Hyppää sisältöön

Asukkaiden jätehuolto

Vakituisen tai vapaa-ajan asunnon asukkaana sinun on järjestettävä kiinteistön jätehuolto. Hanki kiinteistölle jäteastiat ja tilaa jäteastioille säännöllinen tyhjennys jätteenkuljetusyritykseltä. Voit käyttää myös yhteisiä jäteastioita sopimalla jätekimpasta toisen kiinteistön kanssa. Käyttämättömän kiinteistön jätteenkuljetuksen voit keskeyttää.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Sysmän kunta ei kuulu 18.9.2022 alkaen Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen. Lue asiasta lisää Sysmän kunnan sivuilta.

 • Seka- ja energiajäte: Asikkala, Heinolan taajama-alue, Hollola, Lahti, Myrskylä, Orimattila (pois lukien Artjärvi), Padasjoki ja Pukkila

  Sovi seka- ja energiajäteastioiden tyhjennyksestä valitsemasi kuljetusyrityksen kanssa. Vertaile hintoja eri kuljetusyritysten kesken, sillä kilpailuttamalla säästät jätehuollon vuosikustannuksissa.

  Seka- ja energiajäte: Orimattilan Artjärvi, Heinolan haja-asutusalue ja Kärkölä

  Sovi seka- ja energiajäteastian tyhjentämisestä Salpakierto Oy:n asiakaspalvelun kanssa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

  Biojäte: Heinolan taajama-alue ja Orimattilan taajama-alue

  Jos haluat liittyä biojätteen erilliskeräykseen, sovi biojäteastian tyhjennyksestä Salpakierto Oy:n kanssa. Biojäteastioiden tyhjennyshinnat löydät jätetaksasta.

 • Pienkiinteistöjen jätteiden lajittelu

  Lajittele jätteet:

  • seka- ja energiajätteisiin, joille sinun tulee hankkia omat jäteastiat.
  • Lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetallit voit viedä Rinki-ekopisteisiin. Muovipakkaukset voit lajitella myös energiajätteeseen.
  • Keräyspaperin voit viedä alueellisiin keräyspisteisiin, joita on myös Rinki-ekopisteiden yhteydessä.

  Älä laita jäteastioihin vaarallisia jätteitä, huonekaluja, remonttijätteitä tai muuta jätettä, joka on jäteastioihin soveltumatonta. Vie kyseiset jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Isojen kiinteistöjen jätteiden lajittelu

  Kiinteistöissä, joissa on 10 tai enemmän huoneistoa asemakaava-alueella Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa ja Orimattilassa (pl. Orimattilan Artjärvi ja Hollolan Hämeenkoski), seka- ja energiajätteen lisäksi biojäte, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, pienmetalli ja paperi tulee lajitella omiin keräysastioihin.

  Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee 1.7.2022

  Taajamien niissä kiinteistöissä, joissa on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän, biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee aloittaa viimeistään 1.7.2022. Tämä velvoite tulee uudesta jätelajista, joka on astunut voimaan heinäkuussa 2021.

  Tässä vaiheessa kiinteistön haltija voi sopia biojäteastian tyhjentämisestä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Ainoastaan biojätteen kuntaurakka-alueilla, eli Heinolan ja Orimattilan taajamissa, Salpakierto Oy toimittaa jäteastiat niille kiinteistöille, joissa alkaa uutena biojätteen erilliskeräys. Muilla alueilla kiinteistönhaltijan on itse hoidettava lain edellyttämä biojätteen erilliskeräys kuntoon.

  Maaliskuussa 2024 biojätteen tyhjennykset siirtyvät Salpakierto Oy:n hoidettavaksi koko Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toiminta-alueella. Lisätietoa asiasta saat nettisivuilta salpakierto.fi/jatelakiuudistus

  Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi kompostorilla. Biojätteen kompostoinnista tai sen lopettamisesta tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle sähköisellä ilmoituslomakkeella.

 • Pisin mahdollinen tyhjennysväli, jonka voit sopia jätteenkuljetuksen kanssa:

  • Sekajäte 4 viikkoa, kun et kompostoi tai et kuulu biojätteen erilliskeräykseen
  • Sekajäte 16 viikkoa, kun kompostoit tai kuulut biojätteen erilliskeräykseen
  • Energiajäte 26 viikkoa
  • Biojätteen erilliskeräys 2 viikkoa

  Kartonkipakkausten, pienmetallin, lasipakkausten ja pakkausmuovin keräysastian tyhjennysväli voi olla enintään 26 viikkoa.

  Jos jätettä syntyy poikkeuksellisen vähän, voit hakea sekajäteastialle yli 16 viikon tyhjennysväliä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet. Energiajäteastialle et voi hakea tyhjennysvälin pidennystä.

 • Biojätteen kompostointi

  Kiinteistöllä voit kompostoida siellä syntyvää biojätettä. Biojätettä saa kompostoida ympärivuotisesti vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

  Bokashi-menetelmä ei yksin riitä biojätteen käsittelyyn, eikä sitä hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Bokashi-menetelmällä esikäsitelty biojäte ei vielä ole multaa, vaan se vaatii jälkikäsittelyn. Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoitu eli käymisprosessoitu biojäte tulee jälkikäsitellä kompostoimalla suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Matokompostori ei yksinään riitä kiinteistön biojätteen kompostointiin, eikä sitä hyväksytä sallituksi kompostointimenetelmäksi. Matokompostorin lisäksi kiinteistöllä on oltava biojätteelle tarkoitettu, suljettu ja hyvin ilmastoitu kompostori, johon haittaeläinten pääsy on estetty.

  Tee kompostointi-ilmoitus, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jotta uuden jätelain vaatimat kaikki tiedot kompostoinnista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle. Kompostointi-ilmoituksessa on kysytty 1.1.2022 alkaen uuden jäteasetuksen vaatimia tietoja biojätteen kompostoinnista kiinteistöllä. Jäteasetusta sovelletaan 1.1.2023 alkaen, joten ilmoitus kannattaa hoitaa jo nyt kuntoon. Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Kompostointi-ilmoitus on uusittava viiden vuoden välein.

  Myös biojätteen kompostoinnin lopettamisesta kiinteistöllä on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

  Ilmoituslomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Ohjeita kompostointiin saat Salpakierto Oy:n sivuilta.

  Puutarhajätteet

  Puutarhajätettä voit kompostoida kompostorissa tai kompostikehikossa. Oksat ja risut voit hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden juurilla. Jos et halua kompostoida tai hyödyntää puutarhajätteitä kiinteistölläsi, voit viedä ne ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille. Puutarhajätettä ei saa hävittää polttamalla. Puutarhajätteen kompostoinnista kiinteistöllä ei tarvitse ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

  Muistathan, että puutarhajätettä ei saa viedä puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

  Muu kompostointi

  Voit kompostoida kiinteistöllä kuivakäymäläjätettä ja lemmikkieläinten ulosteita, mikäli kompostointia ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Kompostointi on suoritettava vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Muista, että käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai sekoittaa muihin jätteisiin. Jos et halua kompostoida kuivakäymäläjätteitä kiinteistöllä, toimita ne Salpakierto Oy:n osoittamaan vastaanottopaikkaan.

  Tietoa muun muassa pienpuhdistamon kiinteän ylijäämälietteen ja fosforikaivojen massojen kompostoinnista löytyy kohdasta Asumisessa syntyvät lietteet.

 • Voit sopia yhteisten jäteastioiden eli kimppa-astioiden käytöstä toisen kiinteistön kanssa.

  Asemakaava-alueella yhteisiä jäteastioita voivat käyttää samassa tai viereisessä korttelissa sijaitsevat kiinteistöt.

  Haja-asutusalueella kiinteistö voi käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistö sijaitsee ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistö sijaitsee saman yksityistien tai -tiestön varrella kuin yhteinen jäteastia.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus kimppa-astian käytöstä jätehuoltoviranomaiselle. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä ilmoittamaan kimppa-astiasta jätehuoltoviranomaiselle. 1.1.2022 alkaen useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista ilmoitetaan kompostointi-ilmoituksella. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista. Ilmoituslomakkeet löytyvät kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Älä hävitä kiinteistöllä syntyvää jätettä polttamalla. Älä myöskään hautaa jätettä maahan.

  Kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia voit polttaa avopolttona pieninä määrinä esimerkiksi nuotiossa tai grillissä, kun polton tarkoituksena ei ole jätteen hävittäminen. Lämmitysjärjestelmissä voit polttaa lämmityksen yhteydessä käsittelemätöntä ja kuivaa puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja pahvia voit käyttää sytykkeenä.

  Kaislaa saa polttaa, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön.

  Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

 • Voit keskeyttää jätteenkuljetuksen määräajaksi, jos kiinteistösi on kokonaan pois käytöstä. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana.

  Tee alle vuoden kestävästä jäteastioiden tyhjennyksen keskeytyksestä ilmoitus jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

  Hae vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Aluekeräyspisteen käyttäjät

  Päivittäisille jätteille tarkoitettuja aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä ja Heinolan haja-asutusalueella. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voit liittyä, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaisille jäteastioille ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Aluekeräyspisteen asiakkaaksi liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

  Aluekeräyspisteellä on jäteastiat päivittäisille seka- ja energiajätteille, muita jätteitä keräyspisteille ei saa viedä. Vie vaaralliset jätteet, huonekalut, remonttijätteet ja muut jäteastioihin soveltumattomat jätteet Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle.

  Aluekeräyspistemaksun määräytymisperusteet

  Aluekeräyspistemaksu määräytyy rakennuksen todellisen käytön mukaan vakituisen asunnon aluekeräyspistemaksuna tai vapaa-ajan asunnon aluekeräyspistemaksuna.

  Maksu koskee vain yhtä asuntoa, jos samalla käyttäjällä on käytössä:

  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa tai
  • useampi asuinrakennus, jotka muodostavat yhden toiminnallisen kokonaisuuden tai pihapiirin.

  Aluekeräyspistemaksuun voi hakea kohtuullistamista, jos:

  • aluekeräyspiste on erittäin vaikeasti tavoitettavissa tai
  • asuinrakennus ei ole asuin- tai vapaa-ajankäytössä.

  Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle aluekeräyspisteen poistamiseksi tai kohtuullistamiseksi edellä mainituissa tapauksissa. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Jätehuollon perusmaksun määräytymisperusteet

  Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen maksu. Perusmaksua on velvollinen maksamaan se, joka omistaa asuinhuoneiston laskutushetkellä. Perusmaksu määrätään kalenterivuodeksi kerrallaan. Perusmaksun laskuttaa Salpakierto Oy.

  1.1.2022 alkaen jätehuollon perusmaksu määräytyy Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn Rakennusluokitus 2018 -jaon mukaan. Maksuluokkia on kaksi:

  • Luokka 1: Asuinrakennukset (Rakennusluokitus 01)
  • Luokka 2: Vapaa-ajan asuinrakennukset (Rakennusluokitus 02) ja muut rakennukset (Rakennusluokitukset 03-19)

  Voit tarkistaa omistamasi rakennuksen tiedot DVV:n sivuilta. Jos omistamasi rakennuksen tiedot on merkitty virheellisesti DVV-rekisteriin, ole yhteydessä rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontaan rakennustietojen korjaamiseksi DVV-rekisteriin. Salpakierto Oy korjaa perusmaksulaskun DVV-rekisteriin korjattujen tietojen mukaiseksi, kun olet yhteydessä Salpakiero Oy:n asiakaspalveluun. Maksa saamasi perusmaksulasku viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.

  Perusmaksu ei koske todistetusti asuinkelvottomia rakennuksia. Tee hakemus jätehuoltoviranomaiselle jätehuollon perusmaksun poistamiseksi, kun vakituinen tai vapaa-ajan asuntosi on todistetusti käyttökelvoton tai kiinteistölläsi oleva rakennus on jo purettu tai se on muutoin tuhoutunut. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Jätehuollon perusmaksulla kustannettavat palvelut

  Maksulla kerätyt tuotot käytetään kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.  Jätehuollon perusmaksu perustuu jätelakiin.

  Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan:

  • lajitteluasemien ja kiertävien jätekeräyksien ylläpito
  • kotitalouksien veloituksetta vastaanotettavien jätteiden vastaanotto ja käsittely
  • jäteneuvonta
  • suljettujen kaatopaikkojen jälkihoito
  • jätehuoltoviranomaisen toiminta.