Hyppää sisältöön

Lisää laatua kaupunkivihreään

Kiinnostus kaupunkivihreää kohtaan on noussut kansainvälisesti, kun ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat ovat tulleet näkyviksi monissa Euroopan kaupungeissa. Lahti on mukana ratkomassa tiivistyvien kaupunkien kaupunkivihreän haasteita.
Näkymä Lehmusreitiltä kaupunkiin päin

Kirjoittaja: Maria Silvast

Kirjoittaja on Lahden kaupungin maisema-arkkitehti.

Sään ääri-ilmiöt pakottavat kaupungit miettimään ratkaisuja esimerkiksi lämpösaarekeilmiön ja kaupunkitulvien tuomiin haasteisiin. Samaan aikaan saadaan uutta tutkimustietoa luonnon tarjoamista hyvinvointivaikutuksista.

Myös Lahdessa kaupunkivihreän merkitys on tunnistettu, ja keinoja kaupunkivihreän määrän, laadun ja saavutettavuuden parantamiseksi pohditaan useissa eri ohjelmissa ja hankekokonaisuuksissa.

Vihertaskuja keskustaan

Lahden tuoreeseen arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan on kirjattu kaupunkivihreää lisääviä toimenpiteitä:

  • lisätään vihertaskuja keskusta-alueelle
  • otetaan käyttöön tonttikohtainen viherkerroin
  • viestitään kaupunkivihreän merkityksistä

Tavoitteena on tutkia vihertaskuja keskustan asemakaavahankkeiden yhteydessä, ja kiinnittää entistä enemmän huomiota katuvihreän määrään ja laatuun.

Lahden viheralueohjelman päivitys käynnissä

Lahden viheralueohjelman päivitys käynnistyi vuoden vaihteessa. Viheralueohjelma toimii käsikirjana ja linjauksena viheralueisiin liittyvässä työssä.

EU:n biodiversiteettistrategiassa yli 20 000 asukkaan kaupunkeja kannustetaan laatimaan kunnianhimoinen viherryttämissuunnitelma (Urban Greening Plan). Viherryttämissuunnitelman sisällöt ovat samankaltaisia viheralueohjelman teemojen kanssa, joten tarkoitus on yhdistää viheralueohjelma ja viherryttämissuunnitelma yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kaupunkivihreän merkitys muodostuu monesta näkökulmasta

Viheralueohjelman päivityksessä kaupunkivihreää tarkastellaan viiden teeman kautta:

  • luonto
  • ihminen
  • maisema
  • ilmasto
  • tieto.

Ohjelman tavoitteista järjestettiin keväällä 2023 kysely, jolla selvitettiin kunkin teeman tavoitteiden tärkeyttä, toteutumista nykyisellään sekä kunnianhimoisuutta. Vastauksia saatiin noin 90. Kaikkien teemojen tavoitteita pidettiin tärkeinä, eikä selkeitä eroja eri teemojen välille muodostunut. Tavoitteita pidettiin sopivan kunnianhimoisina ja niiden koettiin toteutuvan Lahdessa nykyisellään keskinkertaisesti. Tarkempaan koosteeseen kyselyn tuloksista voi tutustua viheralueohjelman verkkosivuilla.

Kaupungin omien ohjelmien lisäksi Lahti on mukana useissa viheralueisiin liittyvissä hankkeissa ja tutkimuksissa. Kaupunkivihreän lisäämiseen etsitään keinoja muun muassa ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyössä. Lahti on siinä mukana ratkomassa tiivistyvien kaupunkien kaupunkivihreän haasteita yhdessä kahdeksan muun kunnan kanssa.

Lähiluonnon kasvanut kysyntä kuluttaa pieniä viheralueita. Samaan aikaan virkistyskäytön lisääntymisen kanssa tulisi luonnon monimuotoisuutta lisätä ja alueiden kytkeytyneisyyttä parantaa. Tavoitteena onkin löytää malleja viheralueiden monien arvojen yhteensovittamiseksi. Haastekimpputyö jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Lue myös Sanna Suokkaan blogi: Riittääkö luonto takapihalla?