Hyppää sisältöön

Melu

Melulla on vaikutuksia ihmisen terveyteen, ympäristön viihtyisyyteen, linnustoon ja muuhun eläimistöön. Autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde. Melun häiritsevyys riippuu melun määrällisistä ominaisuuksista (voimakkuudesta, kestosta ja toistuvuudesta).

Ympäristömelun terveysvaikutusselvitys 2018

Ympäristömelun terveysvaikutuksia lahtelaisiin on arvioitu  EU-direktiivin mukaisen ympäristömeluselvityksen 2018 pohjalta.

Selvityksen tulosten perusteella Lahdessa on noin 7 000 ympäristömelusta suuresti kiusaantunutta ja noin 4 300 suuresti unihäiriöistä. Melu lisää iskeemisiä sydänsairauksia noin 47 kohtauksella ja aivohalvauksia noin 11 kohtauksella vuodessa. Väestöön kohdistuva melun sairauskuorma on noin 730 elinvuotta/v (ts. noin 2,2 elinpäivää/v/asukas).

Lahdessa ympäristömeluista aiheutuva, rahassa mitattu terveysrasite on parhaan arvion mukaan vuodessa noin 80 000 000 €, asukasta kohden noin 660 € vuodessa.

Melun ohjearvot

Valtioneuvoston antamat ohjearvot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavoituksessa, tiesuunnittelussa ja rakentamisessa.

Ohjearvoja ei siis voi tulkita siten, että niiden on alituttava kaupunkiympäristössä aina. Tosiasia on, ettei nykytekniikalla ole joka paikassa mahdollista päästä ohjearvojen tasoon.

Tärinä

Rautatieliikenne aiheuttaa tärinää Lahdessa savimailla. Lisätietoa löydät Liikenneviraston sivuilta.

Hiljaiset alueet

Hiljaisuus on suhteellista ja kokemuksellista. Alueet, joilla melutasot jäävät alle 45 desibelin, on tulkittu hiljaisiksi alueiksi.

Hiljaisten alueiden selvitys on tehty Lahden kaupungin toimeksiannosta. Tehtävänä oli päivittää vuonna 2010 tehty vastaava selvitys (Sito, 2010). Pohjana työlle oli 2017 laadittu Lahden kaupungin meluselvitys, joka tehtiin EU:n ympäristömeludirektiivin perusteella.

Vuoden 2010 jälkeen mm. Nastolan alue on liitetty Lahden kaupunkiin. Myöskin melusta on uutta tietoa, kun koko kaupungin kattava meluselvitys on laadittu EU:n meludirektiivin edellyttämässä laajuudessa vuosina 2012 ja 2017. Selvitys on tehty paikkatietomenetelmin, lisäksi on tehty tarkentavia melumittauksia 4 kohdassa kaupungin alueella.

Hiljaisia alueita tunnistettiin 81 kpl. Pääosalla alueista melutasot ovat alle 45 dB. Erikseen on mainittu, mikäli joillakin alueilla melutason on mittausten tai asiantuntija-arvion perusteella arvioitu olevan alle 40 dB.

Kaikkien hiljaisten alueiden kokonaispinta-ala on noin 30 800 hehtaaria. Lahden kaupungin maapinta-ala on 459,47 km2 eli 45 947 hehtaaria. Näin ollen 67 % maapinta-alasta kuuluu hiljaisiin alueisiin. Huomattava osa hiljaisten alueiden pinta-alasta muodostuu laajoista maa- ja metsäalueista entisen Nastolan alueella.

Meluntorjuntatyöryhmä

Kaupunkiympäristön palvelualueen meluntorjunnan yhteistyöryhmä seuraa melutilannetta Lahdessa.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Ympäristömeludirektiivi edellyttää meluntorjunnan toimintasuunitelman tekemistä viideksi vuodeksi meluselvityksen pohjalta.

​EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen perusteella on laadittu melutorjunnan toimintasuunnitelma. Se on lähetetty tiedoksi tekniselle lautakunnalle sekä kaupunginhallitukselle ja -valtuustoon

Toimintasuunnitelma on toimitettu kansalliseen meluntorjunnan tietojärjestelmään ja Euroopan Unioniin.

Tavoitteet

 1. Suojataan voimakkaan melun (>65 dB) alueella asuvia.
 2. Suojataan alueita, joilla asujia on paljon.
 3. Alennetaan melutasoja koulujen ja päiväkotien kohdalla.
 4. Säilytetään suhteellisen hiljaisia alueita.

Asukas voi

 • Valita hiljaisen kulkuneuvon ja renkaat.
 • Miettiä käyttämänsä ajoreitin ympäristöönsä aiheuttamaa melua.
 • Käyttää alhaisempaa ajonopeutta liikkuessaan autolla asuinalueilla.
 • Ottaa asunnonvaihdon yhteydessä selvää asunnon ympäristössä arkipäivänä liikkuvasta liikenteestä ja melutasosta.

Kaupunki

 • Rajoittaa autoliikennettä erityisesti keskustassa.
 • Pudottaa nopeusrajoituksia (30-40 km/h).
 • Ohjaa raskasta liikennettä pois asuinalueilta.
 • Suosii maankäyttöratkaisuja, jotka vähentävät autoliikennettä ja edistävät joukkoliikenteen käyttöä, kävelyä ja pyöräilyä.
 • Asettaa joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluiden hankinnassa melutasoja koskevia kriteereitä.
 • Tekee meluselvityksen kaavoituksen yhteydessä.
 • Sijoittaa kaavoitustyön yhteydessä maamassoja siten, että erillisiä meluesteitä tarvitaan mahdollisimman vähän.
 • Kiinnittää rakennusvalvonnassa huomiota meluntorjunnan toteutumiseen tonteilla ja asuinkiinteistöillä.
 • Ottaa huomioon meluntorjunnan rakennusjärjestystä uusittaessa.
 • Käyttää hiljaisia päällysteitä ja uusii niitä säännöllisesti.
 • Rakentaa meluseiniä ja -kaiteita ja pengertää meluvalleja.

Kiinteistössä voidaan

 • Parantaa ikkunoiden ääneneristävyyttä.
 • Suojata parvekkeet laseilla.
 • Sijoittaa lisärakentamisen tontille niin, että myös melun kantautuminen vähenee.
 • Rakentaa tontille meluaita tai pengertää meluvalli.

Liikennevirasto on tehnyt toimintasuunnitelman pääteiltä ja radoilta.

Toimintasuunnitelma päivitetään aina viiden vuoden välein direktiivin mukaisen meluselvityksen valmistuttua edellisenä vuonna

Ympäristömelun lähteet

Melua aiheutuu tie- ja raideliikenteestä, teollisuudesta, rakentamisesta, tilapäisistä toiminnoista ja tapahtumista sekä vapaa-ajan toiminnasta (moottoriurheilu, ammunta tai erilaiset yleisötapahtumat).

Suurin yksittäinen melua aiheuttava tekijä Lahdessa on tie- ja katuliikenne. Liikennemelu on suurinta vilkkaiden teiden ja katujen varsilla. Karkeasti 30% lahtelaisista asuu alueilla, joissa tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso on yli 55 dB. Ajoneuvojen moottori- ja rengasmelua on vähennetty kansainvälisillä säädöksillä. Hiljaiset pinnoitteet ja nopeusrajoitusten alentaminen sekä meluesteet vähentävät liikennemelua.

Teollisuuden melua vähennetään ympäristölupiin liitetyillä meluntorjuntavelvoitteilla.

Paikallisesti erityisen häiritsevää voi olla erilaisten laitosten, rakennus- ja korjaustöiden sekä yleisötilaisuuksien melu. Tällaisista toiminnoista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Lahden ympäristöpalveluille. Näitä toimintoja säädellään myös kaupungin ympäristönsuojelumääräyksillä.

Yhteystiedot