Siirry suoraan sisältöön

Kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiserityiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä, edistää  hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja vaikeuksien kasautumista.

​Varhaisella puuttumisella mahdollistetaan lapsen pääsy riittävän ajoissa kuntoutuksen piiriin. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on tunnistaa oppimisen ja kasvun esteitä sekä tukea lasta, perhettä ja kasvatusyhteisöä 

Lapsen oppimisympäristöön pyritään vaikuttamaan siten, että niilläkin lapsilla, joilla on tuen tarvetta, on mahdollisuus kehittyä, oppia ja osallistua omilla edellytyksillään ryhmän 
toimintaan. Laadukas varhaiserityiskasvatus edellyttää ammattitaitoista henkilökuntaa, rakentavaa vuorovaikutusta, vahvaa yhteistyötä perheiden ja muiden moniammatillisten tahojen kanssa sekä myönteistä asennetta erilaisuutta kohtaan.

Yleinen tuki – varhaiskasvatuksen laadukas perusta

Lapsen ja lapsiryhmän hyvä arki muodostuu oppimista ja kasvua tukevasta fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta oppimisympäristöstä. Samanlaisena toistuva päivärytmi, pienryhmätoiminta, selkeät ja johdonmukaiset rajat sekä turvalliset ihmissuhteet ovat yleisen tuen perusta. Luottamuksellinen ja avoin kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa tukee lasta, vanhemmuutta ja kotikasvatusta.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki toteutuu pääsääntöisesti lapsen omassa ryhmässä ja se on yksilöllisempää, suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tuen tarve arvioidaan yhdessä vanhempien, ryhmän henkilökunnan sekä kiertävän erityislastentarhanopettajan, päivähoidon psykologin tai muun lasta hoitavan ja kuntouttavan tahon kanssa. Tukimuotoina on esimerkiksi erityistyöntekijöiden konsultaatio, ryhmäkoon tilapäinen pienentäminen ja avustajapalvelut. Kasvu- ja oppimisympäristö pyritään muokkaamaan lapsen yksilölliset tuen tarpeet huomioiden niin hyvin kuin se ryhmätasolla on mahdollista. Tehostetun tuen tarpeen riittävyyttä arvioidaan ja seurataan tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Erityinen tuki

Erityinen tuki edellyttää asiantuntijan lausuntoa ja erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen suunnittelussa on tärkeää tuen oikea-aikaisuus ja lapsen kehitystason huomioiminen. Se toteutuu mahdollisuuksien mukaan erityis- tai integroidussa erityisryhmässä, jossa lapsiryhmän koko on pienempi ja henkilökuntaa on enemmän. Ryhmässä toimii erityislastentarhanopettaja. Erityisen tuen toteutumiseen liittyy tiivis ja riittävän pitkäkestoinen seuranta ja arviointi.

Erityispäiväkodit

Asemantaustan päiväkoti   
Heikinkatu 7, 15100 Lahti
johtaja 050 383 6442

Liipolan päiväkoti  
Lehtokatu 2, 15500 Lahti
johtaja 050 398 7618, erityisryhmiin 044 416 3010

Päiväkodit, joissa on integroitu erityisryhmä tai erityisryhmä

Herrasmannin päiväkoti   
Roopenkatu 1, 15300 Lahti
johtaja 050 398 5783, integroitu erityisryhmä 040 416 3353

Humpulan päiväkoti
Laaksokatu 6, 15140 Lahti
johtaja 050 398 5473, integroitu erityisryhmä 044 416 3358

Kanervan päiväkoti 
Sykekatu 4, 15850 Lahti
johtaja 050 398 5479, integroitu erityisryhmä 050 398 5481

Launeen päiväkoti 
Tapparakatu 15, 15610 Lahti
johtaja 050 398 5477, integroitu erityisryhmä 044 416 2912

Metsäkankaan päiväkoti
Suitsikatu 10, 15830 Lahti
johtaja 050 398 5474, integroitu erityisryhmä 050 398 5791

Onnelantien päiväkoti 
Onnelantie 6, 15100 Lahti
johtaja 050 398 7749, integroitu erityisryhmä 044 416 2914

Paavolan päiväkoti
Työmiehenkatu 1, 15140 Lahti
johtaja 050 398 5476, integroitu erityisryhmä 044 416 2915​

Rakokiven päiväkoti
Rapparintie 5, 15550 Nastola
johtaja 040 592 7733, integroitu erityisryhmä 044 790 7386

Timonkadun päiväkoti
Timonkatu 3, 15240 Lahti
johtaja 050 398 5796, integroitu erityisryhmä 044 716 1558

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

toimii oman alueensa varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana. Hänen vastuualueenaan on tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuspalveluiden valmistelu- ja suunnittelutehtävät. Konsultointi, pienryhmätyöskentely, samanaikaisopetus ja erilaiset koulutus- ja kehittämistehtävät ovat kiertävän erityislastentarhanopettajan työmuotoja. Hän koordinoi tukitoimia yhteistyössä perheiden, henkilöstön ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Hän osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn.

Eteläinen alue Merja Lundgren p. 050 383 6391

Itäinen alue Kaija Ylioja p.050 398 7746

Keskustan alue Sinikka Kinnunen p. 050 398 5480

Läntinen alue Hannele Olkinuora p. 050 398 7745

Pohjoinen alue Tarja Pölkki p. 050 559 7873

Nastolan alue Piia Larinen p. 040 548 6649, Merja Suppala p. 040 830 1621

Päivähoidon psykologit

Päivähoidon psykologi on lasten vanhempien ja päivähoidon henkilöstön käytettävissä lasten kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Psykologi on mukana kehittämässä päivähoidon ja esiopetuksen tukimuotoja psykologista asiantuntijuutta käyttäen ja osallistuu esiopetuksen oppilashuoltoryhmän työskentelyyn. Psykologi pyrkii havaitsemaan lapsen kehityksen ongelmia ja selventämään lapsen tuen tarpeita psykologisin tutkimuksin sekä päivähoitohenkilöstön, vanhempien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa käytävän keskustelun avulla. Lisäksi psykologi on päivähoitohenkilöstön tukena antaen konsultaatiota.  

Päivähoidon psykologien yhteystiedot löytyvät täältä.