Hyppää sisältöön

Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnosta vastaavat kiinteistöjen omistajat ja tiekuntien osakkaat.

Tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä on Lahdessa noin kaksisataa ja lisäksi on lukuisa määrä sellaisia yksityisteitä, joiden hoidosta vastaavat tien varren omistajat suoraan.

Kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen, että kaupunki pelkästään avustaa yksityisteitä. Yksityisteiden neuvontapalvelua tarjoavat mm. Suomen Tieyhdistys ry ja Maanmittauslaitos.

Lisäksi palveluita tarjoavat paikalliset tieisännöitsijät ja Tievahti

 • Lahden kaupunki maksaa sille määrätyn tiemaksun silloin, kun se on tiekunnan osakkaana. Tiemaksuista vastaa kaupunkiympäristön palvelualueen maankäyttö, joka vastaanottaa kokouskutsut ja valvoo osakkaana maksujensa, niiden perusteiden ja muiden tietojen oikeellisuutta.

  Laskujen toimittaminen

  Sähköiset laskut
  Operaattorina toimii Basware Oyj, operaattoritunnus BAWCFI22
  Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue
  Verkkolaskuosoite eli OVT-tunnus: 00370149669300110
  Sähköpostilaskuosoite: lahti@bscs.basware.com

  Paperilaskut: Lahden kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, PL 1144, 00026 BASWARE

  Laskujen mukana ei tule toimittaa kokouskutsuja tai muita tiedotteita, eikä tiedotteiden mukana laskuja. Näin varmistetaan tiedon meneminen oikeaan osoitteeseen eikä laskun maksamisessa tapahdu tarpeettomia viivytyksiä.

  Kokouskutsujen ja muun postin toimittaminen

  Lahden kaupunki
  kaupunkiympäristön palvelualue, Kaupunkisuunnittelu
  Jouni Lehto
  Askonkatu 2
  15100 Lahti

  yksityistiet@lahti.fi

 • Lahden kaupunki myöntää hakemuksesta vuosittain avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Kaupunkiympäristölautakunta on kokouksessaan 25.1.2024 § 10 hyväksynyt yksityisteiden avustamisessa käytettävät avustusperusteet 1.1.2024 alkaen.

  Yksityisteiden avustamisessa käytettävät avustusperusteet

  Avustushakemusten viimeiset jättöpäivät ovat:

  • perusparannusavustushakemus huhtikuun loppuun mennessä
  • kunnossapitoavustushakemus elokuun loppuun mennessä.

  Kunnossapitoavustus

  Kunnossapitoavustusta haetaan sähköisellä avustushakemuksella.

  Sähköinen yksityistieavustushakemus

  Tulostettava yksityistieavustushakemus

  Ohjeet yksityistieavustuksen hakemiseen

  Yksityisteiden avustusperusteet

  Perusparannusavustus

  Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä kunnossapitoavustusperusteisiin tehtiin pieniä muutoksia niin, että:

  • Perusparannushankkeiden osalta tiekuntien tulee ilmoittaa hankkeesta kaupungille jo hanketta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä, jotta kaupunki voi harkintansa mukaan ottaa sen huomioon talousarviossa. Ilmoituksen tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta ja alustava kustannusarvio. Ilmoituksen tekeminen on edellytys avustuksen hakemiselle / myöntämiselle.
  • Perusparantamisen tulee perustua asianmukaiseen tiekunnan vuosikokouksen hyväksymään suunnitelmaan.
  • Toteutuneiden kustannusten tulee olla vähintään 5000 euroa, jotta perusparannusavustusta voi hakea. Työn valmistumisesta tulee ilmoittaa kaupungille. Kaupunki tarkastaa tehdyn perusparannuksen.

  Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella perusparannushankkeen jälkeisen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Perusparannusavustushakemuksen edellytyksenä on aiemmin kaupungille tehty ilmoitus hankkeesta. Hakemuksen mukaan liitetään kopio tiekunnan päätöksestä, tositteet toteutuneista kustannuksista ja kartta mille tienosalle perusparannusta on tehty.

  Perusparannusavustusten perusteiden käyttöönotossa käytetään siirtymäaikaa. Vuoden 2024 perusparannusavustukset myönnetään entisten ehtojen mukaisesti.

  Ohjeet yksityistieavustuksen hakemiseen

  Yksityisteiden avustusperusteet

  Lahden kaupungin alueella sijaitsevat yksityisteiden sillat

  Lahden kaupungin kunnossapitovastuulla on noin 200 siltaa. Kaupungin hoitovastuulla olevien siltojen lisäksi kaupungin maantieteellisellä alueella on noin 150 siltaa, joiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus, käytännössä siis valtio. Saadakseen kattavan yleiskuvan kaikista kaupungin alueella sijaitsevista silloista kaupunkitekniikan vastuualue on kiinnostunut selvittämään myös kaupungilla alueella sijaitsevien yksityisten teiden alueella olevien siltojen lukumäärän.

  Jos tiekuntanne alueella on siltoja toivomme, että täytätte sähköisen kyselylomakkeen silloista.

  Lahden kaupungin alueella sijaitsevien yksityisteiden sillat

 • Suomen tieyhdistyksen yksityistiet-sivuilta löytyy paljon tietoa esimerkiksi tietojen ilmoittamisesta yksityistierekisteriin, kokouskäytännöistä, tiekunnan mallisäännöt ja erilaisia lomakkeita. Lisäksi sivulla on luettelo tieyhdistyksen kouluttamista tieisännöitsijöistä.

  Suomen tieyhdistys

 • Maanmittauslaitos on julkaissut yksiköinnistä tarkat ohjeet. Tieyksiköt eli tonnikilometrit muodostuvat tienkäyttöyksikön, yksiköiden lukumäärän, painoluvun ja käytetyn matkan perusteella. Yksiköintiin (osittelu, jyvitys) käytetään yleensä tätä ohjetta.

  Tieyksiköinnin ohjeet, Maanmittauslaitos

 • Tiealue

  Yksityistielain mukaan tiealueella tarkoitetaan aluetta, johon tieoikeus kohdistuu ja jolle tietä varten tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet kuten ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie sekä piennar, luiska, pengermä, oja, väli- ja rajakaista, kohtaamis- ja kääntymispaikka, tiehen liittyvää tienpitoa varten tarvittava varastoimispaikka, valaistuslaitteet ja liikenteenohjauslaitteet, silta, rumpu, melueste, lautta laitureineen ja väylineen, kaide ja tiemerkki voidaan sijoittaa.

  Kaikki tien osat ja tiehen kuuluvat laitteet on sijoitettava tiealueelle. Tiealueen leveys voi vaihdella tienosittain. Jos tiealueen tarkka sijainti ja leveys ei ole selvillä tai se on liian kapea, tarvitaan maanmittauslaitoksen yksityistietoimitus, jossa tiealue määritellään tai levennetään.

  Yksityistien reunalla kasvavat puut kaupungin omistaman maan kohdalla

  Tiekunnalla ja rasiteoikeuden haltijalla on velvollisuus ja oikeus puuston poistamiseen yksityistien / rasitetien alueelta. Tällöin on kuitenkin tarkkaan tiedettävä tiealueen rajat.

  Jos tiealueen ulottuvuutta ei ole määritelty tai se on liian kapea, ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tulee tiekunnan hakea yksityistietoimitus maanmittauslaitokselta tiealueen määrittämiseksi tai leventämiseksi.

  Kun tiealueen ulottuvuus on määritelty ja tiealue on riittävän leveä, tulee tiekunnan sopia kaupungin metsätoimen kanssa katselmus tiealueelta poistettavan puuston osalta. Poistettava puuaines kuuluu aina kaupungille. Katselmuksessa sovitaan kuka toteuttaa puunpoiston ja mihin puut ja risut tulee kerätä. Puuston poisto voidaan toteuttaa kaupungin toimesta, jolloin kaupunki laskuttaa tiekuntaa toteutuneiden kustannusten mukaan.

  Sama käytäntö koskee myös kaupungin mailla kulkevia rasiteteitä.

  Metsätoimen yhteystiedot:
  Metsäasiantuntija Markus Niemelä, Markus.Niemela@lahti.fi

 • Tiekunta tai osakkaat voivat asettaa liikennemerkin yksityistielle saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota kaupunki ei voi ilman pätevää syytä evätä. Asia on päätettävä ensin tiekunnan kokouksessa, ja sen jälkeen siitä on toimitettava hakemus liitteineen osoitteeseen:

  Lahden kaupunki
  kaupunkiympäristön palvelualue
  Jouni Lehto
  Askonkatu 2
  15100 Lahti

  Liitä hakemukseen kartta, johon on mahdollisimman tarkasti merkitty halutun liikennemerkin sijainti, numero ja kilven suunta. Myös olemassa olevat liikennemerkit olisi merkittävä karttaan.

  Voitte käyttää Lahden karttapalvelun karttoja hyödyksi: linkki Lahden karttapalveluun. Valitse vasemmasta laidasta 2D karttanäkymä -> Maastokartta

  Liikennemerkkien numeroinnit (esim. nopeusrajoitus C32) löytyy Väylän sivuilta: linkki Väylän Liikennemerkit-sivulle

 • Yksityistielaki velvoittaa tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Yksityistierekisteriin tiedot voi ilmoittaa Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

  Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

  Ilmoita tiekunnan yhteystiedot, Maanmittauslaitos

 • Yksityistielaki velvoittaa tiekunnat ilmoittamaan tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) kansalliseen tie- ja katuverkoston Digiroad-tietojärjestelmään. Digiroadiin tiedot voi ilmoittaa Väyläviraston sivuilla.

  Tietojen toimittaminen on edellytyksenä kunnan- ja valtionavustuksen saamiselle.

  Ilmoita tiedot Digiroadiin, Väylävirasto

Yhteystiedot