Hyppää sisältöön

Asumisessa syntyvät lietteet

Lietesäiliön tyhjennys on osa asumisen jätehuoltoa. Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen, joilta syntyy saostuskaivo-, umpikaivo- tai pienpuhdistamolietteitä, on tehtävä sopimus lietteen tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa tai käsiteltävä liete omatoimisesti Lahden seudun jätehuoltomääräysten 34 §:n mukaisesti. Kiinteistön haltijan tulee sopia tyhjennyksistä suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimalueen kaikissa kunnissa on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus lietteenkuljetuksessa.

Kuljetusyrityksiä voit tiedustella Salpakierto Oy:n palvelunumerosta 03 871 1710, asiakaspalvelu@salpakierto.fi. Ajantasaista rekisteriä hyväksytyistä jätteenkuljetusyrityksistä ylläpitävät alueelliset ELY-keskukset. Kiinteistön haltijana sinulla on velvollisuus varmistua siitä, että kuljetusyrityksellä on voimassa oleva ELY-keskuksen lupa kuljettaa lietettä. Kiinteistön haltijana sinulla on oikeus saada lietteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin. Kuljetusyrityksen tulee toimittaa lietteet Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen osoittamiin lietteen vastaanottopaikkoihin. Vastaanottopaikkojen lietteiden vastaanottomaksut löytyvät Lahden seudun jätetaksasta.

 • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

  Käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin.

  Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.

  Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

  Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

  Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

 • Kiinteistön haltijan on pidettävä saostussäiliöt, pienpuhdistamot ja umpisäiliöt sekä niiden ympäristö siinä kunnossa, että ne voidaan tyhjentää esteettä ja turvallisesti.

  Kiinteistön haltija vastaa siitä, että

  • kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietetilan on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellainen, että siitä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.
  • lietesäiliön tyhjentäjälle on annettu tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.
  • lietesäiliöiden luokse pääsee esteettömästi ja turvallisesti.
  • lietetilan sijainti on tyhjennysajankohtana selkeästi merkitty ja tyhjennettävien säiliöiden kannet ovat näkyvissä.
  • lietesäiliöiden tai vastaavien avausmekanismit ovat ehjiä ja käsin, ilman työkaluja avattavissa tai siirrettävissä.
  • lietesäiliön tyhjennyksen jälkeiset toimenpiteet tehdään, kuten lietesäiliön mahdollinen lukitseminen.

  Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

  Kiinteistön sijaitessa saaressa ilman tieyhteyttä, on tyhjennysaluksella päästävä riittävälle etäisyydelle tyhjennettävästä lietesäiliöstä. Muutoin vailla tieyhteyttä olevalla kiinteistöllä on käytettävä jätevesijärjestelmää, jonka lietesäiliö tyhjennetään laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti itse ja säiliöistä poistettu liete käsitellään itse Lahden seudun jätehuoltomääräysten 16 §:n ja 34 §:n mukaisesti.

 • Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia (Lahden seudun jätehuoltomääräykset 34 §).

  Kompostointi

  Harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voit kompostoidakiinteistöllä, jos kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä.

  Harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja voit vähäisiä määriä kompostoida kompostorissa ja kompostikehikossa tai toimittaa ne  Salpakierto Oy:n osittamaan vastaanottopaikkaan.

  Fosforinpoistokaivojen massat voit kompostoida kiinteistöllä tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

  Pienpuhdistamon kiinteän ylijäämälietteen voit kompostoida, mikäli muodostuvan lietteen määrän on vähäinen ja puhdistamo on tekniseltä rakenteeltaan sellainen, että liete on suunniteltu omatoimisesti poistettavaksi ja käsiteltäväksi. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa. Voit kompostoida kiinteistöllä ylijäämälietettä, jos sitä ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Lietteen käsittely kiinteistöllä ei saa aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kompostointi on suoritettava vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä.

  Ilmoita pienpuhdistamossa syntyvän lietteen kompostoinnista Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

  Lietteen hyödyntäminen lannoitteena pellolle

  Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saat levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle. Ennen peltolevitystä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen kalkkistabilointiohje (KKVY). Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (711/2022), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

  Jätteen haltijana voit luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistölle tai muulle lähellä sijaitsevalle kiinteistölle. Jätteen vastaanottajana voit käsitellä oman ja neljän muun kiinteistön asumisessa syntyvän lietteen ja korkeintaan 20 henkilön asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

  Ilmoita lietteen vastaanottamisesta, käsittelystä ja käytöstä lannoitustarkoituksessa Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen käsittelyn aloittamista. Tee ilmoitus jokaisesta käsittelytapahtumasta. Ilmoituslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.

 • Asumisessa syntyvän lietteiden tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on kokonaan pois käytöstä. Hae vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.