Hyppää sisältöön

Kaksikielinen opetus (englanti-suomi, ruotsi-suomi)

Lahdessa kaksikielistä opetusta järjestetään

 • laajamittaisena kaksikielisenä englanti-suomi -opetuksena ja
 • ruotsi-suomi -kielikylpyopetuksena.

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa toimiva kielitaito

 1. suomen kielessä eli koulun opetuskielessä sekä
 2. englannin tai ruotsin kielessä.

Lahden ja lähikuntien ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten on lisäksi mahdollista osallistua ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen Lahden ruotsinkielisessä koulussa.

Haku kaksikieliseen opetukseen

Elokuussa 2023 alkavaan kaksikieliseen opetukseen:

 • laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi -opetukseen ja
 • ruotsi-suomi -kielikylpyopetukseen

haetaan tammikuussa 2023. Tarkempi hakuinfo ja aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.

Laajamittainen kaksikielinen engl-su opetus

Lahdessa laajamittaista kaksikielistä engl-su opetusta antavat englanninkieliset luokat toimivat Tiirismaan peruskoulussa. Englanninkielisten luokkien tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys englannin ja suomen kielillä. Opetuskielinä ovat sekä englanti että suomi. Englanninkielisille luokille valitaan ensisijaisesti lahtelaisia lapsia. 

Englanninkielisen opetuksen määrä

 • esiopetuksessa noin 70%
 • 1. – 6. luokilla noin 70%
 • 7. – 9. luokilla tavoitteena järjestää 50% opetuksesta englanniksi

Oppilaspaikkoja opetusryhmässä on 24 jokaisella vuosiluokalla.

Lisätietoja

Tiirismaan koulun rehtori Jussi Virsunen (jussi.virsunen@lahti,fi, p. 044 416 4383) ja apulaisrehtori Mari Juutinen (mari.juutinen@lahti.fi, p. 044 725  6048).

 • Oppilaat valitaan englanninkieliseen esiopetukseen kielellistä valmiutta arvioivan kokeen avulla. Hakijalta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa. Hakija voi valita, osallistuuko suomenkieliseen vai englanninkieliseen kokeeseen.  

  Englanninkielisessä esiopetuksessa olevat oppilaat eivät automaattisesti siirry ensimmäiselle luokalle Lahden englanninkielisille luokille, vaan ensimmäiselle luokalle haku ja soveltuvuuskokeet järjestetään esiopetusvuoden keväällä 2023. 

  Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi esiopetukseen on tammikuussa 2023. Hakuinfo ja -aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.

 • Tammikuusta 2023 alkaen englanninkielisille luokille hakeudutaan kielellisiä valmiuksia arvioivan soveltuvuuskokeen kautta. Englanninkielisten luokkien ensimmäiselle luokalle voi hakea, vaikkei ole käynyt esikoulua Tiirismaan koulussa. 

  Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen  1. luokalle on tammikuussa 2023. Hakuinfo ja -aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.

 • Jos vuosiluokilla 2. – 9. on vapaita oppilaspaikkoja, järjestetään kaksikieliseen opetukseen paikkaa hakeville oppilaille englannin kielen ikätason mukaista osaamista mittaava soveltuvuuskoe, jossa on sekä suullinen että kirjallinen osa. Opiskeltaessa kahdella kielellä tulee hakijan englanninkielentaito olla riittävä, jotta englanniksi opetettavien oppiaineiden opiskelu on mahdollista.

  Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen vuosiluokille 2. – 9. on tammikuussa 2023. Hakuinfo ja -aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään, mutta haluavat saavuttaa toiminnallisen kielitaidon kummassakin kotimaisessa kielessä. Esiopetuksessa alkava kielikylpyopetus kestää peruskoulun loppuun saakka.

Kielikylpyopetuksessa esiopetus ja 1 – 2 -luokkien opetus toteutetaan Lahden ruotsinkielisen koulun tiloissa, minkä jälkeen oppilaat siirtyvät Lotilan koulun tiloihin. Oppilaat ovat hallinnollisesti Lotilan peruskoulun oppilaita koko esiopetuksen ja alakoulun ajan. Kielikylpyesiopetuksen

Kielikylpyopetuksen oppilaat siirtyvät yläkouluun 7-9 -luokille Tiirismaan peruskouluun. Peruskoulun jälkeen oppilaat voivat Lahdessa hakeutua suomenkieliseen toisen asteen koulutukseen tai englanninkieliselle IB-linjalle.

Ruotsinkielisen opetuksen määrä kielikylpyopetuksessa

 • esiopetuksessa lähes 100%
 • 1. – 2. luokilla noin 90%
 • 3. – 4. luokilla noin 70%
 • 5. – 9. luokilla keskimäärin 50%.

Lisätietoja
Mia Kiiski, Lotilan peruskoulun rehtori, mia.kiiski@lahti.fi

 • Ruotsinkieliseen kielikylpyesiopetukseen valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella.  Lapsilta ei tässä vaiheessa edellytetä ruotsin kielen taitoa.

  Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan kielikylpyesiopetukseen on tammikuussa 2023. Hakuinfo ja -aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.

  Jos kielikylpyesiopetukseen on vähemmän kuin 12 hakijaa ei perustettavan opetusryhmän ryhmäkoko täyty. Tällöin  kielikylpyopetusta ei järjestetä omana toimintana. Tässä tilanteessa huoltajia informoidaan tilanteesta välittömästi hakuajan päätyttyä.

 • Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen on mahdollista hakea 1. luokalle, jos esiopetuksessa aloittaneessa, 1. luokalle siirtyvässä ryhmässä on tilaa. Jos hakijoita ensimmäiselle luokalle on enemmän kuin vapaita paikkoja, järjestetään kaikille hakijoille kielellisiä valmiuksia mittaava soveltuvuuskoe.

  Hakuaika elokuussa 2023 alkavaan kielikylpyopetukseen 1. luokalle on tammikuussa 2023. Hakuinfo ja -aikataulu ilmoitetaan tällä sivulla lokakuussa 2022.