Hyppää sisältöön

Jätehuollon asiointi ja lomakkeet

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen asiakaspalvelu neuvoo jätehuoltomääräyksiin ja jätemaksuihin liittyvissä kysymyksissä.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki ja Pukkila.

Ilmoitus- ja hakemuslomakkeet

Alta löydät linkit sähköisiin ilmoitus- ja hakemuslomakkeisiin.

Jätehuoltoviranomaiselle jätettävissä ilmoitus- ja hakemuslomakkeissa kysytään kohteen rakennustunnusta ja kiinteistötunnusta. Rakennus- ja kiinteistötunnuksen voit katsoa ilmaisesta Liiteri-palvelusta, jota ylläpitää Suomen ympäristökeskus Syke. Huom! Rakennustiedot päivitetään palveluun kerran vuodessa keväällä. Pikaohje Liiteri-palvelun käyttöön.

Jätehuoltoviranomaiselle jätettävien ilmoitus- ja hakemuslomakkeiden paperisia versioita voit tarvittaessa hakea kuntien palvelupisteistä. Ensisijaisesti ilmoitukset ja hakemukset tulee kuitenkin tehdä alla olevilla sähköisillä lomakkeilla.

Huomioithan, että ilmoitus yhteisestä jäteastiasta eli jätekimpasta (biojäte, sekajäte, muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, lasipakkaukset, metallipakkaukset) tehdään aina Salpakierto Oy:lle.

 • Ilmoita kompostoinnista, kun kompostoit biojätteet kiinteistöllä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Haittaeläinsuojatulla kompostorilla tarkoitetaan, että kompostorissa on suljettava kansi, tiivis pohja ja kompostorissa ei ole yli 7 mm:n rakoja. Kompostorin tulee olla lämpöeristetty, jos kompostoriin laitetaan biojätettä talviaikaan (1.9.–30.4.). Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Älä myöskään ilmoita bokashia tai matokompostoria, jotka yksistään eivät riitä biojätteen kompostointiin.

  Kompostoria on hoidettava niin, että elintarvikejäte kompostoituu ja kompostori on asianmukaisessa kunnossa. Kompostorin tilavuuden tulee olla riittävä, huomioiden kylmien vuodenaikojen aiheuttama hidastuminen kompostoitumisessa. Kompostitilaa tarvitaan noin 50–100 litraa/henkilö/vuosi.

  Biojätteen kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus, jos sitä ei ole tehty aiemmin tai ilmoitus on tehty ennen 1.1.2022.

  Kompostointi-ilmoitus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen kompostointi-ilmoitus on tehtävä uudelleen.

  Kompostointi-ilmoituksella ilmoitat myös useamman kiinteistön tai huoneiston yhteisestä kompostorista. Yhteisestä kompostorista ilmoittaa kompostorin vastuuhenkilö, joka vastaa biojätteen kompostoinnista. Yhteistä kompostoria voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat vierekkäin tai ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä kompostorista.

  Tehtyäsi kompostointi-ilmoituksen, voit tarvittaessa sopia sekajäteastian tyhjennysvälin harventamisesta 5-16 viikkoon jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

  Jätehuoltoviranomainen toimittaa kompostointi-ilmoituksien tiedot Salpakierto Oy:lle. Pakollisella biojätteen erilliskeräysasalueella ilmoita vielä erikseen Salpakierron asiakaspalveluun vapaa-ajan rakennuksen käyttökuukaudet, jos vapaa-ajan rakennus on käytössä vain osan vuotta.

  Tee kompostointi-ilmoitus

 • Kiinteistöllä syntyvän biojätteen kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kiinteistöllä syntyvän biojätteen kompostointi on lopetettu. Yhteisen kompostorin lopettamisesta ilmoittaa vastuuhenkilö.

  Tee ilmoitus kompostoinnin lopettamisesta

 • Voit sopia naapurin kanssa, että käytätte yhteisiä jäteastioita. Jos toimit vastuuhenkilönä jätekimpassa, tee ilmoitus yhteisestä jäteastiasta. Jos olet osakas jätekimpassa, pyydä jäteastian vastuuhenkilöä tekemään ilmoitus kimppa-astiasta.

  Ketkä voivat käyttää yhteistä jäteastiaa?

  Jätehuoltomääräysten liitteen 2 taajama-alueilla yhteisiä jäteastioita voivat käyttää kiinteistöt, jotka sijaitsevat ajotietä enintään 300 metrin päässä yhteisestä jäteastiasta. Voit katsoa liitteen 2 taajama-aluetta tarkemmin karttasovelluksessa Salpakierto Oy:n sivuilta (valitse kartalla Alue A).

  Muilla alueilla kiinteistöt voivat käyttää yhteisiä jäteastioita, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Kiinteistöt sijaitsevat ajotietä enintään kolmen kilometrin päässä yhteisestä jäteastiasta.
  • Kiinteistöt sijaitsevat saman yksityistien tai toisiinsa yhteydessä olevien yksityisteiden varrella ja yhteinen jäteastia on sijoitettu yksityistielle tai enintään kolmen kilometrin päähän yksityistien tai -tiestön alusta. Kiinteistö sijaitsee yksityistiellä, kun sen osoite on yksityistiellä.
  • Kiinteistöön kuljetaan veneellä ja yhteinen jäteastia on sijoitettu venepaikan yhteyteen tai enintään kolmen kilometrin päähän veneen rantautumispaikasta.

  Yhteisestä jäteastiasta ilmoitetaan kaikilta alueilta ja kaikkien jätelajien osalta Salpakierto Oy:lle

  Ilmoituslomakkeella ilmoitetaan uudesta jätekimpasta, jätekimpan osakkaiden muutoksista sekä jätekimpan lopettamisesta. Jätekimpasta ja sen muutoksista voi ilmoittaa ainoastaan jätekimpan vastuuhenkilö.

  Tee ilmoitus yhteisestä jäteastiasta eli jätekimpasta Salpakierrolle

 • Pienpuhdistamossa syntyvän kiinteän ylijäämälietteen voi kompostoida kiinteistöllä, jos muodostuvan lietteen määrä on vähäinen ja mikäli puhdistamo on tekniseltä rakenteeltaan sellainen, että liete on suunniteltu omatoimisesti poistettavaksi ja käsiteltäväksi eikä lietteen käsittely kiinteistöllä aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lietteen määrän katsotaan olevan vähäinen, jos sitä syntyy vähemmän kuin 20 litraa tyhjennyskertaa kohden ja vähemmän kuin 50 litraa vuodessa.

  Tee ilmoitus pienpuhdistamossa syntyvän lietteen kompostoinnista

 • Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle tai omassa hallinnassa olevalle pellolle.

  Liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lietteen kalkkistabillointi ohje (KKVY). Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitelakia (711/2022), valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

  Jätteen haltija voi luovuttaa asumisessa syntyvän jätevesilietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistölle tai muulle lähellä sijaitsevalle kiinteistölle. Jätteen vastaanottaja voi käsitellä oman ja neljän muun kiinteistön asumisessa syntyvän lietteen ja korkeintaan 20 henkilön asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

  Tee ilmoitus lietteen kalkkistabiloinnista ja peltolevityksestä

 • Voit hakea poikkeuslupaa sekajäteastian pidemmälle tyhjennysvälille (yli 16 viikkoa). Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajäteastialle on 24 viikkoa.

  Sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan harventaa yli 16 viikkoon, jos:

  • kertyvä sekajäte sopii jäteastiaan, niin että kannen voi aina sulkea,
  • tyhjennysvälin harventamiseksi ei käytetä tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita,
  • kiinteistöllä on sopimus sekajäteastian tyhjentämisestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa,
  • päivittäin syntyvää sekajätettä ei viedä Salpakierto Oy:n lajitteluasemalle,
  • biojätteet (elintarvike ja keittiöjäte) kompostoidaan kompostorissa ja kompostointi-ilmoitus on tehty tai biojäte erilliskerätään biojäteastiaan ja jäteastialle on sovittu tyhjennykset,
  • hyötyjätteet lajitellaan ja laitetaan erilliskeräysastiaan (oma tai kimppa) tai viedään Rinki-ekopisteisiin,
  • jätettä ei polteta.

  Hakemuksen perusteella asiasta tehdään päätös. Päätöksen saatuasi voit sopia jätteenkuljetuksen asiakaspalvelun kanssa tyhjennysvälin muutoksesta päätöksen mukaisesti.

  Tee hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

 • Hae jätteenkuljetuksen keskeyttämistä, jos kiinteistösi jää tyhjilleen vähintään vuodeksi. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen aikana. Pisin myönnettävä jätteenkuljetuksen keskeytys on kolme vuotta.

  Tee hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi (yli vuosi)

  Huomioithan, että aluekeräyspistepalvelua et voi keskeyttää, mutta aluekeräyspisteasiakkaana voit hakea aluekeräyspistemaksun kohtuullistamista, jos kiinteistö ei ole käytössä: katso kohta Hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi.

 • Jätehuollon perusmaksu on asuntokohtainen. Perusmaksu määrätään riippumatta siitä, onko asunto käytössä vai tyhjillään.

  Perusmaksun perusteena on Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin asuntojen lukumäärä.

  Perusmaksun maksuluokat ovat:

  • Luokka 1: Vakituinen asunto (Rakennusluokitus 2018: 01)
  • Luokka 2: Vapaa-ajan asunto (Rakennusluokitus 2018: 02) ja muissa rakennuksissa olevat asunnot (Rakennusluokitukset 2018: 03-19)

  Jos jätelaskussa perusmaksua on veloitettu virheellisellä rakennustiedolla, niin..

  1. Tarkista omistamasi rakennukset DVV:n sivuilta. Rakennustiedot voit tarkistaa Liiteri-palvelusta. Jätemaksut veloitetaan Digi- ja Väestötietoviraston rakennusrekisterin (DVV) tietoihin perustuen, joihin myös Liiteri-palvelun tiedot perustuvat. Pikaohje Liiteri-palvelun käyttöön.
  2. Jos omistamiesi rakennusten kohdalla on virheellinen tieto, ole yhteydessä rakennuksen sijaintikuntaan tietojen korjaamiseksi DVV:n rakennusrekisteriin. Huom! Hakemusta jätehuollon perusmaksun poistamiseksi ei tarvitse tehdä jätehuoltoviranomaiselle.
  3. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä.
  4. Kun kunta on korjannut rakennuksen virheelliset tiedot DVV:n rakennusrekisteriin, ole yhteydessä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun jätemaksun hyvittämiseksi.

  Jos jätelasku koskee omistamaasi asuinkelvotonta rakennusta, niin..

  1. Hanki vaadittavat todisteet liitteeksi hakemukseen. Rakennuksen käyttökelvottomuus tulee todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omaavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta. Asumiskelvottomuuden voi todistaa myös sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (RTA) lausunnolla.
  2. Hae jätehuollon perusmaksun poistoa jätehuoltoviranomaiselta. Päätös tehdään määräaikaisena. Huomioithan, että ilman vaadittuja liitteitä päätös tulee olemaan kielteinen.
  3. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

  Jos jätelaskussa veloitetaan perusmaksua rakennuksesta, jota ei enää ole, niin..

  1. Hae jätehuollon perusmaksun poistoa jätehuoltoviranomaiselta. Liitä hakemukseen todisteet rakennuksen purkamisesta tai tuhoutumisesta: kunnan rakennusvalvonnan purkutodistus tai pelastuslaitoksen/vakuutusyhtiön raportti rakennuksen tuhoutumisesta.
  2. Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus jätehuollon perusmaksun poistamiseksi

 • Aluekeräyspisteitä on Orimattilan Artjärvellä, Kärkölässä ja Heinolan haja-asutusalueella.

  Voit hakea aluekeräyspistemaksuun kohtuullistamista seuraavissa tapauksissa:

  • rakennusta ei käytetä.
  • useampi asuinhuoneisto samassa rakennuksessa ja on saman ruokakunnan käytössä.
  • useampi rakennus muodostaa yhteisen pihapiirin tai toiminnallisen kokonaisuuden ja on saman ruokakunnan käytössä.
  • aluekeräyspisteelle on kohtuuttoman pitkä matka ja se ei ole asiointireitillä.

  Maksa jo saamasi jätemaksu viimeistään laskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

  Tee hakemus aluekeräyspistemaksun kohtuullistamiseksi

Asiakaspalvelu: