Hyppää sisältöön

Omavalvonta

Toimivalla ja riittävän laajalla omavalvonnalla elintarvikealan toimija varmistaa ja valvoo elintarviketurvallisuuden toteutumista yrityksessään. Jokaisen elintarviketyöntekijän tulee tunnistaa ja ottaa huomioon omassa työssään elintarvikehygieeniset vaarat.

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että toimijan tuottamat elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että hänen valmistamansa, myymänsä, tarjoilemansa ja muutoin käsittelemänsä elintarvikkeet ovat turvallisia, eikä kuluttajia johdeta harhaan.

Omavalvontajärjestelmän kattavuus

Omavalvontajärjestelmän tulee sisältää toiminnalle tarpeelliset ohjelmat, jotka voivat olla esimerkiksi: tilojen puhtaanapito, lämpötilahallinta ja tilojen sekä laitteiden kunnossapito. Omavalvontajärjestelmän laatimisen apuna voi käyttää Ruokaviraston ohjeita ja toimialojen laatimia ja Ruokaviraston arvioimia hyvän käytännön ohjeita.

Toimipaikkaan laadittu omavalvontajärjestelmä tulee päivittää, jos toimintaan tulee esimerkiksi merkittäviä muutoksia. Kaikki elintarvikehuoneistossa työskentelevät henkilöt tulee perehdyttää omavalvontaan. Omavalvonnalla tulee olla vastuuhenkilö, joka kehittää ja ylläpitää järjestelmää ja perehdyttää muut työntekijät omavalvontaan sekä huolehtii siitä, että omavalvontaa ja vaatimuksena olevia kirjauksia käytännössä toteutetaan jokapäiväisessä työskentelyssä. Omavalvontaan liittyvät kirjaukset tulee olla tarkastettavissa ja ne tulee esittää terveystarkastajalle pyydettäessä. Omavalvonnan kirjauksia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden lämpötilaseurantaan ja jäähdyttämiseen liittyvät kirjanpidot.

Neuvontaa ja opastusta omavalvontajärjestelmän laadintaan saa Lahden kaupungin elintarvikevalvonnasta. Tarvittaessa terveystarkastajat ohjeistavat omavalvontajärjestelmän laatimisessa toimijaa toiminnan alkaessa. Omavalvontajärjestelmän riittävyyttä ja omavalvonnan toteuttamista arvioidaan Oiva-tarkastusten yhteydessä.