Hyppää sisältöön

Lahden ruotsinkielinen koulu

Lahden ruotsinkielinen koulu

Svenska skolan i Lahtis

Lahden ruotsinkielinen koulu tarjoaa luokkien 0 – 9 ruotsinkielistä opetusta Lahden ja lähikuntien ruotsinkielisille oppilaille. Oppilaaksiottoalue on koko kaupunki ja oppilaita otetaan yli kuntarajojen. Henkilöstöä on 8.

Lahden ruotsinkielisen koulun esikoulu ja alakoulu toimii Svenska Gårdenissa Anttilanmäellä. Kielikylpymenetelmiä on käytössä lasten ruotsin kielen taidon vahvistamiseksi. Alakoululaisia ja eskareita on 120.

Tiloissa toimii myös Folkhälsanin yksityinen päiväkoti. Lapsia päiväkodissa on 80 ja iltapäivätoimintaa päiväkoti tarjoaa 27 lapselle. Henkilöstöä on 17.

Yläkoulussa on 30 oppilasta ja näiden 7. – 9. –luokkalaisten opetus annetaan Tiirismaa-koulun tiloissa

Svenska Gården mahdollistaa kohtaamisia kieliryhmien välille

Svenska Gårdenin tilat on suunniteltu pienimuotoiseksi ruotsinkieliseksi monitoimitaloksi. Alueen asukkaat ja eri yhdistykset voivat käyttää tiloja myös koulun ulkopuolisiin kulttuuritapahtumiin tai kokoontumisiin. Svenska Gården on opasteita myöten ruotsinkielinen monitoimitalo.

Svenska Gården luo kohtaamisia kieliryhmien välille ja monipuolistaa entisestään molempia kotimaisia kieliä käyttävien elämää Päijät-Hämeessä.

  • Lahde ruotsinkielisessä koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, suomen, venäjän tai kiinan. Espanjan, saksan ja venäjän kielen opetus järjestetään yhteistyössä Harjun ja Lotilan koulujen sekä Tiirismaan koulun englanninkielisten luokkien kanssa. Kiinan kielen opetus järjestetään yhteisesti kaikille lahtelaisille kiinan valinneille oppilaille etäyhteyksin toteutettavana opetuksena.

    Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

  • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

Svenska skolan i Lahtis

Svenska skolan i Lahtis erbjuder undervisning på svenska i årskurserna 0-9 till svenskspråkiga elever i Lahtis och i de närliggande kommunerna. Upptagningsområdet omfattas av staden i sin helhet och elever antas över kommungränserna. Personalen uppgår till 8.

Svenska skolan i Lahtis har en förskola och ett lågstadium som verkar på Svenska gården invid Anttilanmäki. Språkbadsdidaktiska metoder tillämpas för att stärka barnens färdigheter i svenska språket. Eleverna på förskolan och lågstadiet uppgår till 120.

Daghemmet Folkhälsan i Lahtis verkar i samma fastighet. Daghemmet har plats för 80 barn och erbjuder eftermiddagsverksamhet till 27 barn. Personalen uppgår till 17.

Högstadiet har 30 elever i årskurserna 7-9. Högstadieeleverna får sin undervisning i Tiirismaa-skolans faciliteter.

Svenska gården möjliggör möten över språkgränserna

Svenska gårdens faciliteter är planerade i arkitektonisk stil som ett småskaligt svenskspråkigt allaktivitetshus. Invånarna i området och olika föreningar kan också använda faciliteterna för kulturevenemang eller sammankomster utanför skolans verksamhet. Svenska gården är ett svenskspråkigt allaktivitetshus i sin helhet.

Svenska gården skapar förutsättningar för möten över språkgränserna och ger ett mervärde för dem som använder båda inhemska språken i landskapet Päijänne-Tavastland.

  • Elever som 2019 eller senare inlett sin skolgång på årskurs 1 i Svenska skola i Lahtis kan i årskurs 3 som A2-språk välja spanska, tyska, finska, ryska eller kinesiska. Undervisningen i spanska, tyska och ryska arrangeras i samarbete med Harjun koulu och Lotilan koulu samt de engelskspråkiga undervisningsgrupperna vid Tiirismaa-skolan. För alla elever i Lahtis som väljer kinesiska genomförs undervisningen i form av distansundervisning.

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.