Hyppää sisältöön

Avfallshanteringsföreskrifter

Alla stadigvarande bostäder och fritidsbostäder som används ska anslutas till ordnad avfallstransport. Skaffa sopkärl för energi- och blandavfall till fastigheten eller hör dig för om det finns möjlighet att hyra sopkärl. Beställ tömning av sopkärl.

 • Sortera avfallet enligt följande:

  • Bland- och energiavfall, för vilka du måste skaffa egna sopkärl.
  • Glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar kan lämnas till Rinki-ekopunkter. Plastförpackningar kan även sorteras som energiavfall.
  • Returpapper kan lämnas till lokala insamlingspunkter, som även finns i anslutning till Rinki-ekopunkterna.

  I sopkärlet får du inte lägga farligt avfall, möbler, renoveringsrester eller annat avfall som inte lämpar sig för sopkärl. Lämna ifrågavarande avfall till avfallsstationen.

  Bränn inte avfall i syfte att göra dig av med det. Gräv inte heller ned avfallet i marken.

 • Längsta möjliga tömningsintervall som kan avtalas för sopkärl:

  • Blandavfall: 4 veckor
  • Blandavfall, bioavfall komposteras: 16 veckor
  • Energiavfall: 26 veckor

  Komposteringen av bioavfall ska anmälas skriftligen till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

  För att förlänga tömningsintervallen för blandavfall till över 16 veckor ska en skriftlig ansökan lämnas in till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

 • På fastigheten får det bioavfall och trädgårdsavfall som uppkommer där komposteras.

  Bioavfall får komposteras året runt endast i en för ändamålet planerad, sluten och välventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur. Komposteringen av bioavfall ska anmälas skriftligen till avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

  Trädgårdsavfall får komposteras i kompostbehållare och kompostlådor.

 • Fastigheter kan komma överens om användningen av ett gemensamt sopkärl. Gemensamma sopkärl kan användas för insamling av alla avfallsslag.

  Inom detaljplaneområden kan enskilda fastigheter belägna i samma eller bredvidliggande kvarter använda gemensamma sopkärl eller gemensamma kompostbehållare.

  I glesbygd kan gemensamma sopkärl eller gemensamma kompostbehållare användas, om något av följande villkor uppfylls:

  • fastigheter som ligger högst tre kilometer längs en bilväg från det gemensamma sopkärlet,
  • fastigheter som ligger invid samma privata väg eller vägnät,
  • fastigheter som nås med båt och där det gemensamma kärlet är placerat i samband med båtplatsen eller högst tre kilometer från båtplatsen.

  Den person som ansvarar för det gemensamma sopkärlet eller den gemensamma kompostbehållaren ska meddela avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen och avfallstransportens kundtjänst om man tar i bruk ett gemensamt sopkärl eller avstår från det samt om ändringar i användningen.

 • Tömningen av fastighetsvisa sopkärl (hämtning i hemmet) kan avbrytas om fastigheten är oanvänd. Avbrott i hämtningstjänsten som varar kortare än ett år ska anmälas till avfallstransportens kundtjänst. Sopkärlet måste vara tomt under avbrottet.

  Om din bostad är oanvänd i mer än ett år och inget avfall uppstår, ska du lämna in en ansökan om avbrott i avfallshanteringen. Avbrott i tömningen av fastighetsvisa sopkärl som varar ett år eller längre ansöks skriftligen hos avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen.

  Tjänsten för regionala insamlingspunkter kan inte avbrytas.

 • Regionala insamlingspunkter finns i Kärkölä, Artsjö i Orimattila samt glesbygden i Heinola.

  Du kan ansluta dig som användare till en regional insamlingspunkt endast om det inte finns någon väg till fastigheten eller det fastighetsvisa sopkärlet eller om vägförbindelsen är dålig och inte tål sopbilens vikt.

  Det är inte nödvändigt att ansluta sig som användare till en regional insamlingspunkt om avfallstransporten kan ordnas via en avfallssammanslutning.

  Anslutning som kund till en regional insamlingspunkt sker genom att kontakta Salpakierto Ab:s kundtjänst.

 • Avfallshanteringens grundavgift är en bostadsspecifik avgift. Den som äger bostaden vid faktureringsögonblicket är skyldig att betala grundavgiften. Grundavgiften bestäms för ett kalenderår åt gången.

  Grundavgiften gäller inte obeboeliga byggnader. Bostadens ägare kan skriftligt ansöka om befrielse från grundavgiften hos avfallshanteringsmyndigheten i Lahtisregionen. I ansökan kan man framföra bevis på att bostaden är obeboelig eller att byggnaden har rivits.

 • Avfallsnämnden i Lahtisregionen är kommunernas gemensamma avfallshanteringsmyndighet. Avfallsnämnden övervakar avfallshanteringen och hur lagstiftningen rörande avfallshantering tillämpas inom verksamhetsområdet.

  Avfallshanteringsmyndighetens verksamhetsområde omfattar 9 kommuner: Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki och Pukkila.