Hyppää sisältöön

Alueellinen oppilaaksiotto

Lahden kaupunki on jaettu kolmeen suuralueeseen: pohjoinen, eteläinen ja itäinen alue. Jokaisella suuralueella on useampi oppilaaksiottoalue. Lähtökohtaisesti oppilas hakee aina oman oppilaaksiottoalueensa kouluun.

Kunkin oppilaaksiottoalueen koulut muodostavat koulupolun, jossa opetus 1-6 -luokkien alakoulusta jatkuu alueen 7-9 -luokkien yläkouluun tai yhtenäiskouluun.

Lahden kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 22.5.2023 § 51) mukaan sivistyslautakunta päättää peruskoulujen ja Lahden Yhteiskoulun oppilaaksiottoalueista ja oppilaaksioton periaatteista. Oppilaaksiottaminen koostuu kolmesta tilanteesta:

1) lähikoulun osoittaminen Lahden kaupungin alueella asuvalle oppivelvolliselle

2) oppivelvollisen ottaminen hakemuksen perusteella muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun sekä

3) oppivelvollisen ottaminen valintakokeen perusteella painotettuun tai vieraskieliseen opetukseen.

Lisätietoa lähikoulun rehtorilta.

Peruskoulut
 • Oppilaan kotiosoitteen perusteella määräytyy oppilaaksiottoalue, johon oppilas kuuluu ja josta lähikoulu hänelle osoitetaan. Lähikouluksi ei aina voida osoittaa maantieteellisesti lähintä koulua, vaan osoitetun lähikoulun määrittelemisessä huomioidaan lyhyen ja turvallisen koulumatkan lisäksi koulun tilat ja resurssit sekä ryhmien koot ja kokoonpanot.

  Lähikoulu osoitetaan Lahdessa asuvalle oppivelvolliselle

  1. ensimmäiselle vuosiluokalle tultaessa
  2. kun seuraavaa vuosiluokkaa ei nykyisessä koulussa seuraavana lukuvuonna ole (eli yleensä alakoulusta yläkouluun siirryttäessä)
  3. oppivelvollisen muuttaessa Lahteen tai Lahden sisällä

  Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaiden lähikouluna toimii esiopetuksessa ja 1-9 -luokilla Lahden ruotsinkielinen koulu,  ruotsinkieliset yläluokat 7 – 9 sijaitsevat Tiirismaan peruskoulussa.

  Oppilaaksiotossa huolehditaan, että lapsi voi halutessaan jatkaa kolmannelta luokalta vapaaehtoisena valitsemaansa vieraan A2 -kielen opiskelua myös yläkoulussa.

 • Jos lapselle haetaan koulupaikkaa muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta, kyse on toissijaisesta oppilaaksiotosta.

  Kouluun on ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden lähikouluksi se on osoitettu. Jos koulussa on näiden oppilaiden jälkeen tilaa, voidaan jäljellä oleville paikoille ottaa hakijoita yhdenvertaisin valintaperustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. jatkuvuus a. esi- ja alkuopetus: alueellisessa esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelmassa nimetyistä esiopetusryhmistä tulevat oppilaat
  2. hakija, jolla on sisaruksia kyseisessä koulussa
  3. arvonta.

  Oppilaaksi ottamisesta päättää edellä mainittuja perusteita noudattaen koulun rehtori tai hänen määräämänsä viranhaltija. Toissijaisessa oppilaaksiotossa hakijalla ei ole oikeutta koulumatkaetuun.

  Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen  oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Painotetun opetuksen koulu on oppilaan lähikoulu vain, mikäli koulu on sitä oppilaan osoitteen tai kielivalintojen perusteella. Kaksikielistä opetusta (suomi-englanti tai suomi-ruotsi) järjestävä koulu ei ole oppilaan lähikoulu.

  Lahden kaupungin järjestämään perusopetukseen otetaan ensisijaisesti Lahdessa asuvia lapsia. Ulkokuntalainen hakija voidaan ottaa Lahden kaupungin peruskoulun oppilaaksi vain, jos koulussa on lahtelaisten jälkeen tilaa.

  Lahden kaupunki on tehnyt ulkokuntalaisen perusopetuksen järjestämistä koskevia sopimuksia mm. Hollolan kunnan sekä vaikeasti vammaisten ja erityis- ja sairaalaopetuksen osalta. Kivimaan ja Mukkulan peruskoulut toimivat lähikouluna osalle hollolaisia lapsia.

  Hakemus koulunkäyntiin muussa kuin lähikoulussa