Hyppää sisältöön

Asumisessa syntyvät lietteet

Likakaivon tyhjennys on osa asumisen jätehuoltoa. Kaikkien vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen, joilta syntyy sakokaivo-, umpikaivo- tai pienpuhdistamolietteitä, on tehtävä sopimus lietteen tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Sinun velvollisuutesi on varmistua siitä, että kuljetusyrityksellä on voimassa oleva ELY-keskuksen lupa kuljettaa lietettä. Kuljetusliikkeen tulee toimittaa lietteet asianmukaiseen käsittelyyn ja vastaanottopaikkaan.

Kuljetusyrityksiä voit tiedustella Salpakierto Oy:n palvelunumerosta 03 871 1710, asiakaspalvelu@salpakierto.fi. Ajantasaista rekisteriä hyväksytyistä jätteenkuljetusyrityksistä ylläpitävät alueelliset ELY-keskukset.

Kiinteistön haltijan on pidettävä saostuskaivot, pienpuhdistamot ja umpikaivot sekä niiden ympäristö siinä kunnossa, että ne voidaan tyhjentää esteettä ja turvallisesti.

 • Saostussäiliöt, pienpuhdistamojen lietetilat ja muut vastaavat säiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

  Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin.

  Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

  Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

 • Kompostointi

  Voit kompostoida harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen kiinteistöllä, jos kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä.

  Harmaavesisuodattimien maatuvia suodatinmateriaaleja voit vähäisiä määriä kompostoida kompostorissa ja kompostikehikossa tai toimittaa ne  Salpakierto Oy:n osittamaan vastaanottopaikkaan.

  Fosforinpoistokaivojen massat voit kompostoida kiinteistöllä tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

  Pienpuhdistamon kiinteän ylijäämälietteen voit kompostoida, mikäli muodostuvan lietteen määrän on vähäinen ja puhdistamo on tekniseltä rakenteeltaan sellainen, että liete on suunniteltu omatoimisesti poistettavaksi ja käsiteltäväksi. Voit kompostoida kiinteistöllä ylijäämälietettä, jos sitä ei ole erikseen kielletty kaavamääräyksissä tai ympäristönsuojelumääräyksissä. Lietteen käsittely kiinteistöllä ei saa aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kompostointi on suoritettava vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Komposti on suojattava haittaeläinten pääsyltä ja valumavesien pääsy maahan on estettävä. Pienpuhdistamossa syntyvän lietteen kompostoinnista sinun on ilmoitettava kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Ole yhteydessä jätehuoltoviranomaisen asiakaspalveluun.

  Lietteen hyödyntäminen lannoitteena pellolle

  Voit hyödyntää sako- tai umpikaivoon kertyneen lietteen lannoitteena omassa käytössäsi olevalle pellolle. Liete on kuitenkin aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

  Voit myös ottaa vastaan omassa kiinteistössäsi syntyneiden lietteiden lisäksi neljän muun naapurikiinteistön, kuitenkin korkeintaan 20 henkilön lietteet ja hyödyntää ne käsiteltynä lannoitetarkoituksessa omassa käytössäsi olevalla pellolla.

  Lietteen vastaanottamisesta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sinun tulee tehdä ilmoitus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen käsittelyn aloittamista. Ole yhteydessä jätehuoltoviranomaisen asiakaspalveluun.

 • Asumisessa syntyvän lietteiden tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Hae vuoden tai yli vuoden kestävää jätteenkuljetuksen keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Hakemuslomake löytyy kohdasta Asiointi ja lomakkeet.