Hyppää sisältöön

Oppimisen tuki

Oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tukea voi saada myös oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Lahdessa oppilaat saavat tarvitsemansa oppimisen ja koulunkäynnin tuen ensisijaisesti lähikoulussa. Oppilaan tuki suunnitellaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tuen suunnittelussa oman opettajan lisäksi on tarvittaessa muita koulun opettajia tai oppilashuollon henkilökuntaa.

Tuen muotoja koulussa ovat muun muassa

 • monipuoliset opiskelumenetelmät ja koulutehtävät
 • opiskelu joustavissa opetusryhmissä
 • oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut
 • oppilaanohjaus
 • tukiopetus
 • erityisopetus
 • avustajapalvelut

Kolmiportainen tuki

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen tuen malliin. Tuki voi vaihdella koulupolun aikana sen mukaan, millaista tukea oppilas tarvitsee.

 • Yleinen tuki on osa päivittäistä koulutyötä ja tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas saa laadukasta opetusta, ohjausta ja tukea kaikkina koulupäivinä. Koulun koko henkilökunta yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa tukee oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua sekä kehitystä. Oppilaan tuen tarpeeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksittäisillä pedagogisilla ratkaisuilla sekä ohjaus- ja tukitoimilla – osana koulun arkea.

 • Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hän saa tehostettua tukea. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio, jossa kuvataan oppilaan vahvuudet sekä koulunkäynnin ja oppimisen kokonaistilanne. Samalla tehdään oppilaan oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

 • Mikäli tehostettu tuki ei ole riittävä tuen muoto, tehdään moniammatillisena yhteistyönä koulunkäyntiin liittyvä pedagoginen selvitys. Oppilaan kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen, erityisen tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätös tehdään toistaiseksi ja sitä tarkistetaan tuen tarpeen muuttuessa sekä aina 2. luokan jälkeen ja 6. luokan aikana.

  Oppilaalle sopiva opetusjärjestely suunnitellaan yhdessä koulun, huoltajan ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), johon kirjataan oppilaalle annettava tuki.

  Lahden perusopetuksessa toimii aluekoordinaattoreita, jotka ovat tukea koordinoivia opettajia. Aluekoordinaattorin tehtävään kuuluu muun muassa erityisen tuen oppilaiden ohjaus, erityisen tuen päätösvalmistelu, koulujen konsultointi tuen asioissa sekä verkostotyö.

  Erityisen tuen muotoja ovat esimerkiksi

  • tukiopetus
  • osa-aikainen erityisopetus samanaikaisopetuksena luokassa, pienryhmässä tai yksilöllisesti
  • opetettavan asian eriyttäminen
  • oppimateriaalien monipuolinen hyödyntäminen
  • koulunkäyntiavustajan tuki
  • mahdollisten apuvälineiden käyttö
  • erityisopetus erityisen tuen ryhmässä joustavin opetusjärjestelyin

  Oppilas, jolla on erityisen tuen päätös, voi opiskella lähikoulussaan tuettuna yleisopetuksen ryhmässä tai erityisen tuen ryhmässä.  Erityisen tuen ryhmässä oppilaat voivat opiskella samalla luokka-asteella tai ryhmässä voi olla eri luokka-asteiden oppilaita. Erityisen tuen ryhmät tekevät yhteistyötä yleisopetuksen ryhmien kanssa.

  Pienryhmäopetusta järjestetään myös koko kaupunkia palvelevissa kaupunkitasoisissa erityisen tuen ryhmissä. Opetus on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tällaisia oppilaita ovat mm. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat tai oppilaat, jotka tarvitsevat sairaalaopetusta.

Lisätietoa oppilaan tuen tarpeisiin ja opetusjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä huoltaja voi olla yhteydessä

 • lapsen oman koulun rehtoriin tai omaan opettajaan.
 • oppimisen tuen ja hyvinvoinnin palvelupäällikköön
 • alueellinen erityisopettaja (AERO), jonka tehtävänä on erityisen tuen oppilaiden ohjaus, koulujen konsultointi sekä erityisen tuen päätösvalmistelu. Alueellisten erityisopettajien yhteystiedot alla.
 • Leena Karjalahti
  Ahtiala (6.–9. luokat), Mukkula​
  050 3879793
  leena.karjalahti@edu.lahti.fi​

  ​Sari Kotola  
  Alasenjärvi, Ahtiala (1.–5. luokat), Kivimaa ja Kivimaan JOPO
  044 7161961
  sari.kotola@edu.lahti.fi

 • Johanna Tikkanen
  Harju, Karisto, Möysä, Lotila, Tiirismaa, Lahden ruotsinkielinen koulu
  050 3111687
  johanna.tikkanen@edu.lahti.fi

  Sanna Mäkelä
  Kartano, Kukkanen, Rakokivi, Kirkonkylä 
  044 7909526
  sanna.makela@edu.lahti.fi

 • Tommi Kärnä 
  Salpausselkä, Länsiharju, Jalkaranta , Kärpänen (7.-9. lk)
  044 0187462
  tommi.karna@edu.lahti.fi

  Päivi Rajaranta
  Liipola-Lähde, Renkomäki , Kasakkamäki, Kärpänen (1.–6. lk)
  050 311 1715
  paivi.rajaranta@edu.lahti.fi