Siirry suoraan sisältöön

Osallistuminen ja kaavahankkeen eteneminen

Kaavoituksella sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita, ja kaavahanke sisältää useita vaiheita. Voit osallistua eri vaiheissa suunnitteluun ja kertoa mielipiteesi.
Osallistujia pöydän ääressä Jalkarannan monitoimitalossa järjestetyssä asukasillassa.

​Kaavoja valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa eli niiden, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Voit osallistua asukasiltoihin ja työpajoihin, olla yhteydessä kaavahankkeista vastaaviin ihmisiin sekä kertoa mielipiteesi suunnitelmista. Kaavaprosessin eri vaiheet on kuvattu alla.

1 Aloitusvaihe

 • Kaava tulee vireille kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta.
 • Vireilläolosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa tai erillisellä kuulutuksella.
 • Lähialueen asukkaille, maanomistajille ja muille osallisille ilmoitetaan kirjeitse kaavahankkeesta.
 • Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta voi antaa palautetta kaavan laatijalle. Voit myös kommentoida alkavan kaavatyön tavoitteita ja tarjota oman paikallistietosi avuksi suunnittelutyöhön, kommentointilomake.
 • Aloitusvaiheessa voidaan järjestää asukasilta tai kävelykierros, jossa kaavatyötä esitellään tai työpaja yhteistä ideointia varten.

2 Luonnosvaihe

 • Luonnosvaiheessa laaditaan idealuonnoksia, selvityksiä ja arvioidaan luonnoksen vaikutuksia.
 • Käydään neuvotteluja osallisten kanssa.
 • Kaavaluonnoksesta tai -luonnoksista voi kertoa mielipiteensä suullisesti tai kirjallisesti luonnosvaiheen kuulemisaikana, joka on vähintään 14 päivää. Yleiskaava on nähtävillä luonnosvaiheessa vähintään 30 päivää. 
 • Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla suoraan kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi). Voit myös ottaa yhteyttä kaavan laatijaan. Mielipiteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kommentoijan nimi peitettynä.
 • Luonnosvaiheessa suunnitelmia voidaan esitellä asukasillassa tai muussa tilaisuudessa. Kaavaa ideoidaan luonnosvaiheen aikana eteenpäin yhdessä osallisten kanssa.

3 Ehdotusvaihe

 • Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus valitun kaavaluonnoksen pohjalta. Luonnoksesta kerrotut mielipiteet ja viranomaislausunnot otetaan huomioon laadittaessa ehdotusta.
 • Asemakaavaehdotus esitellään tekniselle ja ympäristölautakunnalle, jonka päätöksellä kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Yleiskaavaehdotuksen asettaa nähtäville kaupunginhallitus.
 • Nähtävilläolon aikana kaavasta on mahdollista jättää kirjallinen muistutus.
 • Muistutus osoitetaan tekniselle ja ympäristölautakunnalle, ja sen voi toimittaa sähköpostitse nähtävilläoloajan kuluessa Lahden kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lahti.fi). Muistutuksen voi myös jättää Lahti-Pisteeseen.
 • Muistutuksen tehneille annetaan perusteltu vastaus, joka toimitetaan postitse, mikäli osoite on ilmoitettu. Muistutukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kommentoijan nimi peitettynä.
 • Huom. Luonnosvaiheessa jätettyjä mielipiteitä ei enää virallisesti huomioida ehdotusvaiheessa. Mikäli kaavan sisällössä on vielä ehdotusvaiheessa huomautettavaa, pitää ehdotusvaiheessa jättää uudelleen muistutus.

4 Hyväksymisvaihe

 • Kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotusta, muistutuksia ja vastineita.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Vaikutukseltaan vähäisen kaavan muutosehdotuksen hyväksyy tekninen ja ympäristölautakunta.
 • Osalliset ja kunnan jäsenet voivat valittaa kaupunginvaltuuston tai lautakunnan päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana, joka on 30 vuorokautta päätöksenteosta.
 • Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

5 Voimaantulo

 • Kaava saa lainvoiman noin 1,5–2 kuukautta kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikäli kaavasta ei valiteta. Kaavan lainvoimaistumisesta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla ja Lahti-Pisteessä.