosiirrot

Lumitöiden, muun työn tai tapahtuman takia kaupunki saattaa kehottaa siirtämään pysäköityä autoa. Kehotus siirrosta annetaan siirtokehotusliikennemerkillä vähintään kaksi vuorokautta aiemmin. Siirtämättä jäänyt auto voidaan viedä  uuteen paikkaan lähistölle tai varastoon auton omistajan kustannuksella.

Lähisiirto

Kaupunki voi siirtää ajoneuvon, jos se haittaa tiealueella tapahtuvaa kunnossa- ja puhtaanapitoa, korjaus- tai rakennustyötä, tie- tai katualueella järjestettävää tapahtumaa. Tällöin ajoneuvo siirretään yleensä lähietäisyydelle, esimerkiksi kadun toiselle puolelle tai läheiselle kadulle.

Tiellä tehtävästä työstä ja siihen liittyvästä ajoneuvojen siirtokehotuksesta ilmoitetaan siirtokehotustauluilla vähintään kahta vuorokautta ennen siirtoihin ryhtymistä. Poikkeuksellisissa tilanteissa tai viranomaisen harkinnan perusteella siirtoon voidaan ryhtyä tiealueella tehtävästä työstä ennakkoon ilmoittamatta.

Jos ajoneuvolle ei voida liikenteen, tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tai jos, ajoneuvo ei ole tosiallisesti liikennekäytössä, suorittaa lähisiirtoa, sille voidaan suorittaa varastosiirto.

Ajoneuvon lähisiirrosta aiheutuneista kustannuksista vastaa yleensä ajoneuvon omistaja tai haltija.

Varastosiirto

Tiellä tehtävää työtä tai järjestettävää tapahtumaa haittaava ajoneuvo voidaan siirtää kunnan varastoon, mikäli sille ei voida tilan puutteen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tehdä lähisiirtoa. Samoin myös virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää varastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta.

Jos ajoneuvon pysäköinnistä kuitenkin aiheutuu huomattavaa haittaa tien käytölle, siirto voidaan toimittaa heti. Ajoneuvo voidaan siirtää varastoon myös silloin, kun ajoneuvolle on eri teoista määrätty viisi pysäköintivirhemaksua, jotka ovat lainvoimaisia ja maksamatta.

Varastosiirrosta sekä ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta on vastuussa ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvo luovutetaan varastosta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle, kun siirto- ja varastointikustannukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo on siirretty varastoon maksamattomien lainvoimaisten pysäköintivirhemaksujen vuoksi, myös nämä virhemaksut pitää maksaa ennen ajoneuvon luovuttamista.

Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset.

Ajoneuvon siirtyminen kaupungin omistukseen

Ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen, jos omistaja ei nouda sitä 60 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon siirrosta. Tieto ajoneuvon siirrosta lähetetään postitse virkakirjeenä. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, siirrosta annetaan tieto kuuluttamalla.

Rengaslukko

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 4 §:n mukaan ajoneuvoon voidaan kiinnittää rengaslukko, kun ajoneuvolle on määrätty viidestä eri teosta pysäköintivirhemaksu ja määrätyt virhemaksut ovat suorittamatta eikä niihin voi hakea muutosta.

Myös yksityisellä alueella tai maastossa sijaitsevaan ajoneuvoon voidaan samoin perustein ja alueen omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä kiinnittää rengaslukko.

Kun ajoneuvoon kiinnitetään rengaslukko, kielletään samalla myös ajoneuvon liikuttaminen (rikoslaki 16 luku, 10 §:n 1 mom. 3 kohta). Rengaslukon irrottaminen on niin ikään lailla kielletty.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaisesti rengaslukkoa ei avata ennen kuin korvaus ja rengaslukon käyttämisen edellytyksenä olevat pysäköintivirhemaksut on suoritettu.

Mikäli ajoneuvoa ei lunasteta, ajoneuvo siirretään varastoon. Ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuu ajoneuvon omistajalle/haltijalle lisäkustannuksia. Ajoneuvo luovutetaan maksutositteita vastaan.

Mikäli omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy Lahden kaupungin omistukseen.

Yksityiseltä alueelta siirtäminen

Kiinteistönomistaja/isännöitsijä voi pyytää kaupunkia siirtämään ajoneuvon pois myös yksityiseltä alueelta oheisella lomakkeella. Tallenna lomake ensin, täytä ja toimita oheiseen sähköpostiosoitteeseen. Ajoneuvon siirron kustannukset veloitetaan siirron pyytäjältä (kiinteistön omistajalta).