Hyppää sisältöön

Yleiskaavatyö 2017–2020

Valtuustokaudella 2017–2020 laadittiin ensimmäistä kertaa koko uuden Lahden alueen kattava yleiskaava. Yleiskaava mahdollistaa Lahteen 150 000 asukasta ja 60 000 työpaikkaa. Yleiskaava on osa laajempaa Lahden suunta -työtä, jossa yhdistyvät maankäytön, liikenteen ja palveluiden suunnittelu.

Yleiskaavakierroksen pääsisällöt

Yleiskaavakierroksella tarkasteltiin uuden Lahden kaupunkirakenteen erilaisia vyöhykkeitä: keskustoja ja kaupunginosia, kyliä, maaseutua ja luontoalueita. Keskiössä olivat eri alueiden ominaispiirteet ja palvelut sekä alueilla liikkuminen.

Muita ajankohtaisia teemoja olivat elinvoimaiset keskustat, vetovoimaiset asuinalueet, elinkeinoelämän alueet, tulevaisuuden palvelut sekä elämykselliset luontoympäristöt.

Vuosien 2017-2020 työn eteneminen

 • Vuonna 2017 laadittiin yhteiset tavoitteet Lahden suunta -työlle, joka käsittää yleiskaavan lisäksi Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman.

 • Vuonna 2018 laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa yleiskaavaksi sekä Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman luonnos yhteistyössä kaupunkilaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

  Vuonna 2019 tämä Lahden suunta -luonnos oli nähtävillä 2.5.–3.6.2019 välisenä aikana. Luonnoksesta saatiin 13 viranomaislausuntoa ja 78 mielipidettä. Mielipiteistä 13 tuli erilaisilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä

 • Syksyllä 2019 Lahden suunta -luonnoksen vaikutustenarviointi toteutettiin monialaisena ja vuorovaikutteisena asiantuntija-arviointina. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin selvitys- ja lähtötietojen lisäksi viranomaisten lausuntoja, osallisten tuottamaa tietoa, mielipiteitä ja kommentteja.

  Vuonna 2020 valmistui Lahden suunta -ehdotus, joka käsittää Lahden yleiskaavan 2030 (Y-203) ja Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelman. Lahden suunta -ehdotus oli julkisesti nähtävillä kaupunginhallituksen päätöksellä ajalla 9.7.–31.8.2020. Ehdotus laadittiin luonnosvaiheen kuulemisen ja vaikutustenarvioinnin pohjalta.

  Ehdotusta käsiteltiin teknisessä ja ympäristölautakunnassa 19.5. ja 9.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. ja 22.6.2020.

  Lahden suunta -ehdotuksesta saatiin 16 viranomaislausuntoa, 6 muistutusta yhdistyksiltä ja yrityksiltä sekä 6 muistutusta yksityishenkilöiltä. Lisäksi Nastolan kulttuuriympäristöselvityksestä pyydettiin erikseen kommentteja Nastola-seuralta.

 • Nähtävilläolon jälkeen Lahden suunta -työhön tehtiin tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella. Kaupunginhallitus antoi 11.1.2021 vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin ja lähetti Lahden suunta -ehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lahden suunta -työn 25.1.2021.

  Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätettiin valitusaikana kaksi yleiskaavaa koskevaa valitusta. Kaupunginhallitus antoi vastineensa valituksiin 3.5.2021. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 11.10.2022.

  Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 1.12.2022 päättänyt, ettei se tutki Salpausselän luonnonystävät ry:n valituslupahakemusta, koska se on saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusajan päätyttyä.

Ota yhteys kaavoittajaan