Hyppää sisältöön

Rakentamisen valvonta

Rakennustyön aikainen valvonta: työnjohtajien ja erityissuunnittelijoiden kelpoisuuden toteaminen, aloituskokoukset ja katselmukset.

Rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa pidetään yleensä aloituskokous. Vähäisemmissä hankkeissa riittää aloitusilmoitus. Luvan saaneissa kohteissa tehdään rakentamisen aikana viranomaisten toimesta katselmuksia. Tarvittavat katselmukset ja muut tarkastukset määrätään rakennuslupapäätöksessä tai tarvittaessa aloituskokouksessa.

Katselmukset tilaa työnjohtaja valvonta- tai LVI-insinööriltä.  Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)lahti.fi. Valvontainsinöörit ovat tavattavissa puhelimitse ma, ke ja pe klo 9-10. LVI-insinööreillä on jatkuva puhelinaika ja heidän vastaajapalveluunsa voi jättää takaisinsoittoa varten viestin. Kaupunginosa kohtaiset jaot löytyvät sivun alla olevasta yhteystietopalkista.

Vihersuunnitelmien hyväksyntään ja katselmuksiin liittyen yhteydenotot sähköpostilla vihersuunnitelmat@lahti.fi

Rakennetun ympäristön valvonnalla pidetään huolta rakennusten kunnosta ja pihojen siisteydestä yleisen edun näkökulmasta.

Rakennustyön aikainen valvonta

Katselmuksissa todetaan, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty. Lisäksi seurataan, ovatko rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtineet heille kuuluvista tehtävistä.

Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja on oltava käytettävissä.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset kyseisen katselmuksen suorittajalta. Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa, jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ilman loppukatselmusta tai osittaista loppukatselmusta.​

 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia alueen valvontainsinöörin kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

  Rakennusluvassa  voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. Samalla ennakoidaan rakentamisen riskivaiheet ja sovitaan töiden tarkastamisesta.

  Muita osapuolia voivat olla rakennustyön laajuuden mukaan mm. erityisalojen työnjohtajat, erityissuunnittelijat, urakoitsijat ja rakennuttajan valvojat, mikäli he ovat tiedossa sekä viranomaisista mm. pelastuslaitoksen edustaja.

  Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennuttajalle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadun varmistamiseksi.

  Aloituskokouskäytäntö Lahdessa

  Pientalojen aloituskokous tilataan viimeistään yksi viikko ennen rakennustyön aloitusta. Aloituskokous pidetään Lahden rakennusvalvonnan kokoushuoneessa tai etäyhteydellä.

  Suurempien kohteiden aloituskokous pidetään yleensä työmaan toimistossa. Näissä pidetään talotekniikan aloituskokous erikseen ja sen puheenjohtajana toimii alueen LVI-insinööri.

  Ennen aloituskokousta sähköiseen lupapalveluun tulee lisätä töiden aloitukseen liittyviä erityissuunnitelmia rakennuslupapäätöksen mukaisesti esim. pohjatutkimus, (pohjavedenhallintasuunnitelma), perustussuunnitelmat, LVI-asemapiirustus, työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Vastaava työnjohtaja ja KVV-työnjohtaja (ainakin ulkopuolisten töiden osalta) tulee olla hyväksytettynä ennen aloituskokousta.

 • Pienemmissä hankkeissa riittää aloitusilmoitus, joka tehdään sähköpostilla suoraan alueen valvontainsinöörille. Aloitusilmoitusmenettely on esitetty lupapäätöksessä.

 • Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa tai osittaisessa loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

  Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa.

  Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi suorittamalla siinä osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus). Osittaisessa loppukatselmuksessa huolehditaan erityisesti siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.

  Rakennuksen julkisivun tulee vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta yleensä olla valmis ennen rakennuksen käyttöön hyväksymistä. Aina on kuitenkin syytä huolehtia, ettei kosteus tai muu haitta pääse turmelemaan rakennusta julkisivutöiden keskeneräisyyden vuoksi.

 • Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus maastomittauspalvelut.

  Rakennustyön aikana tarpeen mukaan toimitettaviksi määrättäviä katselmuksia ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Näiden lisäksi voidaan rakennusluvassa määrätä suoritettaviksi muitakin katselmuksia. Katselmuksia saadaan tarvittaessa yhdistää tai toimittaa vaiheittain. (MRA 76 §)

  Aloituskokouksessa sovitaan ja nimetään katselmuksia ja tarkastuksia suorittavat asiantuntijat. Mikäli aloituskokousta ei pidetä, tulee muuten sopia rakennusvalvonnan valvonta- tai LVI-insinöörin kanssa katselmusten suorittamisesta.

  Pohjakatselmus toimitetaan, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt on tehty aloituskokouksessa sovitussa vaiheessa. Pohjakatselmus suoritetaan yleensä asiantuntijatarkastuksena.

  Rakennekatselmus toimitetaan, kun kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-,   kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty. Rakennekatselmus suoritetaan yleensä asiantuntijatarkastuksena.

  Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset toimitetaan, kun lämmityslaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot ja ilmanvaihtolaitteistot ja savuhormit on tehty.

  Hormitarkastus toimitetaan, kun savuhormi on valmiina ja etäisyydet palaviin rakennusosiin ovat tarkastettavissa. Tarkastuksessa tarkastetaan myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen helppous ja turvallisuus. Hormikatselmuksen suorittaa yleensä vastaava työnjohtaja.

  Kaukolämpökatselmus toimitetaan, kun kaukolämpöön liittyvät lämmityslaitteistot on tehty. Katselmus tilataan Lahti Energialta.

  Sähköasennuksien tarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija ja laatii tarkastuksesta sähkömittauspöytäkirjan.

  Erityinen palotarkastus pidetään, mikäli luvassa on sitä edellytetty, ennen valvontainsinöörin tekemää käyttöönottokatselmusta. Tarkastuksessa käydään läpi kohteen palotekninen turvallisuus. Katselmus tilataan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palotarkastajalta.

  Istutustarkastus pidetään, kun piha-alueet ovat valmiit ja istutus työt tehty. Tarkastus pyydetään vihertoimelta osoitteesta vihersuunnitelmat@lahti.fi.

  Rakennuskohteessa pidetään työn edistymisen mukaan seurantakokouksia niin kuin niistä aloituskokouksessa erikseen sovitaan. Seurantakokouksessa todetaan, että rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtivat heille kuuluvista tehtävistään.

 • Lupaehdoissa määrätyt katselmukset on pyydettävä riittävän ajoissa (vähintään 2 viikkoa ennen katselmusta) ao. tarkastajalta.

 • Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Työnjohtajien tehtävät on esitetty MRL 122 §.

Valvontainsinöörien aluejako ja yhteystiedot

Valvontainsinöörien aluekartta

Valvontainsinöörit ovat tavattavissa puhelimitse ma, ke ja pe klo 9-10. LVI-insinööreillä on jatkuva puhelinaika ja heidän vastaajapalveluunsa voi jättää takaisinsoittoa varten viestin.