Melu

​Melulla on vaikutuksia ihmisen terveyteen, ympäristön viihtyisyyteen, linnustoon ja muuhun eläimistöön. Autoliikenne on merkittävin ympäristömelun lähde.

​Melu vaikuttaa monin tavoin ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin: kuulo voi vaurioitua, melu häiritsee unta ja verenkiertoelimistön toimintaa.

Melun välillisiä vaikutuksia ovat väsyneisyys, mielialan ja suorituskyvyn lasku, keskittymisen vaikeutuminen sekä oppimiskyvyn heikentyminen.

Ympäristömelun haittavaikutukset koetaan hyvin eri tavoin. Melun häiritsevyys riippuu melun määrällisistä ominaisuuksista (voimakkuudesta, kestosta ja toistuvuudesta).

Koettuun melun häiritsevyyteen  vaikuttavat sekä melun tuottajan että altistujan yksilölliset asenteet melulähteeseen ja ympäristöön.  

Melun ohjearvot

Valtioneuvoston antamat ohjearvot on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavoituksessa, tiesuunnittelussa ja rakentamisessa.

Ohjearvoja ei siis voi tulkita siten, että niiden on alituttava kaupunkiympäristössä aina. Tosiasia on, ettei nykytekniikalla ole joka paikassa mahdollista päästä ohjearvojen tasoon.

Tärinä

Rautatieliikenne aiheuttaa tärinää Lahdessa savimailla. Lisätietoa löydät Liikenneviraston sivuilta.

Meluntorjuntatyöryhmä

Teknisen ja ympäristötoimialan meluntorjunnan yhteistyöryhmä seuraa melutilannetta Lahdessa.

Työryhmä
Lahden ympäristöpalvelut

Ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen, puheenjohtaja
Ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Saarola

Maankäyttö

Asemakaava-arkkitehti Kimmo Sutinen
Kaavoitusarkkitehti Markus Lehmuskoski

Kaupunkiympäristö 

Suunnitteluinsinööri Tarja Tolvanen-Valkeapää, sihteeri
Rakennuttajainsinööri Antti Ojanen

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa-arkkitehti Miika Lindgren

Yhteystiedot

Ympäristölupapäällikkö Tarja Laitinen