Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyö 2021–2025

Valtuustokauden 2021-2025 yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Yleiskaavaa laaditaan tuttuun tapaan osana jatkuvaa Lahden suunta -prosessia, joka käynnistyy kaupungin strategian laatimisesta. Prosessissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.

Yleiskaavakierroksen pääsisällöt

Useamman oikeusvaikutteisen kaavakartan laatiminen on tämän kierroksen keskeinen tehtävä. Pohjatietoja täydennetään ja harmonisoidaan  eri aiheista. Tärkeitä, tarkasteltavia teemoja ovat mm. elinkeinoelämä, kiertotalous yleiskaavatasolla, kaupunkirakenteen vyöhykkeet, rakennetut kulttuuriympäristöt ja arvokkaat luontokohteet. Liikkumisen suunnittelussa keskitytään pyöräilyn pää- ja aluereittien seutuyhteyksiin,  kaupunkilogistiikan kokonaisuuteen, joukkoliikennevyöhykkeiden tarkasteluun sekä kävelyn laatureitteihin.

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaavaa laadittaessa. Kaupungin tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen kaavatyössä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lahden suunta 2021-2025

Lahden suunta -asukastilaisuudet 2022

Lahden suunta -asukastilaisuuksissa syvennytään yhdessä eri teemoihin. Osallistuminen on mahdollista sekä paikan päällä että etänä Teamsin kautta. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Haluamme kuulla, mitä mieltä juuri sinä olet!

Lue lisää asukastilaisuuksista ja osallistu
Lahden suunta -työtä tehdään neljän vuoden sykleissä valtuustokausien mukaan. Nyt on meneillään kierros 2021-2025.
Yleiskaavatyö etenee neljän vuoden sykleissä valtuustokausien mukaan.

Vuosien 2021-2025 työn eteneminen

 • Lahden suunta -prosessin osana laaditaan Lahden yleiskaavan 2035 ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma 2021–2025. Kokonaisuuden vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 10.3.2022. Lahden suunta 2021-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty ja päätetty asettaa nähtäville kaupunginhallituksen kokouksessa 4.4.2022 (§ 128). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa koko työn ajan.

  Kaupungin strategian laatiminen käynnistää Lahden suunta -prosessin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 14.3.2022. Strategian pohjalta Lahden suunta -työlle on valmisteltu tavoitteet kevään 2022 aikana. Lahden suunnan tavoitteita on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 15.6.2022 (§ 93) ja kaupunginhallituksessa 20.6.2022 §265. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tavoitteet 5.9.2022 (§ 73).

 • Luonnosvaiheen valmistelu on ollut käynnissä tavoitevaiheen rinnalla, kun pohjatietoja on täydennetty ja harmonisoitu sekä edelliseltä kierrokselta siirtyneiden teemojen että uusien tunnistettujen tarpeiden osalta. Uusia selvityksiä ollaan laatimassa mm. elinkeinoelämästä, luontoarvoista, kiertotaloudesta yleiskaavatasolla, paikallisista maisemista, kävelyn laatureiteistä, Lahden raideliikenteen seisakkeista, kaupunkilogistiikasta, ikääntyneiden asumisesta ja kaupunkipientaloista. Lisäksi tehdään päivitysinventointi rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja tarkastellaan alueiden sosio-ekonomiaa. Valtuuston hyväksymiin viime kierrokselta siirtyneisiin teemoihin voi tutustua tarkemmin alla olevasta koosteesta.

  Yleiskaavan 2035 (Y-205) luontoselvitykseen liittyvät maastokartoitukset

  Luonnonmonimuotoisuuskohteiden päivittäminen ja viher–sini -kaavakartan laatiminen siirtyi edelliseltä Lahden suunta -työn kierrokselta. Lahden kaupunki on tilannut yleiskaavaan liittyvän luontoselvityksen WSP Finland Oy:ltä. Selvityksen laadintaan kuuluu maastokartoituksia, joilla tarkastellaan alueen luontotyyppejä ja -arvoja. Selvitysalue kattaa vanhan Lahden alueen kokonaisuudessaan Lehmuksen aluetta lukuun ottamatta, Nastolan taajama-alueet ja näiden läheiset viheralueet sekä osia Seestan alueesta. Maastokartoitukset eivät kohdistu pihapiireihin. Maastokartoitukset aloitetaan kesäkuussa 2022 ja luontoselvityksen tavoitteena on olla valmis 31.10.2022.

  Tiedustelut maastokartoituksesta
  biologi Sara Caetano p. 050 468 0737, sara.caetano@wsp.com
  luontokartoittaja Timo Metsänen p. 044 548 4625, timo.metsanen@metsanen.com

  Tietoa osallistumismahdollisuudesta eri vaiheissa
 • Kaupunkiympäristölautakunta

  Kaupunginhallitus

  Kaavaehdotus nähtävillä

 • Kaupunginhallitus

  Kaupunginvaltuusto

Ota yhteys kaavoittajaan