Hyppää sisältöön

Uskonto ja elämänkatsomustieto

Jokaisella oppilaalla on oltava yksi katsomusaine. Se voi olla uskonto tai elämänkatsomustieto. Katsomusaine valitaan ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Katsomusaineen opetuksen järjestäminen

Kun ekaluokkalainen tulee kouluun, huoltaja valitsee mitä uskontoa tai elämänkatsomustietoa hän opiskelee. Katsomusaineen valintaa ohjaa tieto, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan lapsi virallisesti kuuluu.

Valinta on pääsääntöisesti pysyvä koko perusopetuksen ajan. Mikäli oppilaan uskonnollinen yhdyskunta muuttuu tai jos huoltaja haluaa muuttaa aikaisempaa katsomusaineen opetusvalintaansa, hänen tulee ottaa yhteyttä koulun rehtoriin.

Lahdessa enemmistön mukainen katsomusaine on evankelisluterilainen uskonto. Kaikissa kouluissa järjestetään siis evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien oppilaiden tulee osallistua tähän opetukseen.

Lisäksi Lahden kouluissa opetetaan ortodoksista ja islamin uskontoa sekä elämänkatsomustietoa. Yleensä oppilas osallistuu oman uskonnollisen yhdyskunnan mukaisen katsomusaineen opetukseen. Vaihtoehtoisesti oppilas voi osallistua evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.

Koulu järjestää muuta opetusta tai ohjattua toimintaa sellaiselle oppilaalle, joka ei kaupungin järjestämään uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistu.

Katsomusaineen opetuksen luonne

Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Katsomusaineen opetus ei ole uskonnon harjoittamista. Katsomusaineeseen perehtymiseen kuuluu tutustuminen uskonnonharjoittamisen muotoihin ja tapoihin. Katsomusaineen opetuksen sisällössä painotetaan oman uskonnon tuntemusta.

Lisätietoa

Lisätietoa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta saa olemalla yhteydessä oman koulun rehtoriin.

 • Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvilla on aina evankelisluterilainen uskonnonopetus.

 • Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville kunta järjestää kunkin uskonnollisen yhdyskunnan mukaista oman uskonnon opetusta, mikäli vähintään kolmen ao. yhdyskuntaan kuuluvan oppilaan huoltaja sitä pyytää oppilasilmoituslomakkeella.

  Oppilas voi myös osallistua oman uskonnollisen yhdyskuntansa järjestämään uskonnon opetukseen, kun huoltaja ilmoittaa asiasta oppilasilmoituslomakkeella sekä toimittaa luotettavan selvityksen oppilaan yhdyskunnan jäsenyydestä ja osallistumisesta koulun ulkopuoliseen uskonnon opetukseen. Tällöin oppilaalle ei järjestetä korvaavaa toimintaa ja oppilaan tuntimäärä voi alittua. Todistukseen ei tule arvosanaa eikä merkintää katsomusaineen opiskelusta.

  Islamin opetusta Lahdessa järjestetään koulukohtaisesti, keskitetysti tai aluekohtaisesti. Kaikki oppilaat, joiden huoltajat ovat ilmoittaneet uskonnoksi islamin, saavat islamin opetusta. Myös sellaisilla muslimioppilailla, jotka eivät kuulu mihinkään islamilaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, on oikeus kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella osallistua islamin opetukseen.

  Muut oman katsomusaineen opetusryhmät muodostetaan koko kaupungin osalta keskitetysti tarpeen mukaan. Huoltajan pyynnöstä voidaan katsomusaineeksi valita jokin muu Lahdessa opetettava katsomusaine, mikäli se vastaa paremmin oppilaan elämänkatsomusta tai kulttuuritaustaa. Mikäli oppilas joutuu siirtymään toiseen kouluun muun oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon tunnille, työjärjestykset laaditaan siten, että oppilaalla on riittävästi aikaa siirtyä.

 • Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvat osallistuvat ortodoksisen uskonnon opetukseen, ellei huoltaja erikseen ilmoita oppilaan osallistuvan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Kunnan tulee järjestää ortodoksisen uskonnon opetusta, mikäli kunnassa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvaa oppilasta, jotka eivät osallistu enemmistön uskonnon opetukseen. Ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvien oppilaiden tulee osallistua ortodoksisen uskonnon opetukseen, mikäli heidän huoltajansa eivät ole ilmoittaneet oppilaiden osallistuvan evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen. Ortodoksisen uskonnon opetus järjestetään alueellisesti tai keskitetysti. Mikäli oppilas joutuu siirtymään toiseen kouluun ortodoksisen uskonnon tunnille, työjärjestykset laaditaan siten, että oppilaalla on riittävästi aikaa siirtyä.

 • Elämänkatsomustiedon opetusta järjestetään Lahdessa omassa koulussa, alueellisesti tai keskitetysti niille oppilaille, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Elämänkatsomustiedon opetukseen voivat osallistua myös ne oppilaat, joiden oman uskonnollisen yhdyskunnan mukaista opetusta ei järjestetä sekä ne, joiden huoltaja ei ole pyytänyt oppilaan oman uskonnon opetusta, vaikka sitä järjestettäisiin.

  Kunnan velvollisuus on järjestää elämänkatsomustiedon opetusta, jos kunnassa on vähintään kolme sellaista oppilasta, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai joiden oman uskonnon opetusta ei järjestetä. Nämä oppilaat osallistuvat elämänkatsomustiedon opetukseen, elleivät huoltajat valitse lapselleen jotakin muuta Lahdessa opetettavaa katsomusainetta. Mikäli oppilas joutuu siirtymään toiseen kouluun elämänkatsomustiedon tunnille, työjärjestykset laaditaan siten, että oppilaalla on riittävästi aikaa siirtyä.

  Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös sellaiseen kunnan järjestämään katsomusaineen opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen elämänkatsomustaan.

Lisätietoja