Hyppää sisältöön

Kaksikielinen opetus

Lahdessa kaksikielistä opetusta järjestetään

 • laajamittaisena kaksikielisenä englanti-suomi -opetuksena ja
 • ruotsi-suomi -kielikylpyopetuksena.

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa toimiva kielitaito

 1. suomen kielessä eli koulun opetuskielessä sekä
 2. englannin tai ruotsin kielessä.

Lahden ja lähikuntien ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten on lisäksi mahdollista osallistua ruotsinkieliseen esi- ja perusopetukseen Lahden ruotsinkielisessä koulussa.

Täydennyshaku kaksikieliseen opetukseen 2. – 9. luokille

Laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi -opetukseen Tiirismaan kouluun 2. – 9. luokille järjestetään vapaille oppilaspaikoille täydennyshaku.

Hakuaika on 10. – 30.4.2024.

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Lahdessa laajamittaista kaksikielistä englanti-suomi opetusta järjestetään Tiirismaan peruskoulussa. Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys englannin ja suomen kielillä. Opetuskielinä ovat sekä englanti että suomi. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen valitaan ensisijaisesti lahtelaisia lapsia. 

Englanninkielisen opetuksen määrä

 • esiopetuksessa noin 70%
 • 1. – 6. luokilla noin 70%
 • 7. – 9. luokilla tavoitteena järjestää 50% opetuksesta englanniksi

Oppilaspaikkoja opetusryhmässä on 24 jokaisella vuosiluokalla.

Lisätietoja

Tiirismaan koulun rehtori Jussi Virsunen (jussi.virsunen@lahti,fi, p. 044 483 1511) ja apulaisrehtori Mari Kiuru (mari.kiuru@lahti.fi, p. 044 725  6048).

 • Oppilaat valitaan englanninkieliseen esiopetukseen kielellistä valmiutta arvioivan kokeen avulla. Hakijalta ei tässä vaiheessa edellytetä englannin kielen taitoa. 

  Englanninkielisessä esiopetuksessa olevat oppilaat eivät automaattisesti siirry Tiirismaan koulussa järjestettävään laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen ensimmäiselle luokalle, vaan ensimmäiselle luokalle haku ja soveltuvuuskokeet järjestetään esiopetusvuoden keväällä.

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi  esiopetukseen on 8. – 22.1.2024. Haku laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi esiopetukseen tapahtuu sähköisesti Webropol-lomakkeella. Hakulomake on käytettävissä hakuaikana. Esiopetusryhmän minimikoko on 16 oppilasta. Huoltajan tulee hakuaikana hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös oman oppilaaksiottoalueen päiväkodista.

  Esiopetusta on neljä tuntia päivässä. Jos lapsi tarvitsee koko päiväksi hoitoa, tulee lapselle hakea täydentävää varhaiskasvatusta joko Lahden kaupungilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

 • Laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen hakeudutaan kielellisiä valmiuksia arvioivan soveltuvuuskokeen kautta. Koe sisältää sekä suomen- että englanninkielisiä osioita. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen ensimmäiselle luokalle voi hakea, vaikkei ole käynyt esikoulua Tiirismaan koulussa. 

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen ensimmäiselle luokalle on 8. – 22.1.2024. Haku laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen ensimmäiselle luokalle tapahtuu sähköisesti Webropol-lomakkeella. Linkki on käytettävissä hakuaikana.

  Huoltajan tulee hakuaikana ilmoittaa lapsi myös oman oppilaaksiottoalueen kouluun. 
  Ilmoita lapsi ensimmäiselle luokalle myös lähikouluun. Haku kaksikieliseen englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle on toissijaista oppilaaksiottoa ja oppilaspaikkojen määrä on rajattu.

 • Jos vuosiluokilla 2. – 9. on vapaita oppilaspaikkoja, järjestetään kaksikieliseen opetukseen paikkaa hakeville oppilaille kielellistä osaamista mittaava soveltuvuuskoe, jolla arvioidaan oppilaan kirjallista ja suullista osaamista sekä englannin että suomen kielessä. Opiskeltaessa kahdella kielellä tulee hakijan englanninkielentaito olla riittävä, jotta englanniksi opetettavien oppiaineiden opiskelu on mahdollista.

  Täydentävä haku laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen 2. – 9.  luokille järjestetään 10. – 30.4.2024.

  Vapaita paikkoja laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa on:

  • 2. luokka: 3 paikkaa
  • 3. luokka: 2 paikkaa
  • 4. luokka: 2 paikkaa
  • 5. luokka: 1 paikka
  • 6. luokka: 3 paikkaa
  • 7. luokka: 8 paikkaa
  • 8. luokka: 7 paikkaa
  • 9. luokka: 3 paikkaa

  Haku laajamittaiseen kaksikieliseen englanti-suomi opetukseen tapahtuu sähköisesti Webropol-lomakkeella. Linkki on käytettävissä hakuaikana.

Ruotsin kielen kielikylpyopetus

Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään, mutta haluavat saavuttaa toiminnallisen kielitaidon kummassakin kotimaisessa kielessä. Esiopetuksessa alkava kielikylpyopetus kestää peruskoulun loppuun saakka.

Ruotsin kielen kaikki 1. – 6. luokkien kielikylpyoppilaat sekä esikouluryhmä opiskelevat Lotilan koulun tiloissa.

Kielikylpyopetuksen oppilaat siirtyvät yläkouluun 7-9 -luokille Tiirismaan peruskouluun. Peruskoulun jälkeen oppilaat voivat Lahdessa hakeutua suomenkieliseen toisen asteen koulutukseen tai englanninkieliselle IB-linjalle.

Ruotsinkielisen opetuksen määrä kielikylpyopetuksessa

 • esiopetuksessa lähes 100%
 • 1. – 2. luokilla noin 90%
 • 3. – 4. luokilla noin 70%
 • 5. – 9. luokilla keskimäärin 50%.

Lisätietoja
Mia Kiiski, Lotilan koulun rehtori, mia.kiiski@lahti.fi,  p. 0503879754

 • Ruotsinkieliseen kielikylpyesiopetukseen valitaan kielellisiä valmiuksia mittaavalla soveltuvuuskokeella.  Lapsilta ei tässä vaiheessa edellytetä ruotsin kielen taitoa.

  Hakuaika elokuussa 2024 alkavaan ruotsinkieliseen kielikylpyesiopetukseen on 8. – 22.1.2024. Haku kielikylpyesiopetukseen tapahtuu sähköisesti Webropol-lomakkeella. Hakulomake on käytettävissä hakuaikana. Huoltajan tulee hakuaikana hakea lapselleen esiopetuspaikkaa myös oman oppilaaksiottoalueen päiväkodista. Kielikylpyesiopetukseen otetaan enintään 13 oppilasta. Jos kielellisiä valmiuksia mittaavassa testissä hyväksyttyjen lasten määrä on alle 12, päätetään kielikylpyesiopetusryhmän perustamisesta erikseen.

  Esiopetusta on neljä tuntia päivässä. Jos lapsi tarvitsee koko päiväksi hoitoa, tulee lapselle hakea täydentävää varhaiskasvatusta joko Lahden kaupungilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

 • Oppilaat, jotka ovat olleet kielikylpyesiopetuksessa, voivat jatkaa ensimmäiselle luokalle kielikylpyopetukseen. Jos kielikylpyesiopetuksessa ollut lapsi jatkaa ensimmäiselle luokalle kielikylpyopetukseen, tulee huoltajan täyttää tämä lomake  8. – 22.1.2024 välisenä aikana.

  Jos 1. luokalla jatkavassa ryhmässä on tilaa, on kielikylpyopetukseen mahdollisuus hakea 1. luokalle 8. – 22.1.2024 välisenä aikana tällä lomakkeella. Jos hakijoita ensimmäiselle luokalle on enemmän kuin vapaita paikkoja, järjestetään kaikille hakijoille kielellisiä valmiuksia mittaava soveltuvuuskoe.