Hyppää sisältöön

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan arviointi

Lahdessa varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan kehittämiseksi kerätään palautetta ja kehittämiskohteita huoltajilta ja henkilöstöltä, seudullisessa arviointikyselyssä myös eskarilaisilta. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

​Varhaiskasvatuspalvelujen arviointikyselyn 2021 tuloksista

Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 2021 tulosten yhteenvedon mukaan varhaiskasvatuksen vahvuuksiksi nousee varhaiskasvatuspaikassa
saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa. Kyselyn kaikkien vastaajaryhmien mielestä liikkuminen ja leikki ovat tärkeä osa lasten päivää. Nämä asiat korostuvat myös varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Tulokset osoittavat, että edellisen kyselyn 2019 perusteella valituissa kehityskohteissa on edistytty: lasten, huoltajien ja henkilöstön osallisuus on vahvistunut, huoltajat ovat saaneet aiempaa enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä ja henkilöstön digiosaamista ja työhyvinvointia on edistetty.

Kehityksestä huolimatta sekä huoltajat että henkilöstö toivoivat edelleen huoltajille lisää mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun. Myös lapset haluavat osallistua toiminnan suunnitteluun enemmän. Lisäksi henkilöstö haluaisi painottaa edelleen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. Myös lapset haluaisivat käyttää hoitopaikassa enemmän tietokonetta, tablettia tai puhelinta.

Kyselyssä ilmenneisiin kehityskohteisiin paneudutaan jatkossakin, erityisesti osallisuuden vahvistamiseen ja henkilöstön digitaitojen kehittämiseen.

Kyselytuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämiseen

Arvioinnin kehittämiseen olennaisena sisältyy kyselytulosten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sekä toimivien käytäntöjen löytäminen ja siirtäminen arkiseen toimintaan. Tuloksia ja kehittymistarpeita käsitellään muun muassa esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutusta kohdistetaan näihin kehittymistarpeisiin.

Varhaiskasvatuspalvelujen omat arviointikyselyt

Säännöllisesti vuorovuosina eli joka toinen vuosi toteutetaan kysely varhaiskasvatuspalvelujen huoltajille ja joka toinen vuosi henkilöstölle. Eri toimintamuodoille eli päiväkodille ja perhepäivähoidolle on eri kysymykset.

Lisäksi kaupunkitasoisesti toteutettava työhyvinvointikysely muodostaa osan henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

Esi- ja perusopetuksen seudullinen kysely

Päijät-Hämeen ja Iitin kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat tammi- helmikuussa 2020 arviointikyselyn esi- ja perusopetuksen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Aiempien vuosien kyselyjen tapaan esi- ja perusopetuksen vahvuuksiksi nousee osaava henkilöstö sekä esiopetuspaikkojen ja koulujen turvallisuus.

Esiopetuksen seudullinen arvosana on 9, kuten kaksi vuotta sitten.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien esi- ja perusopetuksen kehittämistyössä. Arvioinnin kohteena olivat muun muassa esi- ja perusopetuksen johtaminen, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, osallisuus ja vaikuttaminen, oppimisympäristö ja turvallisuus, yhteistyö ja oppimisen tukeminen.

Varhaiskasvatuksen digitalisaatiostrategia