Hyppää sisältöön

Asukkaiden jätehuolto

Vakituisen tai vapaa-ajan asunnon asukkaana sinun on järjestettävä kiinteistön jätehuolto. Hanki kiinteistölle jäteastiat ja tilaa jäteastioille säännöllinen tyhjennys jätteenkuljetusyritykseltä. Voit käyttää myös yhteisiä jäteastioita sopimalla jätekimpasta toisen kiinteistön kanssa. Käyttämättömän kiinteistön jätteenkuljetuksen voit keskeyttää.

 • Seka- ja energiajäte: Asikkala, Heinolan taajama-alue, Hollola, Lahti, Myrskylä, Orimattila (pois lukien Artjärvi), Padasjoki, Pukkila ja Sysmän taajama-alue

  Sovi seka- ja energiajäteastioiden tyhjennyksestä valitsemasi kuljetusyrityksen kanssa. Vertaile hintoja eri kuljetusyritysten kesken, sillä kilpailuttamalla säästät jätehuollon vuosikustannuksissa.

  Seka- ja energiajäte: Orimattilan Artjärvi, Heinolan haja-asutusalue, Kärkölä ja Sysmän haja-asutusalue

  Sovi seka- ja energiajäteastian tyhjentämisestä Salpakierto Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

  Biojäte: Heinolan taajama-alue ja Orimattilan taajama-alue

  Jos haluat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, sovi biojäteastian tyhjennyksestä Salpakierto Oy:n kanssa. Biojäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

 • Pienkiinteistöjen jätteiden lajittelu

  Lajittele jätteet:

  • seka- ja energiajätteisiin, joille sinun tulee hankkia omat jäteastiat.
  • Lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetallit voit viedä Rinki-ekopisteisiin. Muovipakkaukset voit lajitella myös energiajätteeseen.
  • Keräyspaperin voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin, joita on myös Rinki-ekopisteiden yhteydessä.

  Älä laita jäteastioihin vaarallisia jätteitä, huonekaluja, remonttijätteitä tai muuta jätettä, joka on jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Isojen kiinteistöjen jätteiden lajittelu

  Kiinteistöissä, joissa on 10 tai enemmän huoneistoa asemakaava-alueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa (pl. Orimattilan Artjärvi ja Hollolan Hämeenkoski), seka- ja energiajätteen lisäksi biojäte, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli ja paperi tulee lajitella omiin keräysastioihin.

 • Pisin mahdollinen tyhjennysväli, jonka voit sopia jätteenkuljetuksen kanssa:

  • Sekajäte 2 viikkoa, kun et kompostoi tai et kuulu biojätteen erilliskeräykseen
  • Sekajäte 16 viikkoa, kun kompostoit tai kuulut biojätteen erilliskeräykseen
  • Energiajäte 16 viikkoa
  • Biojätteen erilliskeräys 2 viikkoa

  Kartonkipakkausten, pienmetallin, lasipakkausten ja pakkausmuovin keräysastian tyhjennysväli voi olla enintään 26 viikkoa.

  Jos jätettä syntyy poikkeuksellisen vähän, voit hakea seka- ja energiajäteastialle yli 16 viikon tyhjennysväliä jätelautakunnalta. Pisin myönnettävä tyhjennysväli on 26 viikkoa. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Biojätteen kompostointi

  Kiinteistöllä voit kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Muista tehdä kompostointi-ilmoitus, kun kompostoit biojätteet. Ilmoituslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Puutarhajätteet

  Puutarhajätettä voit kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Oksat ja risut voit hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden juurilla. Jos et halua kompostoida tai hyödyntää puutarhajätteitä kiinteistölläsi, voit viedä ne ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille. Muistathan, että puutarhajätettä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille. Puutarhajätettä ei saa hävittää polttamalla.

  Muu kompostointi

  Voit kompostoida kiinteistöllä kuivakäymäläjätettä ja lemmikkieläinten ulosteita, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Kompostointi on suoritettava vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Muista, että käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai sekoittaa muihin jätteisiin. Jos et halua kompostoida kuivakäymäläjätteitä kiinteistöllä, toimita ne Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

  Tietoa muun muassa pienpuhdistamon kiinteän ylijäämälietteen ja fosforikaivojen massojen kompostoinnista löytyy kohdasta Asumisessa syntyvät lietteet.

 • Voit sopia naapurin kanssa, että käytätte yhteisiä jäteastioita tai kompostoria.

  Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria voivat käyttää samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt.

  Haja-asutusalueella kiinteistö voi käyttää yhteisiä jäteastioita tai yhteistä kompostoria, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistö sijaitsee ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistö sijaitsee saman yksityistien tai -tiestön varrella kuin yhteinen jäteastia.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus kimppa-astian käytöstä jätelautakunnalle. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä ilmoittamaan kimppa-astiasta jätelautakunnalle. Ilmoituslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Älä hävitä kiinteistöllä syntyvää jätettä polttamalla. Älä myöskään hautaa jätettä maahan.

  Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voit polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä.

 • Voit keskeyttää jätteenkuljetuksen määräajaksi, jos kiinteistösi on kokonaan pois käytöstä. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana.

  Tee alle vuoden kestävästä jäteastioiden tyhjennyksen keskeytyksestä ilmoitus jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

  Hae vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä jätelautakunnalta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Aluekeräyspisteen käyttäjät

  Päivittäisille jätteille tarkoitettuja aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Sysmän haja-asutusalueella. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voit liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaisille jäteastioille ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen asiakkaaksi liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

  Aluekeräyspisteellä on jäteastiat päivittäisille seka- ja energiajätteille, muita jätteitä keräyspisteille ei saa viedä. Vie vaaralliset jätteet, huonekalut, remonttijätteet ja muut jäteastioihin soveltumattomat jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet

  Aluekeräyspistemaksu määräytyy rakennuksen todellisen käytön mukaan vakituisen asunnon aluekeräyspistemaksuna tai vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksuna.

  Maksu koskee vain yhtä asuntoa, jos samalla käyttäjällä on käytössä:

  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai
  • useampi asuinrakennus, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai pihapiirin.

  Aluekeräyspistemaksuun voi hakea kohtuullistamista, jos:

  • aluekeräyspiste on erittäin vaikeasti tavoitettavissa tai
  • asuinrakennus ei ole asuin- tai vapaa-ajankäytössä.

  Tee hakemus jätelautakunnalle aluekeräyspisteen poistamiseksi tai kohtuullistamiseksi edellä mainituissa tapauksissa. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Jätehuollon perusmaksun määräytymisperusteet

  Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan.

  Perusmaksu määräytyy rakennuksen Digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn käyttötarkoituksen mukaan. Maksuluokkia on kaksi:

  • Luokka 1: Rakennuksen käyttötarkoitukset 11-39: yhden asunnon talot, kahden asunnon talot, muut erilliset pientalot, rivitalot, ketjutalot, luhtitalot, muut asuinkerrostalot.
  • Luokka 2: Rakennuksen käyttötarkoitukset 41-999: muut rakennukset.

  Perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia rakennuksia. Tee hakemus jätelautakunnalle jätehuollon perusmaksun poistamiseksi, kun vakituinen tai vapaa-ajan asuntosi on todistetusti käyttökelvoton tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se on muutoin tuhoutunut. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Jätehuollon perusmaksulla kustannettavat palvelut

  Maksulla kerätyt tuotot käytetään kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.  Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelakiin.

  Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan:

  • lajitteluasemien ja kiertävien jätekeräyksien ylläpito
  • kotitalouksien veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely
  • jäteneuvonta
  • suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito
  • jätehuoltoviranomaisen toiminta.