Hyppää sisältöön
Ympäristökasvatusta Salpausselkä Geoparkissa

Salpausselkä Geopark kasvatus- ja opetusympäristönä

Salpausselkien reunamuodostumat ovat Suomen tunnetuin, viimeisimmän jääkauden jälkeensä jättämä ainutlaatuinen geologinen kokonaisuus. Salpausselkä halkoo Lahden kaupungin maisemaa länsi-itä-suuntaisesti ja ulottuu jokaisen kaupunkilaisen elinpiiriin.

Lahden kaupungin ympäristökasvattajat tuottavat Salpausselän maastoon opetuskokonaisuuksia, joiden avulla ainutlaatuisen lähiympäristön erityispiirteet ja geologinen syntyhistoria tulevat kokemuksellisesti tutuiksi. Työn alla on tällä hetkellä opetusmateriaalikokonaisuus Lahden urheilukeskuksen ympäristöön.

Salpausselkä Geoparkin ympäristökasvatussisältöjä tuotetaan Lahden kaupungin ympäristökehitysyksikössä ja Koulutuskeskus Salpauksessa. Tavoitteena on tutustuttaa alueella kasvavat lähiympäristönsä erityispiirteisiin aina päiväkodista toisen asteen opintoihin saakka ja sitoa kestävä elämäntapa paikallisidentiteettiin ja paikkaan kuulumisen kokemukseen. Lahden kaupunki on saanut työn toteuttamiseen hankerahaa Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Salpausselkä Geopark -opetuskokonaisuudet

Lahden kaupunki tuottaa opetuskokonaisuuksia Salpausselkä Geoparkin hyödyntämiseen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Opetuskokonaisuudet ovat maksutta kaikkien käytettävissä ja ympäristökasvattaja ohjaa niitä Salpausselkä Geopark -alueen kuntien yksiköille. Salpausselkä Geopark -alueen kunnat ovat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti, Padasjoki ja Sysmä.

 • Työpajan tavoite: Yhteisön oman lähiluontokartan tuottaminen

  Kohderyhmä: Päiväkoti, viskarit ja eskarit; Koulu, kaikki luokka-asteet

  Kesto: Aloitustyöpaja 45 min., jonka jälkeen kartan täydentämistä toistuvina tuokioina

  Työpajan kuvaus: Ympäristökasvattaja tilaa tulostuspalveluista toimipisteelle 1 x 1 m kokoisen laminoidun kartan yhdessä sovitulla rajauksella yksikön lähiympäristöstä. Ympäristökasvattaja voi osallistua karttatyöpajan järjestämiseen tai vain toimittaa kartan ohjeistuksineen yksikköön.

  Karttapohjalle kootaan kaikki yhteisön eri ryhmien käyttämät luontokohteet lähiympäristöstä ja lisätään niistä käytetyt nimitykset. Yhdessä lasten kanssa kootaan kartan ympärille piirroksia, valokuvia, kuvauksia ja kokemuksia eri paikoista.

  Lasten kanssa opetellaan lukemaan karttaa ja tunnistamaan siitä karttamerkkejä ja etäisyyksiä ikäryhmälle sopivin tavoin.

  Karttaa pidetään esillä toimipisteessä keskeisellä paikalla ja opetellaan käyttämään yhtenäistä nimistöä, jolloin paikallisidentiteetti vahvistuu. Kartan ympärille kootaan vuosittain uusia piirroksia ja valokuvia.

 • Työpajan tavoite: Luodaan yhteisölle oma Salpausselkä Geopark -maskotti

  Kohderyhmä: Päiväkoti, viskarit ja eskarit; Koulu, kaikki luokka-asteet

  Kesto: Aloitustyöpaja 2 x 45 min., jonka jälkeen hahmon tarinaa täydennetään mahdollisuuksien mukaan

  Työpajan kuvaus: Orientoidutaan aiheeseen vierailemalla ryhmän paljon käyttämässä lähiluontokohteessa ja pohditaan siellä, millaisia ominaisuuksia alueen maskotilla tulisi olla.

  Maskotin tuottaminen aloitetaan satunnaispiirustusosiolla, jossa herätellään luovuutta ja opitaan piirtämään näkyväksi erilaisia ominaisuuksia. Ohjatun osion jälkeen jatketaan ideointia ja hahmojen tuottamista vapaammin. Hahmoille keksitään myös tarinat ja kirjataan niiden tärkeimmät tiedot muistiin.

  Maskottityöpajassa syntyneistä hahmoista voidaan valita jatkokehitykseen kokonaisia hahmoja tai niiden yhdistelmiä. Virallisen hahmon valikoiduttua voi ympäristökasvattaja auttaa luomaan siitä sähköisen version, jonka voi ottaa käyttöön yksikön julkaisuissa.

  kuvituskuva
  Kanervan päiväkodin Salapausselkä Geopark -maskotti Supan Supersankari valmistui hahmotyöpajassa syksyllä 2019

Salpausselkä Geopark -päiväkodit

Katso esittelyvideo Salpausselkä Geopark -päiväkodeista

Kaikilla Salpausselkä Geopark -alueen päiväkodeilla on mahdollisuus hakea itselleen virallista Salpausselkä Geopark -päiväkodin statusta, jos kriteeristö täyttyy kyseisen yksikön kohdalla.

Salpausselkä Geopark -päiväkodiksi voi hakea tilaamalla ympäristökasvattajalta koko henkilöstölle suunnatun koulutuspäivän. Koulutuspäivän aikana saadaan tarvittava pohjatieto Salpausselkä Geoparkista, ohjeistetaan kehitysprojektin ja kartoituksen toteutukseen ja sovitaan dokumentointitavoista ja seurannasta.

Koulutuksen jälkeen päiväkodin henkilökunta laatii Salpausselkä Geopark -toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa toteutetaan noin puoli vuotta, jonka jälkeen ympäristökasvattaja tekee seurantakäynnin. Seurantakäynnillä arvioidaan kriteeristön ja tavoitteiden toteutuminen ja myönnetään joko status Salpausselkä Geopark-päiväkotina tai asetetaan kehitystavoitteet seuraavalle puolen vuoden jaksolle. Päiväkodilta osoitetaan paikka infotaululle, joka kertoo Salpausselkä Geoparkista ja yhteistyöpäiväkodeista.

Kanervan päiväkodin henkilöstö, Lahden vihreä lippu päiväkotien ohjausryhmä, kaupungin ympäristökasvattajat ja Salpausselkä Geopark -yksikkö ovat vuosien 2019-2020 aikana työstäneet kriteeristön Salpausselkä Geopark -päiväkodeille.

Toiminta on maksutonta ja päiväkodissa voidaan tehdä päätös statuksen hakemisesta vasta koulutuspäivän jälkeen.

  1. Päiväkodin koko henkilöstölle järjestetään Salpausselkä Geopark -koulutus.  Koulutus sisältää perustiedot UNESCO Global Geopark -konseptista, Salpausselkä Geopark -alueesta ja sen geologiasta sekä toiminnallisen ympäristökasvatusosuuden lähiympäristön hyödyntämisestä oppimisympäristönä.
  2. Salpausselkä Geopark -teema näkyy yksikön varhaiskasvatussuunnitelmassa.
  3. YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat päiväkodissa esillä ja niitä toteutetaan toiminnassa. Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet toteutuu päiväkodissa kokonaisuudessaan.
  4. Joka vuosi yksikössä valitaan yksi YK:n Agenda 2030 -tavoitteista, jota käsitellään kehitysprojektissa. Kehitysprojektit raportoidaan Salpausselkä Geopark -ympäristökasvattajille. Seurannasta sovitaan aloituskoulutuksen yhteydessä.
  5. Salpausselkä Geopark -päiväkodissa jokainen lapsi pääsee vähintään kerran viikossa lähiluontoon. Päiväkoti sitoutuu lisäämään lähiluonnon käyttämistä keskeisenä oppimisympäristönä.
  6. Lähiluontokartoitus tehdään kerran vuodessa ja päiväkodilla pidetään esillä karttaa, jossa on kirjattuna päiväkodin yhteisesti käyttämä nimistö lähiympäristön geokohteille.
  7. Päiväkodin henkilöstö osallistuu Salpausselkä Geopark -päiväkotien verkostotapaamisiin säännöllisesti. Ympäristökasvattajan koordinoimia tapaamisia järjestetään vähintään 2 kertaa vuodessa.
 • Tavoite 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.

  Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.

  Tavoite 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

  Tavoite 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

  Tavoite 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

  Tavoite 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.

  Tavoite 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

  Tavoite 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

  Tavoite 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

  Tavoite 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.

  Tavoite 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

  Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

  Tavoite 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

  Tavoite 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

  Tavoite 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

  Tavoite 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

  Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

  Lisää kestävän kehityksen tavoitteista

 • 4.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki saavat päätökseen ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistuloksiin.

  4.2 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus laadukkaaseen varhaislapsuuden kehitykseen ja hoitoon sekä perusasteen koulutukseen valmistavaan esiopetukseen.

  4.3 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen tekniseen, ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen korkea-asteen koulutus mukaan lukien.

  4.4 Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi niiden nuorten ja aikuisten määrää, joilla on työllistymiseen, säällisiin työpaikkoihin ja yrittäjyyteen tarvittavat taidot, kuten tekninen ja ammatillinen osaaminen.

  4.5 Poistaa vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

  4.6 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki nuoret ja merkittävä osa aikuisista ovat luku- ja laskutaitoisia.

  4.7 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.

  4.a Rakentaa ja uudistaa lapset, vammaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavia koululaitoksia sekä tarjota turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille.

  4.b Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, pienten kehittyvien saarivaltioiden ja Afrikan maiden saatavilla olevia stipendejä, joiden turvin voidaan hakeutua korkeamman asteen koulutukseen, esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen sekä tieto- ja viestintäteknologian, tekniikan, konerakennuksen ja tieteen koulutusohjelmiin kehittyneissä maissa ja muissa kehittyvissä maissa.

  4.c Lisätä vuoteen 2030 mennessä merkittävästi pätevien opettajien tarjontaa kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, esimerkiksi kansainvälisen opettajankoulutusta koskevan yhteistyön avulla.

  • Liittykää mukaan Vihreä Lippu -ohjelmaan.
  • Järjestäkää vieraslajitalkoot päiväkodin lähiympäristössä.
  • Seuratkaa päiväkodin ilmastotekoja ja viestikää niistä lasten koteihin.
  • Dokumentoikaa ympäristökasvatuksellista toimintaa säännöllisesti ja kootkaa kahvihuoneeseen jatkuvasti päivittyvä henkilökunnan vinkkikansio.
  • Käyttäkää lähiympäristön vakiintuneita lempinimiä määrätietoisesti yhdessä. Yhteinen nimistö lisää paikkaan kuulumisen tunnetta ja helpottaa ryhmien välistä tiedonvaihtoa.
  • Jakakaa lähiluontokartoituksella opittua tietoa uusille lapsille ja henkilökunnan jäsenille, jotta opittu tieto pysyy yhteisössä.
  • Kartoittakaa lasten kanssa paperisen kartan ja kartoituslomakkeen avulla lähiympäristöä säännöllisesti. Ympäristökasvattaja auttaa tarvittaessa tiedon viemisessä sähköiseen muotoon.
  • Luokaa päiväkodillenne oma Geopark-maskotti.
  • Retkeilkää oman lähiympäristön ulkopuolella Salpausselkä Geopark -kohteissa lasten kanssa.