Hyppää sisältöön

Pysäköintiin liittyviä liikennemerkkejä

1.6.2020 alkaen on käytössä merkkien uusi numerointi, sekä osittain uudistettuja tai kokonaan uusia merkkejä. Maastossa on siirtymäajan sekä uusia, että vanhoja merkkejä.

 • Kuvat pysäköintikieltoalueen alkamis- ja päättymismerkeistä

   

  Merkin 373 rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Kielto koskee koko aluetta ja kadun kumpaakin laitaa. Kielto on voimassa merkkiin 374 asti. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

 • Kuvat uudistuneista pysäköintiekieltoalueen alkamis- ja päättymismerkeistä.

  Merkin C39 rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Kielto koskee koko aluetta ja kadun kumpaakin laitaa. Kielto on voimassa merkkiin C40 asti. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

 • Kuvat pysäyttäminen kielletty ja pysäköinti kielletty -liikennemerkeistä.

  Merkillä C37 kielletään pysäyttäminen muusta syystä kuin pakollisen liikenne-esteen takia tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkki on voimassa seuraavan yleisen tien tai kadun risteykseen, merkkiin C37-C44, E2 tai E3 taikka merkillä osoitettuun pysäköintipaikkaan asti, jollei lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu lisäkilvellä.

  Merkillä C38 kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on asetettu. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika ilmaista lisäkilvellä.

 • Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa.

  Lisäkilpi voi olla myös sinisellä pohjalla, jossa reunus on valkoinen ja tunnuskuvio valkoinen eli sama väritys kuin päämerkissä.

  Vaikutusalue molempiin suuntiin (H9.1 ja H9.2).

   

  Vaikutusalue nuolen osoittamaan suuntaan (H10).
  Vaikutusalue päättyy (H11).
 • Kuva kävelykatu ja kävelykatu päättyy -liikennemerkeistä.
  Kävelykatu 575 ja kävelykatu päättyy 576.
 • Kuvat uudistuneista kävelykatu ja kävelykatu päättyy -liikennemerkeistä.
  Uudistuneet merkit Kävelykatu E26 ja Kävelykatu päättyy E27.

  Kävelykadulla pyöräily on sallittu. Merkkien rajoittamalla alueella on noudatettava kävelykadulla voimassa olevia liikennesääntöjä.

  • Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölle, jollei kiinteistölle ole muuta kautta järjestetty ajokelpoista yhteyttä.
  • Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyttäminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liittyvää pysäyttämistä, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sallittu.
  • Ajonopeus kävelykadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h.
  • Kävelykadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku.
 • Kuva pyöräkatu alkaa ja pyöräkatu päättyy -liikennemerkeistä.
  E28 Pyöräkatu alkaa ja E29 Pyöräkatu päättyy.

  Ajettaessa ajoneuvolla liikennemerkillä osoitetulla pyöräkadulla on polkupyöräilijälle annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.

  Ajoneuvolla pysäköinti pyöräkadulla on sallittu vain merkityllä pysäköintipaikalla. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksella varustetun ajoneuvon saa pysäköidä pyöräkadun ajoradalla muuallekin, jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Polkupyörän ja mopon saa pysäköidä pyöräkadulla myös jalkakäytävälle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti jalkakäytävällä kulkemista.

 • Ajoneuvon saa tiellä pysäyttää tai pysäköidä vain oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu.

  Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

  Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman kauas ajoradan keskeltä.

  Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

  • jalkakäytävällä, suojatiellä ja pyörätiellä sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä tai risteävää pyörätietä
  • risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla
  • niin lähellä rautatien tai raitiotien kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle
  • siten, että liikennemerkki tai liikennevaloihin kuuluva opastin peittyy
  • alikäytävässä ja tunnelissa
  • mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa ja niiden läheisyydessä
  • siellä, missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu
  • jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu
  • sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.
  • liikenneympyrässä
  • moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä muualle kuin liikennemerkillä osoitetulle pysäköintipaikalle, palvelualueelle tai levähdysalueelle taikka liikennemerkillä merkitylle linja-auton pysäkille matkustajan ottamista tai jättämistä varten
  • pyöräkaistalla tai linja-autokaistalla
  • kolmeakymmentä metriä lähempänä rautatien tasoristeystä
  • kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu
  • ajoradan reunan suuntaisesti pysäytetyn muun ajoneuvon kuin kaksipyöräisen polkupyörän, mopon tai sivuvaunuttoman moottoripyörän rinnalla
  • siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy
  • taajaman ulkopuolella ajoradalla, jos tie liikennemerkein on osoitettu etuajo-oikeutetuksi sekä
  • merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle
  • yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa.
  • pysäköintialueella muulla kuin liikenteenohjauslaitteella osoitetulla paikalla
  • pelastustiellä (Pelastuslain 11 §)
  • puistossa ja viheralueilla
  • maastossa, ilman maan omistajan tai haltijan lupaa (Maastoliikennelain 4 §)
  • Tielle ei saa jättää eikä tiellä saa säilyttää tai varastoida ajoneuvoa, jota tosiasiallisesti ei käytetä liikenteessä (Tieliikennelain 42 §).