Hyppää sisältöön
Ympäristökasvatusta Salpausselkä Geoparkissa

Salpausselkä Geopark kasvatus- ja opetusympäristönä

Viimeinen jääkausi jätti jälkensä Suomen geologiaan. Jää ja sen sulamisvesi muokkasivat maata esimerkiksi painaen maankuorta lommolle, kuljettaen lohkareita ja kiviä, kasaten maa-aineksia ja sulattaen syvänteitä maisemaan. Tunnetuimmat jääkauden jälkeensä jättämät reunamuodostumat, Salpausselät, ulottuvat eteläisen Suomen poikki itä-länsi suuntaisesti ja ovat näyttävimmillään Lahden seudulla. Tälle veden muovaamalle, geologisesti merkittävälle alueelle on perustettu Salpausselkä Geopark.

Salpausselkä Geopark -alueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä. Geoparkin toimintaan kuuluvat geologisen tiedon levittäminen, kestävän matkailun ja kestävän elämäntavan kasvatuksen edistäminen sekä niin kansallinen kuin kansainvälinenkin verkostoituminen ja tiedonvaihto.

Lahden kaupungin ympäristökasvattajat tuottavat Salpausselkä Geopark -alueen maastoon opetuskokonaisuuksia, joiden avulla ainutlaatuisen lähiympäristön erityispiirteet ja geologinen syntyhistoria tulevat kokemuksellisesti tutuiksi. Tavoitteena on tutustuttaa alueella kasvavat lähiympäristönsä luonnon ja kulttuurin erityispiirteisiin aina päiväkodista toisen asteen opintoihin saakka ja sitoa kestävä elämäntapa paikallisidentiteettiin ja paikkaan kuulumisen kokemukseen.

Salpausselkä Geopark -päiväkodit

Kaupungin päiväkodeista Kanervan päiväkoti on Vihreän lipun päiväkoti sekä Lahden ensimmäinen Salpausselkä Geopark-päiväkoti.

Kaikilla Salpausselkä Geopark -alueen päiväkodeilla on mahdollisuus hakea itselleen virallista Salpausselkä Geopark -päiväkodin statusta, jos kriteeristö täyttyy kyseisen yksikön kohdalla. Toiminta on maksutonta ja ympäristökasvattajilta saa tukea työhön.

Tutustu ohjelmaan tarkemmin

Salpausselkä Geopark -päiväkodiksi hakeminen

 

 1. Tilatkaa ympäristökasvattajalta koko henkilöstölle suunnattu koulutuspäivä Salpausselkä Geopark -päiväkotitoiminnasta.
 2. Laatikaa päiväkodissa Salpausselkä Geopark -toimintasuunnitelma, joka sisältää kartoituksen ja kehitysprojektin.
 3. Toteuttakaa suunnitelmaa ja dokumentoikaa toimintaa noin puoli vuotta.
 4. Ympäristökasvattaja tekee seurantakäynnin, jossa arvioidaan kriteeristön ja tavoitteiden toteutuminen.
 5. Status Salpausselkä Geopark-päiväkotina joko myönnetään tai asetetaan kehitystavoitteet seuraavalle puolen vuoden jaksolle.
 6. Päiväkoti saa pihalleen infotaulun, joka kertoo Salpausselkä Geoparkista ja yhteistyöpäiväkodeista.

 

  1. Päiväkodin koko henkilöstölle järjestetään Salpausselkä Geopark -koulutus.  Koulutus sisältää perustiedot UNESCO Global Geopark -konseptista, Salpausselkä Geopark -alueesta ja sen geologiasta sekä toiminnallisen ympäristökasvatusosuuden lähiympäristön hyödyntämisestä oppimisympäristönä.
  2. Salpausselkä Geopark -teema näkyy yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa.
  3. YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat päiväkodissa esillä ja niitä toteutetaan toiminnassa. Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet toteutuu päiväkodissa kokonaisuudessaan.
  4. Joka vuosi yksikössä valitaan yksi YK:n Agenda 2030 -tavoitteista, jota käsitellään kehitysprojektissa.
  5. Salpausselkä Geopark -päiväkodissa jokainen lapsi pääsee vähintään kerran viikossa lähiluontoon. Päiväkoti sitoutuu lisäämään lähiluonnon käyttämistä keskeisenä oppimisympäristönä.
  6. Lähiluontokartoitus tehdään kerran vuodessa ja päiväkodilla pidetään esillä karttaa, jossa on kirjattuna päiväkodin yhteisesti käyttämä nimistö lähiympäristön geokohteille.
  7. Päiväkodin henkilöstö osallistuu Salpausselkä Geopark -päiväkotien verkostotapaamisiin säännöllisesti. Ympäristökasvattajan koordinoimia tapaamisia järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa.

  Kriteeristön ovat työstäneet vuosien 2019-2020 aikana Kanervan päiväkodin henkilöstö, Lahden vihreä lippu päiväkotien ohjausryhmä, kaupungin ympäristökasvattajat ja Salpausselkä Geopark -yksikkö.

  • Liittykää mukaan Vihreä Lippu -ohjelmaan.
  • Järjestäkää vieraslajitalkoot päiväkodin lähiympäristössä.
  • Seuratkaa päiväkodin ilmastotekoja ja viestikää niistä lasten koteihin.
  • Dokumentoikaa ympäristökasvatuksellista toimintaa säännöllisesti ja kootkaa kahvihuoneeseen jatkuvasti päivittyvä henkilökunnan vinkkikansio.
  • Käyttäkää lähiympäristön vakiintuneita lempinimiä määrätietoisesti yhdessä. Yhteinen nimistö lisää paikkaan kuulumisen tunnetta ja helpottaa ryhmien välistä tiedonvaihtoa.
  • Jakakaa lähiluontokartoituksella opittua tietoa uusille lapsille ja henkilökunnan jäsenille, jotta opittu tieto pysyy yhteisössä.
  • Kartoittakaa lasten kanssa paperisen kartan ja kartoituslomakkeen avulla lähiympäristöä säännöllisesti. Ympäristökasvattaja auttaa tarvittaessa tiedon viemisessä sähköiseen muotoon.
  • Luokaa päiväkodillenne oma Geopark-maskotti.
  • Retkeilkää oman lähiympäristön ulkopuolella Salpausselkä Geopark -kohteissa lasten kanssa.

Katso esittelyvideo Salpausselkä Geopark -päiväkodeista


Ohita upotus

Salpausselkä Geopark -opetuskokonaisuudet

Lahden kaupunki tuottaa opetuskokonaisuuksia Salpausselkä Geoparkin hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Opetuskokonaisuudet ovat maksutta kaikkien käytettävissä ja ympäristökasvattaja ohjaa niitä Salpausselkä Geopark -alueen kuntien yksiköille. Salpausselkä Geopark -alueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

 • Työpajan tavoite: Yhteisön oman lähiluontokartan tuottaminen

  Kohderyhmä: Päiväkoti, viskarit ja eskarit; Koulu, kaikki luokka-asteet

  Kesto: Aloitustyöpaja 45 min., jonka jälkeen kartan täydentämistä toistuvina tuokioina

  Työpajan kuvaus: Ympäristökasvattaja tilaa tulostuspalveluista toimipisteelle 1 x 1 m kokoisen laminoidun kartan yhdessä sovitulla rajauksella yksikön lähiympäristöstä. Ympäristökasvattaja voi osallistua karttatyöpajan järjestämiseen tai vain toimittaa kartan ohjeistuksineen yksikköön.

  Karttapohjalle kootaan kaikki yhteisön eri ryhmien käyttämät luontokohteet lähiympäristöstä ja lisätään niistä käytetyt nimitykset. Yhdessä lasten kanssa kootaan kartan ympärille piirroksia, valokuvia, kuvauksia ja kokemuksia eri paikoista.

  Lasten kanssa opetellaan lukemaan karttaa ja tunnistamaan siitä karttamerkkejä ja etäisyyksiä ikäryhmälle sopivin tavoin.

  Karttaa pidetään esillä toimipisteessä keskeisellä paikalla ja opetellaan käyttämään yhtenäistä nimistöä, jolloin paikallisidentiteetti vahvistuu. Kartan ympärille kootaan vuosittain uusia piirroksia ja valokuvia.

 • Työpajan tavoite: Luodaan yhteisölle oma Salpausselkä Geopark -maskotti

  Kohderyhmä: Päiväkoti, viskarit ja eskarit; Koulu, kaikki luokka-asteet

  Kesto: Aloitustyöpaja 2 x 45 min., jonka jälkeen hahmon tarinaa täydennetään mahdollisuuksien mukaan

  Työpajan kuvaus: Orientoidutaan aiheeseen vierailemalla ryhmän paljon käyttämässä lähiluontokohteessa ja pohditaan siellä, millaisia ominaisuuksia alueen maskotilla tulisi olla.

  Maskotin tuottaminen aloitetaan satunnaispiirustusosiolla, jossa herätellään luovuutta ja opitaan piirtämään näkyväksi erilaisia ominaisuuksia. Ohjatun osion jälkeen jatketaan ideointia ja hahmojen tuottamista vapaammin. Hahmoille keksitään myös tarinat ja kirjataan niiden tärkeimmät tiedot muistiin.

  Maskottityöpajassa syntyneistä hahmoista voidaan valita jatkokehitykseen kokonaisia hahmoja tai niiden yhdistelmiä. Virallisen hahmon valikoiduttua voi ympäristökasvattaja auttaa luomaan siitä sähköisen version, jonka voi ottaa käyttöön yksikön julkaisuissa.

  kuvituskuva
  Kanervan päiväkodin Salpausselkä Geopark -maskotti Supan Supersankari valmistui hahmotyöpajassa syksyllä 2019