Hyppää sisältöön

Ajankohtaista jätehuollossa

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

 • Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmätarkastelu

  Saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus tulee jätelain mukaan järjestää ensisijaisesti kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Kuljetus voidaan järjestää kiinteistön haltijan kilpailuttamana, jos jätelain 37§ 1 momentin ehdot täyttyvät. Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvityksessä on selvitetty täyttyvätkö jätelain 37§ 1 momentin edellytykset kiinteistönhalijan järjestämälle jätteenkuljetukselle vai siirrytäänkö kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen. Selvityksen mukaan jätelain ehdot kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty, ja saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksessa tulee siirtyä kunnan eli Salpakierto Oy:n järjestämään kuljetukseen koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella: Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Kärkölässä, Lahdessa, Myrskylässä, Orimattilassa, Padasjoella ja Pukkilassa.

  Selvitys kokonaisuudessaan: Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmätarkastelu

  Asukaswebinaari lietteen kuljetusjärjestelmästä

  Asukaswebinaari saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusjärjestelmästä järjestettiin 29.4.2024 Teams-alustalla. Alta voit tutustua tilaisuudessa nähtyihin esityksiin:

  Kuulutusaikana on voinut antaa mielipiteen

  Lahden seudun jätelautakunta päätti kokouksessaan 18.4.2024, että saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäselvitys lähetetään lausunnoille ja asetetaan kuultavaksi. Kuulutusaikana 22.4.2024-10.5.2024 on voinut antaa mielipiteen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä kuulutuksessa annetun ohjeen mukaisesti. Kuulutuksen liitteenä on kuljetusjärjestelmätarkstelu liitteineen.

  Kuljetusjärjestelmästä päätetään syksyllä 2024

  Saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmästä päätetään lausunto- ja kuulutuskierroksen jälkeen Lahden seudun jätelautakunnassa syksyllä 2024. Päätös koskee koko Lahden seudun jätelautakunnan toimialuetta, johon kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

 • 1.7.2024 alkaen biojätteen lajittelu ja kerääminen on tullut pakolliseksi kaikille vakituisille ja vapaa-ajan asuinkiinteistöille Lahden, Hollolan ja Heinolan keskustaajamissa sekä Nastolan kirkonkylällä (yli 10 000 asukkaan taajamat).

  Jätehuoltomääräyksissä on määritelty liitteessä 3 karttarajauksena taajama-alueet, joiden kaikkia asuinkiinteistöjä biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee koskemaan. Voit katsoa karttaa tarkemmin karttasovelluksessa (valitse kartalla Alue B).

  Biojäteastian pisin tyhjennysväli on

  • alle 5 huoneiston kiinteistöillä: 2 viikkoa kesäajalla (1.5.–31.8.),
  • alle 5 huoneiston kiinteistöillä: 4 viikkoa talviajalla (1.9.–30.4.),
  • vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä: 2 viikkoa.
  • Biojäte, joka kerätään tuulettuvaan jäteastiaan, koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön tai syväkeräyssäiliöön: 4 viikkoa.

  Biojätteen erilliskeräysastian tyhjennys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta. Biojäteastia voi olla myös useamman kiinteistön yhteinen. Katso lisätietoja täältä kohdasta Yhteinen jäteastia eli jätekimppa.

  Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kompostorissa. Voit myös esimerkiksi kompostoida ruokajätteet kesäkaudella omassa kotikompostorissa ja lajitella biojätteet talvikaudella biojätteen erilliskeräysastiaan. Jos kiinteistö on käytössä vain osan vuotta, esim. ainoastaan kesällä käytössä oleva vapaa-ajan asunto, tulee asukkaan olla yhteydessä Salpakierron asiakaspalveluun ja ilmoittaa kiinteistön käyttökuukaudet, jolloin biojätteen kuljetuksen voi keskeyttää sille ajalle, kun kiinteistö ei ole missään käytössä. Mikäli kiinteistö on jatkuvasti ja yli vuoden käyttämättömänä, jätteenkuljetuksen keskeytystä tulee hakea kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta. Lue lisää uutisesta.

  Biojätteen kompostoinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kompostointi tapahtuu jätehuoltomääräysten mukaisesti. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.). Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.

  Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella. Jätehuoltoviranomainen toimittaa kompostointi-ilmoituksien tiedot Salpakierto Oy:lle. Sähköiset lomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • 30.6.2024 energiajätteen erilliskeräys on loppunut kaikilta asuinkiinteistöiltä koko jätehuoltoviranomaisen toimialueella.  1.7.2024 alkaen energiajätteen erilliskeräys on kielletty kunnan vastuu jätehuollossa eli asumisen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kotinoudossa. Energiajätteen erilliskeräyksen kieltäminen ei vaikuta yritysten jätehuoltoon, joten yritysten energiajätteen erilliskeräys on edelleen mahdollista.

  Pientalot voivat halutessaan vaihtaa energiajäteastiansa esimerkiksi vapaaehtoiseen muovipakkausten erilliskeräykseen. Muovipakkausten ja muiden pakkausjätteiden sekä biojätteen erilliskeräys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.

  Tiesithän, että toimialueen sekajätteet on toimitettu energiahyödynnettäväksi jo vuodesta 2009 alkaen. Loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyy toimialueen yhdyskuntajätteestä vuosittain vain noin 0,5 %. Kaikki muu joko kierrätetään materiaalina tai energiahyödynnetään. Lue asiasta lisää täältä.

 • Kompostointitarkastukset alkoivat toukokuussa 2024 Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueella. Aiemmin tarkastuksia ei ole tehty Lahden seudulla. Muualla Suomessa jätehuoltoviranomaiset ovat tehneet kompostointitarkastuksia jo useamman vuoden ajan. Jätelain 123 § antaa jätehuoltoviranomaiselle oikeuden tehdä kompostointitarkastuksia. Jätelaki 41 a § velvoittaa alueellista jätehuoltoviranomaista pitämään rekisteriä biojätteensä kompostoivista kiinteistöistä.

  Vastaako kompostointi jätehuoltoviranomaiselle tehdyn kompostointi-ilmoituksen tietoja

  Kompostointitarkastuksessa tarkastetaan, että biojätteen eli ruokajätteen kompostointi vastaa jätehuoltoviranomaiselle tehdyn kompostointi-ilmoituksen tietoja ja tapahtuu Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti.

  Kaikkia ilmoituksen tehneiden kiinteistöjen kompostoreita ei tarkasteta, vaan tarkastuksen kohteet valitaan satunnaisotannalla. Tarkastajat ovat yhteydessä kiinteistön haltijaan ennen tarkastusta. Tarkastuksen aikana ei välttämättä tarvitse olla kotona. Ensimmäiset Lahden seudun kompostointitarkastukset kohdentuivat Lahden vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin. Myöhemmin tarkastuksia tehdään myös muille alueille.

  Ohjeistusta ja neuvontaa

  Tarkastuksella mahdollisesti havaitut puutteet pyritään korjaamaan esisijaisesti ohjeistuksella ja neuvonnalla. Tarkastajat täyttävät vierailulta tarkastuspöytäkirjan jatkotoimenpiteineen, joka lähetetään takastuksen jälkeen kompostorin vastuuhenkilölle. Jos kompostointi ei ole vaatimusten mukaista tai se ei vastaa kompostointi-ilmoituksessa annettuja tietoja, hylätään jo tehty kompostointi-ilmoitus. Tarvittaessa kohteeseen voidaan tehdä uusi tarkastuskäynti myöhemmin.

 • Lahden seudun jätelautakunta päätti 15.12.2022 kokouksessaan, että kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirrytään seka- ja energiajätteen osalta Asikkalassa, Hollolassa, Lahdessa, Myrskylässä, Padasjoella, Pukkilassa, Heinolan taajama-alueella ja Orimattilassa pois lukien Orimattilan Artjärvi.

  Kunnan eli Salpakierto Oy:n järjestämään kuljetukseen siirrytään portaittain ajalla 1.4.2026-1.3.2027. Päätös ei koske alueita, joissa on jo käytössä Salpakierto Oy:n järjestämä jätteenkuljetus sekalaisessa jätteessä eli Orimattilan Artjärveä, Heinolan haja-asutusaluetta ja Kärkölää. 1.1.2023 voimaan tulleissa jätehuoltomääräyksissä on päätetty, että energiajätteen keräyksestä luovutaan asteittain jo vuosien 2023–2024 aikana.

  Jätelain mukaan sekalaisen jätteen jätteenkuljetus tulee ensisijaisesti järjestää kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vain siinä tapauksessa, että jätelain asettamat ehdot kiinteistön haltijan jätteenkuljetukselle täyttyvät, voi sekalaisen jätteen jätteenkuljetuksen järjestää kiinteistön haltijan järjestämänä. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen tekemän seka- ja energiajätteen kuljetusjärjestelmäselvityksen mukaan jätelain ehdot eivät täyty Lahden seudun jätelautakunnan toimialueella.