Hyppää sisältöön

Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

​Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve, aloitetaan tuen suunnittelu ja tuen antaminen heti tarpeen ilmettyä. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Nämä huomioidaan ryhmän pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Lahdessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä erilaisin joustavin järjestelyin. Varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää monipuolisesti erilaisia työtapoja, menetelmiä ja välineitä, joilla mahdollistetaan kaikkien lasten oikeus osallistua, leikkiä, oppia ja oivaltaa. Oppimis- ja leikkiympäristöä muokataan lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukevaksi. Lasten huoltajien kanssa keskustellaan aina millä tuen muodoilla lapsen tarpeisiin voidaan ryhmässä vastata. Joissakin päiväkodeissa voi olla lasten tuen tarpeisiin vastaamiseksi myös pienennettyjä ryhmiä, jolloin osa varhaiskasvatuspaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille.

Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatukseen haettaessa, tuen tarpeesta on hyvä mainita hakemuksessa. Mahdolliset asiantuntijalausunnot on suositeltavaa liittää hakemukseen, sillä ne antavat tietoa mitä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa tulee huomioida lapsen tuen tarpeeseen vastaamiseksi. Lapsi voi kuitenkin aina saada tukea varhaiskasvatuksessa ilman erillistä lausuntoa.

Varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmitasoinen tuen malli, jossa tuki muodostuu lapsen tarpeen mukaan yleisestä, tehostetusta tai erityisestä tuesta. Yleisessä tuessa ryhmässä käytetään yksittäisiä tuen muotoja lapsen tuen tarpeeseen vastaamiseksi. Tehostetussa tuessa käytössä on useita tuen muotoja osana ryhmän toimintaa ja erityisessä tuessa useampia tuen muotoja on käytössä koko ajan. Tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tehdään erillinen päätös. Tästä päätöksestä lapsen huoltajat saavat aina lisätietoa päiväkodinjohtajalta, varhaiskasvatuksen opettajalta tai erityisopettajalta.

Esiopetuksessa lapsen tarvitsemaa kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Lahden varhaiskasvatuksessa päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja vastaavat toimintayksikkönsä kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuen järjestämisen toteutumisesta, suunnitelmallisesta arvioinnista ja kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, tukitoimenpiteiden ja niiden toteuttamisen suunnitteluun yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden lapsen kanssa toimivien yhteistyötahojen kanssa. Erityisopettajan antama tuki voi olla lapsikohtaista tai ryhmässä toteutettavaa opetusta. Erityisopettajan asiantuntemusta hyödynnetään myös henkilöstön ja huoltajien konsultoinnissa.

 • Lasten huoltajat huolehtivat ensisijaisesti lapsen kuljettamisesta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tämä koskee myös pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia. Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voidaan harkinnanvaraisesti järjestää tarpeelliset kuljetukset.

  Kuljetuspalveluista peritään lapsen huoltajien maksukyvyn mukainen korvaus kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksun yhteydessä. Maksu peritään kaikilta kalenterikuukausilta.

  Kuljetuspalveluista perittävä maksu on 25% vahvistetusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta pyöristettynä täysinä euroina.

  Jos kuljetuspalveluja käytetään vähemmän kuin kymmenenä päivänä kuukaudessa tai vain toiseen suuntaan, peritään määrätystä maksusta puolet ja jos kuljetuspalveluja ei käytetä koko kalenterikuukautena, ei maksua peritä lainkaan. Huoltajien on ilmoitettava kuljetuksen suorittajalle, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta, eikä tarvitse kuljetusta. Jos huoltajat eivät peru kuljetusta, peritään ko. ajoista sopimuksen mukainen korvaus.

  Perustelluista syistä voidaan kuljetuskorvaus harkita myös edellä mainittua alhaisemmaksi.

  Hakemus harkinnanvaraisesta erityisen tuen varhaiskasvatuksen kuljetuksesta