Hyppää sisältöön

Elintarvikkeiden laatu ja pakkausmerkinnät

Pakkausmerkintöjen tarkoitus on antaa riittävä tieto pakatusta tai pakkaamattomasta elintarvikkeesta. Merkintöjen tulee olla totuudenmukaisia eivätkä ne saa johtaa kuluttajaa harhaan.

Toimijan vastuu

Elintarvikealan toimijan on noudatettava koko elintarvikeketjussa riittävää huolellisuutta. Jokainen elintarvikealan toimija vastaa omalta osaltaan elintarvikkeiden turvallisuudesta.

Elintarvikeketju

Valvonta kohdistuu koko elintarvikeketjuun, ja sitä tehdään riskiperusteisesti. Elintarvikeketju koostuu mm. elintarvikkeiden valmistuksesta, kuljetuksesta, varastoinnista, viennistä, tuonnista, myynnistä, tarjoilusta ja muuhun luovutuksesta sekä markkinoinnista.

Markkinointi

Elintarvikkeiden markkinoinnin oikeellisuudesta vastaa toimija. Toimijan tulee antaa markkinoitavistaan elintarvikkeista pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä totuudenmukaiset ja riittävät tiedot. Harhaanjohtavien tietojen antaminen elintarvikkeista on kiellettyä.

​Allergeenien merkitseminen on tärkeää pakkausmerkinnöissä. Myös pakkaamattomien elintarvikkeiden osalta tulee kuluttajalle antaa riittävä tieto elintarvikkeen tai tuotteen sisältämistä aineosista.

Takaisinveto

Säännösten mukaan elintarvikealan toimijoiden velvollisuutena on, kun tuote ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen ja kun tuote on mennyt jo kuluttajille, poistaa elintarvike markkinoilta (takaisinveto), ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaisille (kunta ja Ruokavirasto) ja ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta ostopaikkaan).

Takaisinvetotilanteessa:

  • Toimijan tulee arvioida ei-turvallisen elintarvikkeen nauttimisesta aiheutuva riski
  • Arvioinnissa on otettava huomioon varovaisuusperiaate: riskiä on arvioitava pahimman mahdollisuuden mukaan.
  • Viranomaisen tehtävänä on arvioida tehtyä riskinarviointia ja tehdä tarpeen mukaan yhteistyötä toimijoiden kanssa.

Takaisinvetosuunnitelma toimintoineen tulee sisällyttää yrityksen omavalvontasuunnitelmaan.

Ravintolisät

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, jotka olomuotonsa ja käyttötapansa perusteella eroavat tavanomaisista elintarvikkeista. Ravintolisiä myydään esimerkiksi kapseleina, tabletteina ja jauhepusseina. Ravintolisiin sovelletaan samoja pakkausmerkintävaatimuksia kuin elintarvikkeisiin. Ravintolisien verkkomyynnissä tulee myös huolehtia lain vaatimista pakkausmerkinnöistä.

Elintarvikealan toimijan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisiä, on tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastolle.

Tutustu terveystarkastajan blogiin: Ra­vin­to­li­sä on elin­tar­vi­ke – mi­tä kan­nat­taa huo­mioi­da en­nen os­to­pää­tös­tä?

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemusväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen hyödyllistä ravintosisältöä käsittelevää väitettä, ja terveysväitteellä tarkoitetaan elintarvikkeen ja terveyden välistä yhteyttä käsittelevää väitettä. Kaikessa elintarvikkeiden kaupallisessa viestinnässä saa käyttää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä. Väitteiden käytön yleisten periaatteiden ja edellytysten tulee täyttyä.