Hyppää sisältöön
Pyöräilijöitä Hakatornien läheisyydessä.

Kestävän liikkumisen kehittäminen

Kestävä liikkuminen

Kestävä liikkumisella tarkoitetaan sujuvaa, turvallista, ympäristöystävällistä, terveellistä, taloudellista ja ympäristöä säästävää liikkumista. Tavoitteena on, että yhä useampi valitsisi kulkutavaksi muun kuin omalla autolla yksin ajamisen.

Kestävän liikkumisen edistäminen on kaupungille kannattavaa: autoilun väheneminen säästää katutilaa ja vähentää ruuhkia, minkä johdosta katuverkon kunnossapito- ja investointikustannukset pienenevät. Liikkuminen ylläpitää hyvää kuntoa ja terveyttä, mikä edistää elämänlaatua ja pienentää terveydenhoidon kustannuksia.

Kestävän liikkumisen edistämisellä on merkittävä vaikutus myös ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, sillä liikenteen ja liikkumisen päästöt aiheuttavat keskimäärin viidenneksen kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Kestävän liikkumisen edistämistyö

Kestävän liikkumisen edistäminen vaatii ihmisten asenteisiin ja taitoihin vaikuttamista, elinikäistä liikennekasvatusta sekä maankäyttöön ja liikenneympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tämän vuoksi kestävän liikkumisen edistäminen kuuluu Lahden kaupungin kaikille toimialoille ja mukaan tarvitaan myös sidosryhmiä.

Kestävän liikkumisen toimenpiteiden toteuttamistyötä edistää ja seuraa kestävän liikkumisen (SUMP) työryhmä. Ryhmän vetovastuu on liikenneyksiköllä ja ryhmään kuuluu edustajia kunnallistekniikasta, maankäytöstä ja ympäristökehityksestä sekä viestinnästä, sivistystoimesta, ELYstä ja Päijät-Hämeen liitosta.

Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikoilla

Suunnittelemalla henkilöstön liikkumista työpaikat voivat merkittävästi vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen, hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Viisasta liikkumista edistämällä työpaikalla voidaan saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä. Laskelmien liikunta vähentää sairauspoissaoloja ja lisää hyvinvointia, minkä myötä työn tuottavuus kasvaa. Säästöjä voidaan saada aikaan myös matka- ja kiinteistökuluissa. Lisäksi työmatkaliikenteen suunnittelu on osa yrityksen yhteiskuntavastuullisesta toimintaa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP)

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma mahdollistaa viisaat valinnat. Se sisältää vision, tavoitteet ja toimenpiteet kestävän liikkumisen edistämiselle. Suunnittelussa ovat mukana kaikki kulkumuodot.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma eli SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) perustuu Euroopan komission ohjeistukseen. Se toteuttaa myös Lahden kaupungin strategiaa.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma 2021-2025

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa laaditaan nyt toista kertaa osana Lahden suunta -työtä, joka on nyt luonnosvaiheessa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 14.6.2023 Lahden suunta -työn 2021–2025 luonnoksen asetettavaksi MRL 62 § mukaisesti nähtäville 26.6.-31.8.2023 väliseksi ajaksi. Aineistoon voi tutustua alla olevasta linkistä. 

Tutustu Lahden suunta -työn luonnokseen

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma 2017-2020

Lahden ensimmäinen kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma laadittiin osana Lahden suunta -työtä valtuustokaudella 2012-2020. 

 • Vuonna 2017 työ aloitettiin analysoimalla nykytilannetta. Lisäksi laadittiin visio kestävän kaupunkiliikkumisen edistämisestä sekä ja asetettiin ohjelmatyölle tavoitteet.
 • Vuonna 2018 listattiin toimenpiteet. Laaja vuoropuhelua koko kaupunkiyhteisön kanssa käytiin Oma Lahti -tilaisuuksissa, joita järjestettiin eri puolilla kaupunkia.
 • Vuonna 2019 tehtiin vaikutustenarviointi. Käsiteltävänä olivat myös toimenpiteiden vastuut ja rahoitus.
 • Vuonna 2020 valmistui Lahden suunta -ehdotus, joka käsittää Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman. Aineisto oli nähtävillä kesällä.
 • Lahden suunta -työhön tehtiin tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman osana Lahden suunta -työtä 25.1.2021.
Tutustu ohjelmaan 2017-2020

Toimeenpiteet teemoittain

 • Pyöräilyn tavoiteverkko

  Toimenpiteen tavoitteena on sujuvan ja nopean pyöräliikenteen mahdollistaminen, vähähiilisen liikkumisen lisääminen kaupungissa ja pyöräilyn turvallisuuden lisääminen eri asuin-, palvelu ja työssäkäyntialueiden välillä. Samalla edistetään kävelyn olosuhteita: pyöräilyn erottelulla kävelystä on positiivinen vaikutus kävelyn olosuhteisiin ja turvallisuuteen.

  Toimenpide käsittää pyöräilyn tavoiteverkon reitistön päivittämisen, investointiohjelman laatimisen, pyöräliikenteen suunnitteluohjeiden päivittämisen sekä tavoiteverkon toteutuksen yleissuunnittelun ja toimeenpanon. Tavoiteverkon päivitystyössä on laadittu karttapohjainen kuvaus tavoiteverkosta yleiskaavaan ja päivitetään reitit yleiskaavan väyläkuvauksiin. Pyöräilyn tavoiteverkon investointiohjelmassa määritetään kustannusvaikutukset tavoiteverkon pääreittien toteutukselle. Pääreitistö toteutetaan portaittain osana kunnallistekniikan investointiohjelmaa. Lisäksi osana tavoiteverkkotyötä edistetään pyöräpysäköintiä keskeisissä kohteissa. Pyöräilymäärien seurantaa kehitetään asentamalla suunnitelluille pääreiteille pyörälaskurit, jotta saadaan tietoa infrastruktuurin vaikutuksista pyöräilymääriin. Yhteensä pääreitistöä on
  61 km.

  Ensiapupaketti pyöräilyn pääreitistölle

  Toimenpiteen tavoitteena on toteuttaa pyöräilyn tavoiteverkon pääreiteillä kevyitä ja nopeita ensiaputoimenpiteitä pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Tällaisia pyöräilyn sujuvuuteen selkeästi vaikuttavia toimenpiteitä ovat muun muassa päällysteiden uusiminen, reunakivien poisto ja korvaaminen päällysteellä. Erityistä huomiota kiinnitetään risteysalueiden turvallisuuteen ja niiden parantamiseen. Tutkimme myös alikulkutunnelien tilannetta ja tarvetta. Työn pohjana käytetään pyöräilyn tavoiteverkkotyön päivittämistyön ja Lahden suunta -luonnosvaiheessa kerättyä aineistoa kohennusta vaativista paikoista, sekä erillisen maastokartoituksen tuloksia.

  Pyöräilyn tavoiteverkon opastus

  Toimenpiteen tavoitteena on suunnitella yhtenäiset ohjaavuusperiaatteet, tiemerkinnät, liikenteenohjauslaitteet
  sekä viitoitus pyöräilyn tavoiteverkolle. Hyvä pyöräilyinfrastruktuuri on jatkuvaa ja selkeästi pyöräilijää ohjaavaa. Tiemerkintöjen tulee olla yhtenäisiä ja selkeitä koko tavoiteverkon osalta. Viitoituksella parannetaan sujuvaa suunnistamista eri kohteisiin. Toimenpiteeseen sisältyy viitoituksen suunnittelu ja toteutus sekä pyöräliikenteen infrastruktuurin ohjaavuuden yhdenmukaistaminen pyöräilyn pääreiteillä.

  Kävelyn ja pyöräilyn väylien talvikunnossapidon kehittäminen

  Toimenpiteen tavoitteena on luoda selkeät talvikunnossapitokäytännöt ja päivittää kunnossapitoluokat pyöräilyn tavoiteverkolle talvipyöräilyn edistämiseksi.

  Kunnossapidon urakka-alueita uudelleen kilpailutettaessa lisätään pääpyöräreittien talvikunnossapidon uusia
  vaatimuksia. Pyöräilyn pääreittien käsittely tulee aloittaa väylistä ensimmäisenä. Pääpyöräreittien aurauksen lähtörajaa ja toimenpideaikaa kiristetään. Pääpyöräreittien kunnossapidon laatua nostetaan myös madaltamalla lumikertymän sallittua ylärajaa. Osalla reiteistä otetaan käyttöön talviharjaus. Lähtöraja ja toimenpideaika koskevat myös talviharjattavia kevytväyläosuuksia. Talviharjattavilla reiteillä liukkaudentorjunta tehdään kemiallisesti – hiekoitus sallitaan vain poikkeustapauksissa. Muilla pääpyöräreiteillä liukkaudentorjunta hoidetaan hiekoittamalla, mutta talvikauden loppuvaiheessa on varauduttu ylimääräisellä hiekanpoistolla ennen varsinaista keväistä hiekanpoistoa. Varsinaisen keväisen hiekoitushiekan poistamisessa pääpyöräreitit on huomioitu vaatimalla, että hiekoitushiekan poisto tehdään ensimmäisenä pääpyöräreiteillä.

  Suunnitelma ja päivitystyö tehdään pyöräilyn tavoiteverkon mukaisesti. Myös muut tärkeät pyöräily-yhteydet
  esimerkiksi kouluihin ja muihin keskeisiin kohteisiin otetaan huomioon. Lisäksi huomiota kohdistetaan jalankulun reittien kunnossapitoon tärkeillä reiteillä.

  Koulujen omat koulumatkaliikkumissuunnitelmat

  Toimenpiteen tavoitteena on toteuttaa Lahden kouluille omat liikkumissuunnitelmat. Koulujen omat liikkumissuunnitelmat kehitetään koulukohtaisesti ja -vetoisesti. Kunkin koulun oppilaiden ja opettajien kanssa määritellään toimenpiteet, joilla koulu edistää kestävien kulkutapaosuuksien kasvua. Mallina muille kouluille toimii osana Paavolan kampuksen kestävän liikkumisen hanketta tehty Tiirismaan koulun kestävän liikkumisen ohjelma. Koulumatkasuunnitelmat päivitetään ja toimenpiteen jalkautumista seurataan joka 4. vuosi tehtävän koulumatkakyselyn tulosten avulla. Ensimmäinen koulumatkakysely toteutettiin syksyllä 2018. Kyselyllä kartoitettiin liikkumistottumuksia ja esimerkiksi liikkumisympäristössä vaaralliseksi koettuja asioita. Kyselyyn vastasivat 1. – 9. luokkalaiset oppilaat yhteensä 27 koulusta.

  Kaupungin henkilöstön liikkumissuunnitelma

  Toimenpiteen tavoitteena on lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta kaupungin henkilöstön työmatkaliikkumisessa ja työasiointimatkoilla. 2.- 4. vuoden välein toteutetaan työmatkakysely, jota käytetään pohjana kaupungin henkilöstön liikkumissuunnitelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteuttaessa. Työmatkakyselyllä selvitetään sen hetkistä tilannetta ja muutoksia muun muassa kulkumuotojen jakautumiseen sekä henkilöstön kokemuksiin esimerkiksi (pyörä)pysäköintiin tai sosiaalitilojen määrälliseen tai laadulliseen riittävyyteen liittyen.

  Kaupungin henkilöstön työmatkaliikkumista suunnataan seuraavina vuosina kestävämpiin kulkumuotoihin
  muun muassa pysäköintimahdollisuuksia säätelemällä, sosiaalitilojen laadukkuuteen panostamalla, pyöräpysäköinnin mahdollistamisella, työsuhdematkalippuja tarjoamalla sekä työhyvinvointipalkinnon jakamisella. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet avata kaupungin virka-autoja yhteiskäyttöautoiksi virka-ajan ulkopuolella ensin henkilöstön ja myöhemmin kaupunkilaisten käyttöön.

  Kestävän liikkumisen viestintäkampanjointi

  Toimenpiteen tavoitteena on kehittää kestävän liikkumisen viestintää ja markkinointia. Viestitään houkuttelevasti eri kanavia käyttäen kestävän liikkumisen mahdollisuuksista ja lisätään tietoisuutta liikkumisen
  ilmastovaikutuksista ja kannustetaan kestävään liikkumiseen esimerkiksi CitiCAP-päästökauppasovelluksen
  avulla. Teemaviikoilla, kuten valtakunnallisella pyöräilyviikolla sekä Euroopan liikkujan viikolla, järjestetään
  vuosittain tapahtumia, jotka toteutetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Jaetaan viisaan liikkumisen edelläkävijä -tunnustus vuosittain ympäristökylä-tapahtuman yhteydessä. Innostetaan paikallisia yrityksiä kannustamaan työntekijöitään kestävämpään liikkumiseen.

  Lisäksi kutsutaan säännöllisesti koolle kestävän liikkumisen asukasraati, jonka kanssa keskustellaan ajankohtaisista liikkumiseen liittyvistä teemoista ja suunnitelmista. Asukasraadin tapaamisten muistiot jaetaan tiedoksi tekniselle ja ympäristölautakunnalle sekä joukkoliikennelautakunnalle. Lisäksi osallistutaan valtakunnallisten kestävän liikkumisen verkostojen toimintaan ja jaetaan opittua ja hyviä käytäntöjä.

  Pyöräpiste

  Toimenpiteen tavoitteena on lisätä pyöräilyn houkuttelevuutta toteuttamalla Lahden keskusta-alueelle matalan
  kynnyksen pyöräpiste, jossa pyöräilijät saavat apua pyöränhuollossa tai voivat itsenäisesti huoltaa pyöräänsä.
  Lisäksi pyöräpisteellä voidaan järjestää pyöränhuolto- ja pyöräilykursseja.

 • Keskustan liikennejärjestelyt

  Toimenpiteiden tavoitteena on luoda edellytykset elinvoimaiselle ja identiteettiään vahvistavalle elävälle kaupunkikeskustalle. Lahdessa elinvoima on kaupunkistrategian kolmesta kärjestä ensimmäinen. Kaksi muuta ovat uudistuminen ja yhteisöllisyys. Elinvoimasta tärkein on jo kirjattu osaksi kaupungin visiota: Lahti on rohkea ympäristökaupunki ja siitä kansainvälisestikin tunnettu. Kaupungin on määrä olla alusta kestävien ratkaisujen kehittämiselle ja kokeilemiselle. Yhdeksi strategiseksi elinvoiman kehittämistavoitteeksi (A4) on kirjattu keskustan elinvoiman kasvattaminen ja asuinalueiden viihtyisyyden lisääminen sekä kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen edistäminen. Viihtyisän keskustan kehittämistavoitteella on suora yhteys elinvoimaan ja vetovoimaan. Useat tutkimukset osoittavat, että jalankulkuystävällinen ja ihmisen mittakaavainen keskusta piristää ja monipuolistaa liike-elämää, lisää asiakasvirtoja ja sitä kautta taloudellista toimeliaisuutta.

  Toimenpiteet toteutetaan osana Lahden liikenteen ja liikkumisen suunnitelmaa 2030 (LIISu2030).

  Keskustan pysäköinnin keskittäminen pysäköintilaitoksiin

  Toimenpiteen tavoitteena on edistää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa autojen pysäköinnin järjestämistä tehokkaasti keskustaa ympäröiviin pysäköintilaitoksiin. Autopysäköintilaitosten saavutettavuutta parannetaan
  liittämällä ne entistä paremmin katuverkkoon. Keskustaan saapuvien pysäköinnistä tehdään sujuvaa ja älykkäästi opastettua.

  Kaupungin pysäköintipolitiikka on vastikään päivitetty lukuun ottamatta keskustan pysäköintilaitosten tulevaisuuden suunnittelua. Pysäköintipolitiikassa määritellään tarkemmin muun muassa keskustapysäköinnin periaatteet, auto- ja pyöräpysäköinnin mitoitusvaatimukset sekä pysäköinnin hinnoittelun periaatteet. Raporttia päivitetään jatkossa Lahden suunta -työn ja kestävän liikkumisen ohjelman aikataulussa valtuustokausittain. Keskustan pysäköintilaitosten osalta selvitystyö tehdään tämän toimenpiteen osana.

  Liikenteen uudelleenjärjestely ydinkeskustassa

  Nykyinen keskustan läpiajoliikenne muodostaa huomattavan haitan kaupungin sydämeen. Melu keskustassa on
  kova. Vilkas liikenne huonontaa keskustan ilmanlaatua pakokaasujen ja hengitettävien pienhiukkasten muodossa.

  Toimenpiteen tavoitteena on keskustan elävöittäminen ja keskustan liikenteen rauhoittaminen ja liikenneturvallisuuden lisääminen. Samalla halutaan rauhoittaa keskusta-alueen sisäpuolinen liikenne jalankulkua, pyöräliikennettä ja joukkoliikennettä suosivaksi ympäristöksi tarkoituksenmukaisin katutilan, pysäköinnin ja liikenteen ohjaustoimin. Suunnittelussa toteutetaan mm. lapsi- ja terveisvaikutusten arviointi, elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi sekä melu- ja päästömallinnukset. Sidosryhmiä osallistetaan suunnittelun edetessä. Suunnittelutyön ensimmäisessä vaiheessa tehdään tarvittavat selvitykset ja toteutettavuustarkastelut. Toisessa vaiheessa tehdään tarkemmat katukohtaiset suunnitelmat ja toteutusaikataulu.

  Kävelypainotteisuuden lisääminen keskustan kaduilla

  Toimenpiteen tavoitteena on kävelyn olosuhteiden parantaminen Lahden keskusta-alueella. Nykyisellään keskustassa on paljon epäviihtyisiksi ja meluisiksi koettuja paikkoja sekä liikenneturvallisuuden kannalta hankalia kadunylityksiä. Lisäksi pyöräliikenteen ja erilaisten yhteiskäyttöisten mikroliikennevälineiden lisääntyessä tarve kulkumuotojen erottelulle kasvaa.

  Tähän toimenpiteeseen lukeutuu kävelyn viihtyisyyden lisääminen keskustan kaduilla, esimerkiksi erottamalla kävely ja pyöräily selkeästi toisistaan. Toimenpiteessä päivitetään keskustaa ympäröivien pääkatujen sisäpuolelle jäävien katujen suunnitelmat ja selvitetään tarkemmin toimenpiteet, joiden avulla luodaan viihtyisä ja liikenneturvallinen kävely-ympäristö keskusta-alueelle. Viihtyisä ja hiljainen, mutta elävä kävely-ympäristö houkuttelee virittämään keskustan kaduilla enemmän aikaa ja myös etäisyydet koetaan lyhyemmiksi.

 • Joukkoliikenteen runkolinjasto

  Toimenpiteen tavoitteena on tehdä joukkoliikenteestä houkuttelevampi liikkumismuoto runkolinjastouudistuksen avulla. Runkolinjastosuunnitelman tavoitteena on nopeuttaa joukkoliikenteen matka-aikoja, parantaa keskustan reuna-alueiden saavutettavuutta sekä tarjota parempaa palvelutasoa alueilla, joilla asuu runsaasti potentiaalisia joukkoliikenteen käyttäjiä.

  Runkolinjastosuunnitelman toteuttaminen on Lahden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman toimenpide. Tavoitteena on matkustajamääriä kasvattamalla ja kustannustehokkuutta parantamalla pienentää Lahden kaupungin vuotuista joukkoliikenteen tukisummaa miljoona euroa vuodesta 2022 eteenpäin.

  Joukkoliikenteen matkustajainformaation kehittäminen

  Toimenpiteen tavoitteena on kehittää joukkoliikenteen matkustajainformaation hyödyntämistä. Lahden seudun liikenne (LSL) on ottanut vuonna 2019 käyttöön reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän ja reaaliaikainen seuranta otetaan käyttöön kaikissa Lahden seudun liikenteen busseissa vaiheittain vuoteen 2022 mennessä.

  Reaaliaikaisen matkustajainformaatiojärjestelmän avulla matkustajille voidaan jakaa reaaliaikaista tietoa bussin sijainnista ja saapumisesta pysäkille. Reaaliaikaista aikataulutietoa voidaan esittää mm. reittioppaassa, pysäkkien aikataulunäytöillä sekä bussien matkustamonäytöillä. Seurantatietoa voidaan hyödyntää myös aikataulujen suunnittelussa. Matkustamonäytöillä voidaan esittää myös pysäkkiketjuja, eli tietoa seuraavista pysäkeistä, joille ollaan saapumassa.

  Matkustajainformaatiojärjestelmä mahdollistaa myös liikennevaloetuuksien käyttöönottoon. Etuuksien avulla
  liikennevalojen keskusjärjestelmälle voidaan välittää liikennevaloetuuspyyntöjä myöhässä oleville tai priorisoiduille vuoroille ja siten joukkoliikenteestä saadaan entistä täsmällisempää ja sujuvampaa.

  Joukkoliikenteen siirtyminen vaihtoehtoisiin käyttövoimiin

  Joukkoliikenteen vaihtoehtoisilla käyttövoimilla alennetaan joukkoliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vaihtoehtoisia käyttövoimia ovat sähkö, vety, biokaasu ja biodiesel.

  EU:n puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen direktiivin päivitys (CVD) edellyttää, että jatkossa merkittävä osa liikenteestä on sähköistä ja biopolttoaineita hyödyntävää. Vuosien 2021–2025 aikana tehtävissä hankintasopimuksissa 41 % busseista täytyy olla vähäpäästöisiä. Näistä ainakin puolet täytyy olla sähkökäyttöisiä. Toinen puolikas voi olla sähköbussien lisäksi kaasu- tai uusiutuvia polttoaineita käyttäviä busseja. Vuonna 2026–2030 tehtävissä hankintasopimuksissa vastaava osuus on 59 %.

  Seudulliseen joukkoliikenteeseen on laadittu käyttövoimaselvitys, jonka mukaisesti kilpailutuksissa vaaditaan
  sekä pisteytetään vaihtoehtoisilla käyttövoimilla ajettava liikenne. Kesällä 2020 alkavassa kaupunkiliikenteessä käyttövoimana tulee olla vähintään toisen sukupolven biodiesel. Sähkö- tai biokaasukalustolla saa kaupunkiliikenteen kilpailutuksissa lisäpisteitä.

  Liityntäpysäköinnin kehittäminen

  Toimenpiteen tavoitteena on suunnitella ja lisätä liityntäpysäköintipaikkoja tai -alueita Lahden ja seutukuntien runkolinjasto-alueella. Liityntäpysäköinti mahdollistaa matkaketjut aiempaa paremmin ja kannustaa joukkoliikenteen käyttöön. Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin kehittäminen on kaupungin keskeisiä tavoitteita. Tavoitteena on tulevaisuudessa lisätä matkakeskuksessa liityntäpysäköintipaikkojen määrää sekä parantaa pyörien säilytysturvallisuutta. Lisäksi toimenpiteellä kehitetään pyörä- ja autoliikenteen liityntäpysäköintiä joukkoliikenteen muissa solmukohdissa tai runkolinjojen päätepisteissä.

  Liikenteen ja liikkumisen data

  Toimenpiteen tavoitteina on kehittää liikkumisen ja liikenteen datan keräämistä systemaattisemmaksi ja hyödyntää dataa entistä paremmin liikennesuunnittelussa ja liikenteenohjauksessa, kehittää kaupungin työntekijöiden osaamista teeman ympärillä (identifioidaan tarpeet ja resurssivaatimukset ja parannetaan prosesseja) sekä luoda edellytyksiä uusien liikkumisen palveluiden kehittämiselle kokoamalla yhteen ja avaamalla yksityisen ja julkisen liikennetiedon rajapintoja tai tarjoamalla raportteja kerätystä liikkumisen datasta. Pyrkimyksenä on hyödyntää liikenteen ja liikkumisen dataa (esim. CitiCAP) entistä paremmin päätöksenteon tukena ja suunnittelutyössä. Yhteistyötä aiheen tiimoilla jatketaan alueen korkeakoulujen ja yritysten kanssa esimerkiksi yhteistyöhankkeiden muodossa.

  Kaupunkipyöräjärjestelmä

  Toimenpiteen tavoitteena on edistää kestävää liikkumista kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelulla ja käyttöönotolla. Kaupunkipyöräjärjestelmä on yksi kaupunkien keino lisätä kestävän liikkumisen osuutta ja edistää pyörän asemaa kaupunkiliikenteessä tasavertaisena kulkuvälineenä auton rinnalla.Kaupunkipyöräjärjestelmä täydentää joukkoliikenteen palvelutarjontaa, on tärkeä matkaketjun osa ja potentiaalisesti kasvattaa pyöräilyn kulkumuoto-osuutta. Lahdessa on toteutettavuusselvityksen perusteella edellytykset kaupunkipyöräjärjestelmälle – kysyntää sekä toiminta-alueen osalta tiivis kaupunkirakenne.

  Toimenpiteeseen kuuluu kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnan valmistelu toteutettavuusselvityksen pohjalta,
  hankinnan toteutus ja järjestelmän implementointi niin, että järjestelmä aloittaa toiminnan vuonna 2021.

 • Liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen

  Toimenpiteen tavoitteena on vuonna 2018-2019 sidosryhmien yhteistyönä koostetun Lahden liikenneturvallisuussuunnitelman toteuttaminen. Liikenneturvallisuus ja -kasvatustyön tueksi on laadittu laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon on kerätty sekä liikenneympäristön turvallisuuden lisäämiseen tähtääviä että liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja. Lahdessa asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä heidän kokemuksiaan elinympäristönsä liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ongelmista kerättiin sähköisellä kyselyllä ja tuloksia hyödynnettiin liikenneturvallissuunnitelman laatimisessa.

Ohjelman laatimiseen osallistuneet

 • Kaupunkiympäristön palvelualue

  Huttunen Anna, Projektipäällikkö
  Suhonen Katja, Joukkoliikennepäällikkö
  Kajander Sami, Paikkatietoinsinööri
  Karvinen-Jussilainen Anne, Kaupunginarkkitehti
  Lehmuskoski Markus, Kaavoitusarkkitehti
  Suokas Sanna, Yleiskaavoittaja
  Sääksniemi Johanna, Yleiskaava-arkkitehti
  Tiittanen Riku, Toimistoinsinööri
  Tuhkanen Jani, Projekti-insinööri
  Heikkinen Matti, Liikenneinsinööri

  Konsernihallinto

  Mäkilä Aino, Projektisuunnittelija
  Sieppi Päivi, Ympäristöneuvontapäällikkö
  Marjamäki Emma, Ympäristökasvattaja

  Sivistyksen palvelualue

  Koponen Katianne, Kestävän kehityksen koordinaattori
  Turunen Heikki, Lukiojohtaja

  Päijät-Hämeen liitto

  Martikainen Jaana, vt. aluesuunnittelujohtaja / Päijät-Hämeen liitto

  Ely-keskus

  Ahtiainen Anna Kaisa, Maankäytön asiantuntija / Uudenmaan ELY-keskus

Ota yhteyttä