Hyppää sisältöön

Kaksikielinen opetus

Lahdessa kaksikielistä opetusta järjestetään

 • laajamittaisena kaksikielisenä englanti-suomi -opetuksena ja
 • ruotsi-suomi -kielikylpyopetuksena.

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa toimiva kielitaito

 1. suomen kielessä eli koulun opetuskielessä sekä
 2. englannin tai ruotsin kielessä.

Lahden ja lähikuntien ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten on lisäksi mahdollista osallistua ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen Lahden ruotsinkielisessä koulussa.

Haku kaksikieliseen opetukseen tammikuussa 2024

Laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi -opetukseen Tiirismaan kouluun sekä ruotsi-suomi -kielikylpyopetukseen Lotilan kouluun haetaan seuraavan kerran tammikuussa 2024. Hakuaikataulu ja -ohjeet päivitetään tälle sivulle syksyllä.

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Lahdessa laajamittaista kaksikielistä englanti-suomi opetusta järjestetään Tiirismaan peruskoulussa. Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys englannin ja suomen kielillä. Opetuskielinä ovat sekä englanti että suomi. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen valitaan ensisijaisesti lahtelaisia lapsia. 

Englanninkielisen opetuksen määrä

 • esiopetuksessa noin 70%
 • 1. – 6. luokilla noin 70%
 • 7. – 9. luokilla tavoitteena järjestää 50% opetuksesta englanniksi

Oppilaspaikkoja opetusryhmässä on 24 jokaisella vuosiluokalla.

Lisätietoja

Tiirismaan koulun rehtori Jussi Virsunen (jussi.virsunen@lahti,fi, p. 044 483 1511) ja apulaisrehtori Mari Kiuru (mari.kiuru@lahti.fi, p. 044 725  6048).

 • Oppilaat valitaan englanninkieliseen esiopetukseen kielellistä valmiutta arvioivan kokeen avulla. Hakijalta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa. Hakija voi valita, osallistuuko suomenkieliseen vai englanninkieliseen kokeeseen.  

  Englanninkielisessä esiopetuksessa olevat oppilaat eivät automaattisesti siirry ensimmäiselle luokalle Lahden englanninkielisille luokille, vaan ensimmäiselle luokalle haku ja soveltuvuuskokeet järjestetään esiopetusvuoden keväällä.

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi  esiopetukseen on tammikuussa 2024. Hakuaikataulu ja -ohje päivitetään tälle sivulle syksyllä.

  Huoltajan tulee hakuaikana hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös oman oppilaaksiottoalueen päiväkodista.

 • Tammikuusta 2023 alkaen englanninkielisille luokille hakeudutaan kielellisiä valmiuksia arvioivan soveltuvuuskokeen kautta. Englanninkielisten luokkien ensimmäiselle luokalle voi hakea, vaikkei ole käynyt esikoulua Tiirismaan koulussa. 

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-englanti opetukseen ensimmäiselle luokalle on tammikuussa 2024. Hakuaikataulu ja -ohje päivitetään tälle sivulle syksyllä.

 • Jos vuosiluokilla 2. – 9. on vapaita oppilaspaikkoja, järjestetään kaksikieliseen opetukseen paikkaa hakeville oppilaille kielellistä osaamista mittaava soveltuvuuskoe, jolla arvioidaan oppilaan kirjallista ja suullista osaamista sekä englannin että suomen kielessä. Opiskeltaessa kahdella kielellä tulee hakijan englanninkielentaito olla riittävä, jotta englanniksi opetettavien oppiaineiden opiskelu on mahdollista.

  Hakuaikataulu ja -ohje sekä vapaat oppilaspaikat päivitetään tälle sivulle keväällä 2024.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään, mutta haluavat saavuttaa toiminnallisen kielitaidon kummassakin kotimaisessa kielessä. Esiopetuksessa alkava kielikylpyopetus kestää peruskoulun loppuun saakka.

Ruotsin kielen kaikki 1. – 6. luokkien kielikylpyoppilaat sekä esikouluryhmä opiskelevat syksystä 2023 Lotilan koulun tiloissa. Vielä kevätlukukauden 2023 ajan esiopetus sekä nykyisten 1 – 2 luokkien opetus jatkavat Lahden ruotsinkielisen koulun tiloissa. Hallinnollisesti kielikylpyopetus on alusta alkaen kuulunutkin juuri Lotilan peruskoulun alaisuuteen. / opetuksen toteutuspaikan muutoksesta syksystä 2023 alkaen lisätietoa tämän sivun lopussa.

Kielikylpyopetuksen oppilaat siirtyvät yläkouluun 7-9 -luokille Tiirismaan peruskouluun. Peruskoulun jälkeen oppilaat voivat Lahdessa hakeutua suomenkieliseen toisen asteen koulutukseen tai englanninkieliselle IB-linjalle.

Ruotsinkielisen opetuksen määrä kielikylpyopetuksessa

 • esiopetuksessa lähes 100%
 • 1. – 2. luokilla noin 90%
 • 3. – 4. luokilla noin 70%
 • 5. – 9. luokilla keskimäärin 50%.

Lisätietoja
Eveliina Hasu, Lotilan peruskoulun rehtori (vs),  eveliina.hasu@lahti.fi

 • Ruotsinkieliseen kielikylpyesiopetukseen valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella.  Lapsilta ei tässä vaiheessa edellytetä ruotsin kielen taitoa.

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan ruotsinkieliseen kielikylpyesiopetukseen on tammikuussa 2024. Hakuaikataulu ja -ohje päivitetään tälle sivulle syksyllä.

  Huoltajan tulee hakuaikana hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös oman oppilaaksiottoalueen päiväkodista.

  Kielikylpyesiopetukseen otetaan enintään 13 oppilasta. Jos kielellisiä valmiuksia mittaavassa testissä hyväksyttyjen lasten määrä on alle 12, päätetään kielikylpyesiopetusryhmän perustamisesta erikseen.

 • Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen on mahdollista hakea 1. luokalle, jos esiopetuksessa aloittaneessa, 1. luokalle siirtyvässä ryhmässä on tilaa. Jos hakijoita ensimmäiselle luokalle on enemmän kuin vapaita paikkoja, järjestetään kaikille hakijoille kielellisiä valmiuksia mittaava soveltuvuuskoe.

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen ensimmäiselle luokalle on tammikuussa 2024. Hakuaikataulu ja -ohje päivitetään tälle sivulle syksyllä.

 • Ruotsin kielen kaikki kielikylpyoppilaat sekä esikouluryhmä opiskelevat jatkossa Lotilan peruskoulun tiloissa. Lahden ruotsinkielisen koulun oppilasmäärä on kasvanut siten, että syksystä 2023 koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä.

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ruotsin kielikylpyopetuksen tulevat ekaluokkalaiset ja sekä esikouluryhmän oppilaat aloittavat Lotilan koulussa. Lisäksi sinne siirtyvät Lahden ruotsinkielisen koulun tiloissa tähän asti opiskelleet tulevat kakkos- ja kolmasluokkalaiset kielikylpyoppilaat.

  Kielikylpyopetuksen periaatteen mukaista on tarjota opetus suomenkielisen koulun yhteydessä. Opetuksen sijoittuminen Lotilaan vahvistaa kielikylpyryhmien jatkumoa sekä kielikylpyopettajien Lotilan kouluyhteisöön kuulumista. Hallinnollisesti kielikylpyopetus on alusta alkaen kuulunut Lotilan koulun alaisuuteen.

  Lotilan koulu on peruskorjattu 500 oppilaalle. Syksyllä 2022 koulussa opiskeli hieman alle 400 oppilasta. Kielikylpyoppilaat mukaan lukien oppilasmäärä on 430 oppilasta, joten kielikylpyryhmät mahtuvat hyvin koulun tiloihin.

  Kielikylpyopetuksella tarkoitetaan aikaisintaan 3-vuotiaana varhaiskasvatuksessa tai viimeistään esiopetuksessa alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta järjestetään ruotsin, osa suomen kielellä.

  Lahden ruotsinkielisen koulun käyttöön palautuvat heille suunnitellut tilat

  Ratkaisuun on päädytty nykyisen oppilasmääräkehityksen perusteella. Lahden ruotsinkielisen koulun oppilasmäärä on kasvanut, ja syksystä 2023 koulu tarvitsee tilat omaan käyttöönsä.

  Lahden ruotsinkielisen koulun kiinteistön omistaa Folkhälsan ja se sijaitsee Lahden kaupungin omistamalla tontilla. Koulurakennus on peruskorjattu ruotsinkielisen koulun esiopetusryhmälle sekä kolmelle yhdysluokalle: 1-2 lk, 3-4 lk, 5-6 lk. Koulurakennuksen tontti on jo nykyisellään ahdas eikä mahdollista lisärakentamista tai parakkiratkaisua tontille tai sen välittömään läheisyyteen.