Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyö 2021–2025

Valtuustokauden 2021-2025 yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Yleiskaavaa laaditaan tuttuun tapaan osana jatkuvaa Lahden suunta -prosessia, joka käynnistyy kaupungin strategian laatimisesta. Prosessissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.

Yleiskaavakierroksen pääsisällöt

Useamman oikeusvaikutteisen kaavakartan laatiminen on tämän kierroksen keskeinen tehtävä. Pohjatietoja täydennetään ja harmonisoidaan eri aiheista. Tärkeitä, tarkasteltavia teemoja ovat mm. elinkeinoelämä, kiertotalous yleiskaavatasolla, kaupunkirakenteen vyöhykkeet, rakennetut kulttuuriympäristöt ja arvokkaat luontokohteet. Liikkumisen suunnittelussa keskiössä ovat kaupunkilogistiikan ja sähköisen liikenteen kokonaisuus, tavoitteellinen joukkoliikennevyöhyke, raideliikenteen seisakkeet, kävelyn laatureitit sekä pyöräilyn pää- ja aluereittien seutuyhteydet. 

Lahden suunta -työn 2021-2025 tavoitteet

Yleiskaava tehdään yhteistyössä

Asukkailla, päättäjillä, asiantuntijoilla ja muilla yhteistyökumppaneilla on tärkeä rooli yleiskaavaa laadittaessa. Tulevaisuuden kestävää kaupunkia rakennetaan yhdessä. Hedelmällisin aika yhteistyölle on kaavatyön alkuvaiheessa, jotta eri näkökulmia ehditään sovitella yhteen kaavatyössä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lahden suunta 2021-2025

Vuosien 2021-2025 työn eteneminen

 • Lahden suunta -prosessin osana laaditaan Lahden yleiskaavan 2035 ja kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma 2021–2025. Kokonaisuuden vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 10.3.2022.

  Lahden suunta 2021-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin ja päätettiin asettaa nähtäville kaupunginhallituksen kokouksessa 4.4.2022 (§ 128). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa koko työn ajan.

  Kaupungin strategian laatiminen käynnistää Lahden suunta -prosessin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 14.3.2022. Strategian pohjalta Lahden suunta -työlle valmisteltiin tavoitteet kevään 2022 aikana. Lahden suunnan tavoitteita käsiteltiin kaupunkiympäristölautakunnassa 15.6.2022 (§ 93) ja kaupunginhallituksessa 20.6.2022 §265. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä tavoitteet 5.9.2022 (§ 73).

 • Luonnosvaihetta valmisteltiin samanaikaisesti tavoitevaiheen rinnalla ja erityisesti alkuvaiheen työskentelyä ohjasivat vahvasti edelliseltä kierrokselta siirtyneet teemat. Valtuuston hyväksymiin viime kierrokselta siirtyneisiin teemoihin voi tutustua tarkemmin tällä sivulla olevasta koosteesta.

  Sidosryhmien kanssa määriteltiin aluksi selvitystarpeet ja lisäksi tunnistettiin maankäytön ja liikkumisen osalta tulevaisuuden näkymiä ja muutostarpeita. Uusia selvityksiä luonnosvalmistelun pohjaksi on laadittu mm. kiertotalouden mahdollisuuksista yleiskaavatasolla, paikallisista maisemista, arvokkaista luontotyypeistä, elinkeinoelämän mahdollisuuksista Lahdessa, kaupunkilogistiikasta, kävely-ympäristöjen laadusta sekä kaupunkipientaloista. Luonnosratkaisut on valmisteltu selvitystiedon pohjalta.

  Vuoden 2022 aikana Lahden suunta -asukastilaisuuksissa syvennyttiin yhdessä eri teemoihin, joista kerättiin tietoa ja kommentteja myös Maptionnaire-kyselyillä. Luonnosratkaisuista keskusteltiin päättäjien kanssa kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen iltakoulussa sekä asukkaiden kanssa kumppanuuspöytien työpajassa keväällä 2023. Asukkaille järjestettiin lisäksi toukokuussa 2023 kaksi esittelytilaisuutta, joissa käytiin läpi Lahden suunta -työn luonnoksen keskeisiä sisältöjä ja muutoksia sekä nähtävilläolon tavoitteellista aikataulua.

  Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 14.6.2023 Lahden suunta -työn 2021–2025 luonnoksen asetettavaksi MRL 62 § mukaisesti nähtäville 26.6.-31.8.2023 väliseksi ajaksi. Luonnosvaiheen aineisto oli esillä tämän verkkosivun lisäksi Lahden Palvelutorin Lahti-Pisteessä, pääkirjastossa ja Nastolan kirjastossa ja siihen oli mahdollisuus antaa mielipide nähtävilläoloaikana.

  Luonnoksesta saatiin yhteensä 30 palautetta. Niistä 10 oli viranomaislausuntoa, 6 yhdistysmielipidettä ja 14 asukasmielipidettä. Luonnosvaiheen palautteen keskeiset sisällöt liittyivät vaikutustenarvioinnin riittävyyteen sekä uusien kaavamääräysten ohjaavuuteen. Tarkennustarpeita oli tunnistettu erityisesti kiertotaloutta, luontoa, ekologista kompensaatiota, joukkoliikennevyöhykkeitä ja aseman paikkoja koskevissa kaavamerkinnöissä- ja määräyksissä. Karttojen visuaalisen ilmeen parantaminen ja selkeyttäminen nähtiin tärkeänä. Kaavaselostuksessa oli tunnistettu täydennystarpeita esimerkiksi kaupunkiseutusuunnitelman kuvauksen osalta.

  Yleiskaavaluonneksen kartta-aineistoihin voi tutustua Lahden karttapalvelussa yleiskaavoituksen osiossa ”LUONNOS Lahden yleiskaava 2035”.

 • Lahden suunta -työn ehdotuksen valmistelu on käynnissä kesän aikana saadun palautteen ja tunnistettujen kehitettävien teemojen osalta. Myös selvitysluonnoksia viimeistellään lopulliseen muotoonsa.

  Vuorovaikutteista suunnittelua on syksyn 2023 aikana jatkettu sisäisillä asiantuntijatyöpajoilla ja teemakohtaisilla neuvotteluilla. Lahtelaisilla on mahdollisuus osallistua ehdotuksen valmisteluun asukastyöpajassa 16.11.2023 klo 17–19.

  Tavoitteena on saada Lahden suunta -työn ehdotus nähtäville alkuvuodesta 2024 ja kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2024 lopussa.

  Aiempien vaiheiden kohdalta voit tutustua työn tähänastiseen etenemiseen ja esimerkiksi luonnosaineistoihin.

 • Kaupunginhallitus

  Kaupunginvaltuusto

Ota yhteys kaavoittajaan