Hyppää sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

​Lahdessa lapsen tarvitsema tuki järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa varhaiskasvatusympäristössä erilaisin joustavin järjestelyin, ellei lapsen etu välttämättä edellytä hänen siirtämistään toiseen ryhmään tai yksikköön.

Esiopetuksessa lapsen tarvitsemaa kasvun ja oppimisen tukea toteutetaan esiopetussuunnitelman mukaisesti.

Lahden varhaiskasvatuksessa päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidon ohjaaja vastaavat toimintayksikkönsä kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen toteutumisesta, suunnitelmallisesta arvioinnista ja kehittämisestä.

Varhaiskasvatuksen yksikkökohtaisessa vuosisuunnitelmassa kuvataan tuen käytännön järjestäminen, yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken, sekä yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen alueellinen erityisopettaja

Alueellinen erityisopettaja toimii oman alueensa varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana. Hänen vastuualueenaan on tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden valmistelu- ja suunnittelutehtävät. Konsultointi, pienryhmätyöskentely, samanaikaisopetus ja erilaiset koulutus- ja kehittämistehtävät ovat alueellisen erityisopettajan työmuotoja. Hän koordinoi tukitoimia yhteistyössä perheiden, henkilöstön ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Hän osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

Varhaiskasvatuksen psykologit

Varhaiskasvatuksen psykologi on lasten vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön käytettävissä lasten kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Psykologi on mukana kehittämässä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tukimuotoja psykologista asiantuntijuutta käyttäen ja osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

Psykologi pyrkii havaitsemaan lapsen kehityksen ongelmia ja selventämään lapsen tuen tarpeita psykologisin tutkimuksin sekä varhaiskasvatushenkilöstön, vanhempien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa käytävän keskustelun avulla. Lisäksi psykologi on varhaiskasvatushenkilöstön tukena antaen konsultaatiota.

Varhaiskasvatuksen psykologien yhteystiedot
 • Lasten vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti lapsen kuljettamisesta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tämä koskee myös pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia. Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voidaan harkinnanvaraisesti järjestää tarpeelliset kuljetukset.

  Kuljetuspalveluista peritään lapsen vanhempien tai huoltajien maksukyvyn mukainen korvaus kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksun yhteydessä. Maksu peritään kaikilta kalenterikuukausilta.

  Kuljetuspalveluista perittävä maksu on 25% vahvistetusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta pyöristettynä täysinä euroina.

  Jos kuljetuspalveluja käytetään vähemmän kuin kymmenenä päivänä kuukaudessa tai vain toiseen suuntaan, peritään määrätystä maksusta puolet ja jos kuljetuspalveluja ei käytetä koko kalenterikuukautena, ei maksua peritä lainkaan. Vanhempien on ilmoitettava kuljetuksen suorittajalle, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta, eikä tarvitse kuljetusta. Jos vanhemmat eivät peru kuljetusta, peritään ko. ajoista sopimuksen mukainen korvaus.

  Perustelluista syistä voidaan kuljetuskorvaus harkita myös edellä mainittua alhaisemmaksi.

  Kuljetushakemus erityisvarhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen alueelliset erityisopettajat