Hyppää sisältöön

Puretun betonin käyttö uusiksi tuotteiksi

Lahdessa on selvitetty eri hankkeiden yhteydessä rakennusmateriaalien kierrättämistä. Yksi esiin noussut mahdollisuus on purettavien rakennusten betoni. Tässä hankkeessa tehtiin esiselvityksiä purkubetonin kierrättämisestä uudelleen betonituotteiksi ja ekosysteemin rakentamiseksi toiminnan ympärille.

Purkubetonin hyödyntäminen mahdollisimman korkea-arvoisessa käytössä säästäisi luonnonvaroja. Sen käyttö voi vähentää myös betonin CO2-päästöjä, kun tyypillisesti rakennusten purkamista tapahtuu jatkuvasti kaupunkiseuduilla ja siten purkubetonia on saatavilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoite oli tutkia, onko puretun betonin käyttö uusiksi tuotteiksi teknisesti mahdollista sekä selvittää mitä Lahden seudulla sijaitsevien yritysten toimintavalmiuksille tulisi tehdä, jos betonia kierrätetään.

Teknisen selvityksen pääpaino oli purkubetonin käsittelyssä betonimurskeeksi niin, että näin valmistettuja fraktioita voitaisiin hyödyntää betonituoteteollisuudessa pienbetonituotteiden, kuten pihakivien ja -laattojen sekä muuri- yms. infra- ja maisemarakentamiseen tarkoitettujen betonituotteiden valmistuksessa.

Toimintavalmiuksien osalta selvitettiin mitä uusia laitteistoja ym. investointeja yrityksiin tarvittaisiin toimijaketjua luotaessa.

Hankkeen eteneminen

Osahankkeet tilattiin minikilpailutuksen jälkeen edellä mainituilta tahoilta. Tekniset selvitykset perustuvat LAB-ammattikorkeakoulun betonilaboratorion tekemiin käytännön testeihin mm. runkomateriaalin seulonnassa ja koekappaleiden valamisessa sekä Rakennusbetoni- ja elementti Oy:n laitteiston testaukseen. Koekappaleiden kestävyystestit toteutti Contesta Oy. Ytekki Oy selvitti yritysten mahdollisuuksia betonimurskeen käsittelyssä ja toimittamisessa.

Tulokset

Havaintojen pohjalta voidaan todeta, että kierrätysbetonista on mahdollista toteuttaa massan työstettävyyden ja koossapysyvyyden kannalta toimivia massoja. Kierrätysbetonin käsittely ennen sen käyttöä runkoaineena vaati laboratoriossa runsaasti toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden laajamittainen ja tehokas hyödyntäminen on avainasemassa, jos mietitään kokonaan kierrätysbetonista valmistettuja pihalaattoja.

Lujuus ja kestävyys vaativat jatkotestausta ja jatkokehitystä.

Hienoaineksen vähentäminen paransi massojen lujuutta. Oletuksena on siis, että vaikka lujittumista vanhassa murskatussa betonissa tapahtuu, ei se vaikuta tässä esiselvityksessä saatujen tulosten perusteella merkittävästi lujuuskehitykseen alkuvaiheessa. Tätä tulisi kuitenkin tutkia vielä tarkemmin.

Kierrätysbetonin sisältämät muut rakennusjätteet voivat haitata prosessia, ja jos näitä ei saada prosessissa poistettua, tulisi niiden määrä saada ainakin vakiinnutettua.

Jotta purkubetonista saadaan laadukas ja turvallinen raaka-aine betonin valmistukseen, on tärkeää, että purkuvaiheessa varmistetaan sekä ennakkotutkimuksilla että purkutöiden ja jätteiden lajittelun laadukkaalla toteutuksella, että haitallisia aineita sisältävät materiaalit ja rakenteet on poistettu hyödyntämiskelpoisen materiaalin seasta

Betonikiviainekseksi soveltuvan purkubetonimurskeen valmistusprosessin osavaiheet ovat pääosin olemassa ja soveltuvia laitteistojakin on myös Suomessa.

Purkubetonista valmistettavan betonikiviaineksen taloudellista kannattavuutta on tarkoituksenmukaista myös selvittää, jotta saadaan faktatietoa eri tavoilla valmistettujen ja eri ominaisuuksia omaavien betonimurskeiden valmistuskustannuksista

On erittäin tärkeää, että uusia ratkaisuja kehitetään jo nyt, jolloin voidaan valmistautua siihen, että ne ovat käyttöönotettavissa sitten, markkinat ovat siihen valmiit tai kun niihin on pakko siirtyä.

Lue tästä LAB-ammattikorkeakoulun esiselvitys kierrätysbetonin käytöstä maakosteassa betonimassassa (pdf)

Lue tästä Ytekki Oy:n selvitys ”Purkubetonista betonikiviainesta pienbetonituotteiden valmistukseen” (pdf)