Hyppää sisältöön

Usein kysytyt lukio-opinnoista

UKK

Kun pohdit lukio-opintoihin ja -opiskeluun liittyviä asioita, niin kysy lisää opinto-ohjaajiltamme tai katso, löydätkö vastauksen tästä: UKK usein kysytyt kysymykset lukio-opinnoista.

 • Luokattomassa lukiossa ei ole luokkia vaan opetusryh­miä. Jokainen opiskelija etenee omaa tahtiaan opin­tosuunnitelmansa mukaisesti. Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. Kolmen vuoden opiskeluaika on suositus ja yleisin.

 • Jokainen opiskelija tekee oman opintosuunnitelmansa, jota voi muuttaa opintojen aikana. Toisessa oppilaitok­sessa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä kokonais­kurssimäärään.

 • Kyllä. Lahden lukioiden lukuvuosi jakaantuu viiteen jak­soon. Kullakin jaksolla on oma lukujärjestys. Opiskeli­jan työmäärä voi vaihdella jaksoittain riippuen valituista kursseista. Jokainen jakso päättyy joustavaan arvioin­ti-/koeviikkoon.

 • Arviointi annetaan jokaisen jakson jälkeen. Jaksoarvi­ointi on opiskelijakohtainen. Wilmasta näkyvät käydyt kurssit, arvosanat ja poissaolot.

 • Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan (4) tai kurssin suoritus muutoin hylätään, opiskelijalla on mahdollisuus uusintakokeeseen/-suoritukseen yhden kerran. Hylättyä kurssiarvosanaa voi toki yrittää korottaa myös käymällä kurssin uudelleen.

 • Lukiot tekevät yhteistyötä muiden lukioiden, ammatillis­ten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä kansainvälisten yhteistyökump­paneiden kanssa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa muun muassa mahdollisuutta suorittaa kursseja toi­sessa lukiossa, ammattioppilaitoksessa tai vaikka yli­opistossa.

  Kunkin lukion moninaisista yhteistyökursseista ja nii­den hyödyntämisestä oman opinto-ohjelman laadinnas­sa saa lisätietoa rehtoreilta ja opinto-ohjaajilta.

 • Lukion kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskel­len. Itsenäinen opiskelu sisältää erillisiä tehtäviä, esi­merkiksi projektitöitä opettajan ohjauksessa.

  Itsenäiseen opiskeluun sovelletaan lukion opetussuun­nitelmassa määriteltyjä arviointiperusteita. Itsenäiseen opiskeluun suositellaan verkkokursseja, joita voi opis­kella lähes kaikissa oppiaineissa ja jotka ovat maksulli­sia. Tavoitteena on, että jokainen lukiolainen opiskelee ainakin yhden verkkokurssin lukioaikanaan.

 • Lukiossa opiskeltavia reaaliaineita ovat

  • biologia
  • maantie­de
  • fysiikka
  • kemia
  • uskonto (evankelisluterilainen, islam, ortodoksi)
  • elämänkatsomustieto
  • historia
  • yhteiskuntaop­pi
  • terveystieto
  • filosofia
  • psykologia
 • Oppivelvollisuus on laajentunut elokuusta 2021, minkä myötä toisen asteen opinnot ovat maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Opiskelija saa lukiosta oppikirjat ja muut opiskeluvälineet. Pääosa oppimateriaalista on digiversioina, osassa opiskelija saa itse valita, kumpaa käyttää.

  Lukioissa ei ole lukukausimaksuja. Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian. Myös koulutervey­denhuolto on maksutonta. Opiskelija voi saada päätoi­misia lukio-opintoja varten opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Vanhempien tulot vaikut­tavat opintotukiin joko vähentävästi tai korottavasti.

  Opintorahaa ei myönnetä opiskelijalle, joka on oikeu­tettu lapsilisään. Koulumatkakustannukset opiskelija maksaa itse, mutta hän voi saada niihin Kelalta tukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 km ja kustannukset ylittävät kuukaudessa 54 euroa. Kaikki lukiolaiset on vakuutettu koulutuksenjärjestäjän tapa­turmavakuutuksella.

  Tarkempia ohjeita sekä tukien hakemuslomakkeita saa lukioiden opintotoimistosta, KELAn paikallistoimistosta ja verkkosivuilta tai www.opintopolku.fi.

 • Ylioppilaskirjoituksissa opiskelija käyttää omaa tieto­konettaan. Opiskelijan käytettävissä on oma kannettava tietokone heti lukio-opintojen alussa.

 • Suomi toisena kielenä (S2) -kurssit on tarkoitettu opis­kelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Heillä on oikeus osallistua äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilas­kokeen sijasta suomi toisena kielenä -ylioppilaskokee­seen. Jatko-opintoja ajatellen molemmat kokeet ovat samanarvoisia. S2-kurssit järjestetään Kannaksen lu­kiossa.