Hyppää sisältöön
Tierin sähköpotkulauta Lahden satamassa

Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet

Lahdessa on sähköpotkulautoja kaikkien käytettävissä

Sähköpotkulautapalvelua tarjoaa useampi yritys. Yritykset vastaavat sähköpotkulautojen ylläpidosta, asiakaspalvelusta ja palvelun toiminnasta kokonaisuudessaan.

Sähköpotkulautoihin pätevät samat ajosäännöt kuin polkupyörään. Palvelun käytössä on huomioitava liikenneturvallisuus ja liikennesääntöjen ohella käytettävä lautojen turvallisuusominaisuuksia, kuten suuntavilkkuja, kypärää ja kaksoisseisontatukea.

Sähköpotkulautojen käyttäminen on ilmiönä vielä uudehko. Kaupunki on koonnut pelisäännöt, eli hyvät menettelytavat kulkuvälineitä vuokralle tarjoavia yrityksille. Ohjeiden tavoitteena on, että uudet pienliikkumisvälineet liittyisivät luontevasti muiden kulkumuotojen joukkoon ja kaikilla toimijoilla olisi yhteiset pelisäännöt.

Pelisäännöt sähköpotkulautoja vuokraaville yrityksille

Ohjeessa ’’kulkuvälineellä’’ tarkoitetaan yhteiskäyttöisiä pienliikennevälineitä, jotka ovat palvelun tuottajan eli ”operaattorin” tarjoaman sähköisen älypuhelinsovelluksen, tunnistekortin, salasanan tai muunlaisen tunnistautumisen avulla yleisesti käytettävissä.

”Palvelulla’’ tarkoitetaan operaattorin tarjoamaa palvelua, jossa asiakkaat voivat maksua vastaan käyttää kulkuvälineitä liikkumiseen palvelussa asetetuin rajoituksin. ”Käyttäjällä’’ tarkoitetaan asiakasta, joka käyttää operaattorin tarjoaman palvelua.

Lahden kaupunki pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa ohjeistuksen sisältöä katsoessaan sen kaupungin kannalta tarpeelliseksi.

 • Lahden kaupungin alueella toimiva palvelun järjestäjää järjestäjä eli operaattori vastaa ja on vastuussa palvelun järjestämisestä riippumatta siitä, onko operaattorilla käytössä alihankkijoita. Operaattori vastaa kaupungille tämän ohjeen edellyttämistä toimista ja muista sovituista asioista, vaikka palvelu tai sen osa olisi tosiasiassa jonkun muun toimijan kuin operaattorin tuottama. Kulkuvälineillä tulee olla selkeä omistajataho, ja operaattorin tulee merkitä omistaja näkyviin jokaiseen kulkuvälineeseen.

 • Operaattori on vastuussa palveluunsa kuuluvista toiminnoista, kuten asiakaspalvelusta, kulkuvälineiden liikuttamisesta ja keräämisestä, huollosta, sekä muista palveluun liittyvistä toiminnoista.

 • Operaattorin on noudatettava kaikkia sen palvelua koskevia Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä. Lisäksi operaattori on velvollinen noudattamaan palvelussa muita standardeja, normeja ja toimintamalleja, jotka ovat voimassa kaupungissa. Operaattorin on pystyttävä osoittamaan, että toiminta on ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista.

 • Operaattori vastaa tarvittavista vakuutuksista. Operaattorin tulee tiedottaa vakuutusturvan kattavuudesta ja ehdoista käyttäjille. Operaattorin on pyydettäessä toimitettava todistus yrityksen maksukykyisyydestä sekä toiminnan tarvitsemista vakuutuksista.

 • Operaattorin on huolehdittava siitä, että sen tarjoamat kulkuvälineet täyttävät voimassa olevien asetusten ja säännösten vaatimukset. Tärkeimmät säädökset ovat tieliikennelaki sekä ISO-standardit (esim. 4210:2015).

  Kulkuvälineiden oikea paikka liikenteessä on tieliikennelain mukaan pääsääntöisesti aina pyörätiellä silloin, kun kulkuvälineen avulla liikutaan kävelynopeutta suurempaa vauhtia.  Käyttäjien on noudatettava pyöräilijöiden liikennesääntöjä.

  Sähkökäyttöisten ja -avusteisten kulkuvälineiden suurin sallittu nopeus on 25 km/h, jolloin kulkuvälineellä on liikuttava pyörätiellä tai ajoradalla, kun pyöräliikenne on sinne osoitettu.

  Sähköavusteisen polkupyörän suurin teho saa olla enintään 250W, avustuksen on kytkeydyttävä pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h, ja avustus saa toimia vain poljettaessa.

  Yli 15 km/h kulkevat sähkökäyttöiset kulkuvälineet on varustettava äänimerkinantolaitteella, etu- ja takavalolla sekä heijastimilla.

 • Operaattorin on osoitettava palvelussa aluerajoitusten, liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden, katuympäristön esteettömyyden ja siisteyden kannalta pysäköintiin soveltumattomat alueet sekä matalamman ajonopeuden alueet.

  Operaattorin on rajoitettava kaupungin määrittelemillä alueilla kulkuvälineiden nopeutta. Maksimissaan nopeuksia rajoitetaan 10 kilometriin tunnissa. Operaattorin vastuulla on varmistaa, että potkulaudoissa on tekninen ratkaisu nopeuksien hillintään.

  Lisäksi kaupunki voi määrittää yhteistyössä operaattorin kanssa virtuaalisia pysäköintialueita. Kaupunki varaa oikeuden muuttaa pysäköintiin soveltumattomien ja matalamman ajonopeuden alueita karttapalvelussa. Kaupunki ilmoittaa muutoksista operaattorille.

 • Operaattorin on ohjeistettava palvelujen käyttäjiä pysäköintikielto- ja matalamman ajonopeuden alueista. Kulkuvälineitä ei saa pysäköidä ajoradalle eikä esimerkiksi torille, jalkakäytävälle tai pyörätielle siten, että pysäköinti voi haitata muuta liikkumista ja liikennettä tai aiheuttaa kaatumis- tai törmäysvaaran.

  Kulkuvälineet on pysäköitävä kiinteälle alustalle, kuten asfaltille, kiveykselle tai betonille, eikä esimerkiksi nurmikolle. Operaattorin on pyrittävä teknisin ratkaisuin tai hinnoittelun avulla kannustamaan käyttäjiä pysäköimään pienliikkumisvälineet muut katutilan käyttäjät huomioiden, virtuaalisesti määritellyille pysäköintialueille sekä siirtämään häiritsevästi pysäköityjä kulkuvälineitä pois esimerkiksi kulkureiteiltä tai vaaroja aiheuttavilta paikoilta.

 • Operaattorin on seurattava kaikkien kulkuvälineidensä sijaintia päivittäin ja siirrettävä viipymättä vaaraa tai välitöntä haittaa aiheuttavat kulkuvälineet. Operaattori varaa siirtoja varten riittävästi henkilöstöä, kalustoa ja varastointitilaa. Siirtoa edellyttäviä tilanteita ovat esimerkiksi vaaran, esteen tai haitan aiheuttaminen muulle liikenteelle, pelastustoiminnalle, pysäköinnille tai kunnossapidolle tai kulkuvälineiden kasautuminen alueelle, rikkoutuminen, hylkääminen tai niiden ajautuminen toiminta-alueen ulkopuolelle.

  Jos operaattori ei ole ryhtynyt tarvittaviin siirtotoimenpiteisiin, voi kaupunki siirtää kulkuvälineet, jos se katsoo niiden aiheuttavat vaaraa tai välitöntä haittaa. Siirtämisessä sovelletaan kaupungin yleistä käytäntöä siirrettäessä hylätyiksi katsottuja kulkuvälineitä. Yleiset alueet eivät ole kulkuvälineiden pitkäaikaista säilyttämistä varten.

 • Operaattorin on varmistettava, että käytössä olevat kulkuvälineet ovat ehjiä ja turvallisia ajaa. Operaattorilla tulee olla huolto- ja palvelujärjestelmä, jolla varmistetaan, että käyttöön otettavat kulkuvälineet pysyvät jatkuvasti laillisessa, turvallisessa ja asianmukaisessa kunnossa. Operaattori varaa riittävän määrän henkilökuntaa huolto- ja palvelujärjestelmän ylläpitämiseen. Operaattorin tulee kuvata, miten huolto aiotaan järjestää ja kuka siitä vastaa.

 • Operaattorin tulee oman toimintansa osalta huolehtia käyttäjien ja muiden liikkujien turvallisuudesta kaikin mahdollisin tavoin. Operaattorin vastuulla on ohjeistaa käyttäjiä lain ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesta liikenneturvallisesta, sääntöjen mukaisesta liikkumisesta ja pysäköinnistä.

  Liikennesääntöjen lisäksi operaattorin vastuulla on ohjeistaa käyttäjiä huomioimaan muiden liikkujien turvallisuus ja viihtyvyys kaduilla, pyöräväylillä, jalkakäytävillä, kävelykaduilla sekä kaikilla muilla yleisillä paikoilla. Ohjeistamisen on tapahduttava asiakkaan rekisteröityessä käyttäjäksi sekä säännöllisesti sen jälkeen.

  Operaattorin vastuulla on ohjeistaa käyttäjiä kypärän käytöstä.

 • Operaattorilla on oltava selkeät asiakaspalvelu- ja viestintäkanavat (esim. puhelin ja mobiilisovellus) ja riittävät resurssit palautteiden käsittelyyn. Palautejärjestelmän tulee olla kytkettynä sovellukseen, jolla kulkuvälineet vuokrataan.

  Asiakaspalvelujärjestelmistä tulee saada tietoa kulkuvälineiden turvallisesta käytöstä, ja niissä täytyy voida esittää kysymyksiä ja reklamoida. Operaattori merkitsee asiakaspalvelun puhelinnumeron ja muut tarvittavat yhteystiedot jokaiseen operaattorin kulkuvälineeseen. Operaattorin on pystyttävä palvelemaan käyttäjiä suomeksi. Myös ruotsin- ja englanninkielisen palvelun tarjoaminen on suositeltavaa. Asiakaspalvelu palvelee käyttäjiä vähintään välineiden käyttöaikana.

  Operaattori ohjeistaa käyttäjiä raportoimaan kulkuvälineiden vika ja muista ongelmatilanteista suoraan operaattorille. Operaattori varmistaa myös, että muilla kuin palvelun käyttäjillä on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä operaattoriin.

  Operaattorin on myös toimitettava yhteystiedot, jonne kaupungille tulleet palautteet voi ohjata. Operaattorit ja kaupungin edustajat pitävät toisensa ajan tasalla palvelun ja siihen vaikuttavien muutosten ym. suhteen. Edustajat tapaavat tarvittaessa vuorovaikutuksen varmistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tapaamisiin voi osallistua myös muita avaintoimijoita.

 • Osapuolet jakavat keskenään tietoa pienliikenteen ja sen turvallisuuden edistämiseksi sekä liikennesuunnittelun tarpeisiin. Operaattori jakaa anonymisoidun matkustusdatan kaupungin kanssa. Dataa on mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa jakaa myös avoimena, jotta sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupungin viranomaiskäyttöön liikennesuunnittelussa.

  Kytkentä kaupungin käyttämiin tietojärjestelmiin tulee olla mahdollista rajapintojen kautta. Kaupunki voi antaa operaattorille yleistä tietoa kevyestä liikenteestä, asiantuntija-apua sekä apua palautteen välittämisessä. Operaattorin on suojeltava ja käsiteltävä käyttäjiin liittyvää henkilökohtaista dataa vallitsevan kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti. Palvelimet, joiden kautta data kerätään, suositellaan sijoittamaan Suomeen.