Hyppää sisältöön

Hygieniaosaaminen

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikehygienian perusteiden hallintaa, tietojen ja taitojen jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa/toimipaikkaa/toimintaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa.

Elintarvikehygieeninen osaaminen on elintarvikealan toimijoita ja työntekijöitä koskeva lakisääteinen velvoite. Elintarvikehygieenisestä osaamisesta säädetään yleisessä elintarvikehygienia-asetuksessa (852/2004/EU) sekä elintarvikelaissa (23/2006).

Elintarvikealan toimijan velvollisuus on varmistaa, että työntekijöillä on tehtäviinsä nähden riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen, ja että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Hygieniapassi ja hygieniapassitestaajat

Elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Ruokaviraston mallin mukaisella hygieniapassilla.

Hygieniapassitesti on laadittu siten, että siinä edellytetään elintarvikehygieenistä osaamista seuraavilta osa-alueilta:

  • Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
  • Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
  • Henkilökohtainen hygienia
  • Puhtaanapito
  • Omavalvonta
  • Lainsäädäntö, viranomaiset

Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapassitodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat hygieniapassitestaajat.