Hyppää sisältöön

Nuoret nopeasti kiinni työhön KUNTO-hankkeella

Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden pilottihankkeessa kehitetään uutta mallia nuorten työkyvyn tukemiseen ja työllistymiseen. Ydinajatus on rakentaa sujuvia polkuja avoimille työmarkkinoille ja tarjota tukea työkyvyn ylläpitämiseen.

Kirjoittaja: Maijastiina Setälä

Kirjoittaja on Lahden työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö.

Lahtea on piinannut pitkään korkea nuorisotyöttömyys ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suuri määrä. Syyskuussa alle 25-vuotiaista oli Lahdessa työttömänä 19,5 prosenttia, koko maassa 11,7 prosenttia. Lokakuussa 18–24 -vuotiaista lahtelaisista 11,5 prosenttia sai perustoimeentuloa, koko maan saman ikäisistä 6,4 prosenttia.

Vaikka monet toimijat ovat kehittäneet ansiokkaasti nuorille suunnattuja palveluita, signaalit nuorten mielenterveysperustaisen oirehdinnan kasvusta ovat lisääntyneet sekä alueellamme että valtakunnallisesti.

Vuonna 2020 yhteensä 422 alle 30-vuotiasta lahtelaista sai työkyvyttömyyseläkettä. Mielenterveyden ongelmat ja käyttäytymisen häiriöt edustivat yli 80 prosenttia (346 henkilöä) kaikista ikäryhmän työkyvyttömyyseläkkeistä. Mielenterveysperusteisen työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on noussut tasaisesti yhteensä yli 17 prosenttia viidessä vuodessa.

Onkin selvää, että Lahden työllisyyspalvelut haluaa omalta osaltaan pyrkiä ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä ennakoivilla, täsmällisillä ja tarveperusteisilla toimenpiteillä.

Uutena avauksena tälle kentälle kehitämme hanketyönä pilottimallia vaikeasti työllistyvien, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työmarkkinoille sijoittumisen helpottamiseksi.

Uudella hankkeella nopeita ratkaisuja

Lahden kaupungissa käynnistyi kuluvana syksynä ESR-rahoitteinen hanke KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään. Hankkeen tulevaisuudessa siintää toimintamalli, jossa tiiviissä yhteistyössä sekä sote-palvelujen että yritysten kanssa rakennetaan kokonaisvaltainen palvelupaketti vastaamaan ketterästi nuoren asiakkaan moninaisiin tarpeisiin. Samalla nuorelle rakentuu aito polku kohti työtä.

KUNTO-hankkeen asiakastyötä toteuttaa kaksi tiimiä. Tiimit koostuvat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista – työkykykoordinaattoreista – ja työnantajayhteistyön asiantuntijoista – yrityskoordinaattoreista.

Työkykykoordinaattorit rakentavat yhteistyötä sote-palveluiden kanssa. He pyrkivät ennakoimaan syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tilannetta ja voivat tarttua nopeasti muuttuviin käänteisiin matalalla kynnyksellä.

Yrityskoordinaattorit puolestaan solmivat suoria yhteyksiä yrityksiin ja rakentavat aktiivisesti asiakaspolkuja avoimille työmarkkinoille.

Tiimit kehittävät toimintatapaa, jossa työkyvyn arviointi nivoutuu saumattomasti yrityskentällä tapahtuvaan työhön. Tavoite on, että nuorten työllistyminen voi tapahtua nopeasti ilman pitkiä palvelupolkuja. Yritykset puolestaan voivat hankkeen avulla saada nopeasti työtehtävän vaatimuksia vastaavaa työvoimaa.

KUNTO täydentää työllisyyden kuntakokeilua

KUNTO on itsenäinen hanke, mutta se toimii tiiviissä yhteistyössä Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Kuntakokeilu ohjaa hankkeelle asiakkaita nuorten omavalmennustiimistä. Hanke puolestaan tuottaa kuntakokeiluun lisäarvoa sekä kehittämällä uutta palvelumallia että tarjoamalla oman työnsä kautta työkyky- ja yrityskoordinaattoreiden asiantuntemusta kuntakokeilun nuorten palveluiden käyttöön.

Monia kuntakokeiluun kirjattuja periaatteita toteutuu myös KUNTO-hankkeessa. Näitä ovat asiakkaiden ja koordinaattoreiden välinen tiivis vuorovaikutus, työvoiman tarjoaminen yrityksille ja siltojen rakentaminen eri toimijoiden välille.

KUNTO-hanke jatkuu 31. toukokuuta 2023 asti. Tänä aikana hanke pyrkii palvelemaan lähes 500 henkilöasiakasta ja yli 100 yritystä.

Työ tukee hyvää elämää

KUNTO-hankkeessa kehitettävässä mallissa työ itsessään nähdään yksilön elämänpolkuun kuuluvana, elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevana elementtinä.

Vaikka hankkeen asiakkaana olevalla nuorella olisi terveyteen liittyviä haasteita, hänellä on silti oltava mahdollisuus työllistyä tehtäviin, joihin oma työkyky riittää. Tämä edellyttää hanketiimiltä sekä työkyvyn osa-alueiden tunnistamista että nuoren vahvuuksien kartoittamista ja edelleen vahvistamista.

Tavoitteena on myös, että yritykset näkevät hankkeessa rakennettavan innovatiivisen yritysyhteistyömallin arvokkaana mahdollisuutena löytää uusia työntekijöitä.

Mallin onnistuminen edellyttää, että asiakas on toiminnan keskiössä: hän on kiinteässä kontaktissa työkyky- ja yrityskoordinaattoritiimiinsä ja osallistuu aktiivisena tekijänä oman polkunsa rakentamiseen.

Työllisyyspalveluissa pitkän aikavälin tavoitteenamme on rakentaa hankkeen tuloksista pysyvä toimintamalli kaupungin työllisyydenhoidon palveluihin. Jäänkin ilolla ja odotuksella seuraamaan tämän hankkeen edesottamuksia – tie on auki vaikkei mutkaton!

Kirjoituksen tilastotietojen lähteenä on käytetty Tilastotietokanta Kelastoa ja TEM Työnvälitystilastoa.

Lue uutinen KUNTO-hankkeesta