Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatusmaksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8. – 31.7.) aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa tai aikaisemmin.

Kun lapsi ensimmäisen kerran aloittaa varhaiskasvatuksessa, asiakkaan tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä sekä lähettää sähköisen asiointipalvelun kautta kirjallinen suostumus tulorekisterin käyttöön tai hyväksyä korkein asiakasmaksu.

Mikäli asiakas antaa suostumuksen tulorekisterin käyttöön, niin seuraavina vuosina lapsen varhaiskasvatuksen jatkuessa perheiden palkkatulotiedot voidaan tarkistaa suoraan tulorekisteristä, jota ylläpitää verohallinto. Asiakkaan tulee kuitenkin toimittaa tulotiedot niitä pyydettäessä, vaikka suostumus tulorekisterin käyttöön on annettu.

Kaikkia asiakasmaksuun vaikuttavia tulotietoja, kuten esimerkiksi vuokra- ja osinkotuloja tai yrittäjätoiminnan tuloja ei saada tulorekisteristä. Asiakkaan tulee siis itse ilmoittaa muut kuin tulorekisterissä näkyvät tulot varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen käsittelijöille.

Myös palveluseteliä hyödyntävien asiakkaiden tulorekisteriä saadaan käyttää, mikäli  asiakkaat antavat suostumuksensa sen käyttöön.

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan vuosittain. Asiakkaan tulee omatoimisesti ilmoittaa perheen maksukyvyn tai tulotietojen olennaisista muutoksista varhaiskasvatusmaksun käsittelijöille.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku tulee kotiin paperiversiona, mikäli E-lasku- tai suoramaksupalvelusopimusta ei ole tehty. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Henkilökohtainen palveluaika, lomakkeiden nouto ja palautus arkisin Lahti-Piste, Palvelutori Kauppakeskus Triossa.

Tulotiedot ilmoitetaan sähköisen asioinnin kautta, mikä tapahtuu suomi.fi -vahvan tunnistautumisen kautta.

Sähköinen asiointi, tulotietojen ilmoitus ja maksupäätöksen katselu

Usein kysytyt kysymykset

 • Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla enintään 295 euroa kuukaudessa. 1.8.2024 alkaen maksu voi olla enintään 311€. Kun samasta perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa, korkein asiakasmaksu määräytyy perheen nuorimmalle lapselle ja ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen maksu on 40 % ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta. Muista lapsista perittävä maksu on 20 % perheen ensimmäiselle lapselle määrätystä maksusta.

 • Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Maksettu/saatu elatusapu tai -tuki vaikuttaa asiakasmaksuun.
  Arvion perheen asiakasmaksusta voitte laskea maksulaskurilla.

 • Palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Palvelun käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat ja muut huoltajat.

 • Ette maksa. Maksu peritään varhaiskasvatuksen aloittamisesta alkaen tai lopettamispäivään asti.

 • Poissaolojen vaikutuksesta asiakasmaksuun saat lisätietoa sivulta kuukausimaksu.

 • Oikeus lapsen samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa. Ajalta ei peritä asiakasmaksua.

  Yli 5 päivää kestävästä vanhempainvapaaseen liittyvästä poissaolosta on ilmoitettava päiväkotiin tai perhepäiväkotiin viimeistään yhtä kuukautta ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Näiltä ajanjaksoilta ei peritä asiakasmaksua.

  Kertaluonteisesta enintään 5 päivää kestävästä poissaolosta ei ole ilmoitusvelvollisuutta, eikä ajalta saa asiakasmaksuvapautusta.

  Lisätietoja saat lapsesi varhaiskasvatuspaikasta.

 • Mikäli tulot muuttuvat 10%, tulee toimittaa uudet tulotiedot asiakasmaksujen valmistelijoille sen kuukauden aikana, kun muutos tapahtuu. Suosittelemme sähköisen asiointipalvelun käyttämistä tositteiden toimittamiseen.

 • Kunta määrää korkeimman asiakasmaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan sen kuukauden aikana, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa tai tulotiedot ovat vanhentuneet vuodella ja uusia tulotietoja ei ole toimitettu viestipyynnöistä huolimatta.

  Oikaisuvaatimusta ei tarvitse tehdä, mikäli perhe toimittaa tulotositteet asiakasmaksujen valmistelijoille sen kuukauden viimeiseen päivään mennessä, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa tai tulotiedot ovat vanhentuneet. Suosittelemme sähköisen asiointipalvelun käyttämistä tositteiden toimittamiseen.

 • Maksupäätös on viranhaltijapäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Maksupäätöksessä ilmoitetaan kokonaisen kuukauden maksu. Maksupäätökseltä voi tarkistaa perheen koon, palveluntarpeen sekä tulot. Mikäli päätöksestä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä päätöksen valmistelijoihin.

  Varhaiskasvatuksesta tulee lasku voimassaolevaan maksupäätökseen mukaisesti. Laskutus tehdään jälkikäteen. Esim. toukokuun lasku tulee kotiin kesäkuun puolen välin aikaan ja erääntyy heinäkuun alussa. Lasku on mahdollista saada myös e-laskuna.

 • Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos varhaiskasvatus on aloitettu edellisen vuoden elokuussa tai aikaisemmin. Heinäkuusta peritään täysi kuukausimaksu, mikäli varhaiskasvatus ei ole alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos lapsi on yhdenkin päivän kalenterikuukauden aikana varhaiskasvatuksessa, peritään täysi kuukausimaksu.

 • Ota yhteyttä maksuntarkkailuun 03 821 4019 tai maksuntarkkailu@provincia.fi.
  Tiedot löytyvät myös laskulta.

 • Kun lapsi ensimmäisen kerran aloittaa varhaiskasvatuksessa, tulotiedot tulee entiseen tapaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä tai hyväksyä korkein asiakasmaksu. Seuraavina vuosina lapsen varhaiskasvatuksen jatkuessa perheiden palkkatulotiedot saadaan suoraan tulorekisteristä, jos perhe on antanut suostumuksen tulorekisterin käyttöön.

  Muut tulotiedot, kuten  yritystulot, perheiden tulee toistaiseksi edelleen erikseen ilmoittaa.

  Lapsen huoltajat ovat edelleen velvollisia omatoimisesti ilmoittamaan myös oleellisista muutoksista tulotiedoissa tai perhemuutoksista varhaiskasvatusmaksujen käsittelijöille. Perheiltä pyydetään tietojen tarkistamista tai täydennystä siinä tapauksessa, mikäli työnantaja ei ole palkka- ja työsuhdetietoja tulorekisteriin ilmoittanut tai tulorekisterin tiedot muutoin vaativat täydennystä asiakasmaksun määrittelyä varten. Tietojen tarkistamista pyydetään myös silloin, jos suostumusta tulorekisterin käyttöön ei ole annettu.

Yhteystiedot