Hyppää sisältöön

Väyliä osallistumiseen

Osallisuuden kokemus syntyy siitä, kun tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Tämä lisää hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Edistämällä osallisuutta vähennämme ihmisten välistä eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Lahtelaisilla on käytettävissään useita keinoja vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun, kaupungin palveluihin sekä päätöksentekoon. Tutustu eri osallistumisväyliin ja löydä itsellesi sopiva tapa vaikuttaa.

Suora asukasvaikuttaminen

 • Aluekummi toimii vapaaehtoisena yhteyshenkilönä asuinalueensa asukkaiden ja kaupungin virkamiesten välillä. Aluekummi aktivoi alueensa asukkaita toimimaan ympäristö- ja muissa yhteisissä asioissa. Aluekummeilla on tukenaan kummitoiminnan ohjaaja ja virkamieskummit sekä laaja aluekummiverkosto.

  Aluekummien yhteystiedot (pdf)

 • Asukasillan teema voi olla ajankohtainen kaavoitushanke, suuret hankkeet tai muutokset, kaupungin kehittäminen, talous yms. Asukasiltojen kutsu julkaistaan verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja sanomalehdissä. Asukasiltojen yhteydessä saatat myös nähdä OmaLahti-tunnuksen, joka kertoo osallistumismahdollisuudesta. #OmaLahti-tunnuksella löydät myös sisältöä sosiaalisesta mediasta.

  Asukasillassa asiantuntijat esittelevät käsiteltävän aiheen ja tilaisuudessa on aina mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

 • Lahden kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen. Ajankohtaisista kyselyistä kerrotaan verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja sanomalehdissä.

  Kyselyiden tuloksia

 • Erätauko-dialogi on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Keskustelun tavoitteena ei ole yksimielisyys tai ratkaisukeskeisyys, vaan ymmärryksen syventäminen käsillä olevasta aiheesta ja osallistujien näkökulmista. Erätauon avulla eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata tasavertaisesti ja yhdessä sovitut pelisäännöt varmistavat, että kaikki saavat äänensä kuuluviin luottamuksellisessa ilmapiirissä.

  eratauko.fi

 • Lahden tavoitteena on kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta niin, että vuonna 2030 yli puolet matkoista tehdään kestävillä kulkumuodoilla. Osa kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa on kestävän liikkumisen asukasraati.

  Raadin tehtävänä on tuoda laaja-alaisesti asukkaiden näkökulmaa esille. Tapaamisissa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia ja keskustellaan viisaan liikkumisen kehittämiseen liittyvistä aiheista. Raati voi tapaamisissaan myös jalkautua tutustumaan esimerkiksi alueiden kävely- tai pyöräilyolosuhteisiin. Tavoitteena on saada näkemyksiä kestävän liikkumisen palveluiden ja olosuhteiden kehittämiseen ja parantamiseen.

  Asukasraadin toiminta käynnistyi syksyllä 2019 avoimella haulla. 25 henkilön raatiin valittiin mahdollisimman laajasti eri kulkumuotoja käyttäviä, monen ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia lahtelaisia eri puolilta kaupunkia. Tapaamisten muistiot julkaistaan Lahden verkkosivuilla ja viedään tiedoksi tekniseen ja ympäristölautakuntaan sekä joukkoliikennelautakuntaan.

  Kestävän liikkumisen asukasraati

 • Jokaisella nuorisotalolla on talotoimikunta tai yhteisökokous, joka vaikuttaa toimintaan. Uusien tilojen tai toimintojen suunnitteluvaiheessa perustetaan usein nuorten vaikuttajaryhmiä nuorten osallisuuden turvaamiseksi.

  Nuorisotiloja ja toimintaa

 • Jokaisessa lahtelaisessa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa on oppilas- tai opiskelijakunta. Ne ovat aktiivisesti mukana kehittämässä koulun toimintakulttuuria, ja niiden kautta lasten ja nuorten ääni tulee paremmin kuuluviin.

 • Yhdistysillat vahvistavat kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Yhdistykset kutsutaan tilaisuuksiin pääasiassa sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Teemat ja sisältö vaihtelevat illoissa. Kaupungin ja kolmannen sektorin sekä verkostojen yhteistyö on kaupungille tärkeä voimavara jota halutaan vahvistaa. Tutustu yhdistystoimintaan ja vapaaehtoistyöhön Lahdessa ja löydä oma tapasi tehdä hyvää!

  Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry toteuttivat vuonna 2021 yhdessä yhdistys- järjestöyhteistyön pilotointihankkeen. Hankkeen tuloksena syntyi mm. Yhdistysyhteistyön opas. Oppaan sisältö on tarkoitettu sekä kaupungin työntekijöiden että yhdistysten käyttöön. Opas on suunniteltu kuvaamaan yhdistysyhteistyön toimintamallia Lahden kaupungin työntekijöiden ja yhdistysten välille.

  Lataa tästä Yhdistysyhteistyön opas (pdf).

  Kumppanuusverkosto on kerännyt sivuilleen suuren tietopankin, josta löydät tietoa yhdistyksistä, palveluista ja tiloista, sekä vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistyö-sivuille on koottu tietoa tavoista osallistua vapaaehtoistyöhön.

  Kumppanuusverkosto

  Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto on yhteistyöfoorumi joka kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa järjestäviä tahoja. Verkostoon kuuluu jo yli 40 tahoa Päijät-Hämeen alueelta (seurakunnat, kaupunki/kunnat, järjestöjä). Verkosto järjestää yhteistyössä vapaaehtoistoimintaan liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja virkistystoimintaa sekä jakaa tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

  Sivustolta löydät tietopankin, mihin on koottu laaja valikoima erilaisia oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

  Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto

  Lähellä.fi  kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa. Sivuston tarkoituksena on tukea niin yhteisöjä kuin yksilöitä verkostojen laajentamisessa sekä tiedon välittämisessä.

  Lähellä.fi

  Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Löydä oma tapasi tehdä hyvää.

  www.vapaaehtoistyö.fi

 • Kumppanuuspöydät ovat Lahdessa uusi tapa vaikuttaa. Lahteen perustettiin syksyllä 2021 neljä alueellista kumppanuuspöytää edistämään asukas- ja lähidemokratiaa. Kumppanuuspöydät kokoavat yhteen kunkin alueen asukkaita, yhdistysaktiiveja, yrittäjiä, oppilaitosten ja seurakuntien edustajia. Niiden tavoitteena on käydä vuoropuhelua kaupungin eri yksiköiden, päättäjien ja asukkaiden kesken, vaikuttaa oman alueensa kehittämiseen ja suunnitelmiin sekä edistää yhdessä tekemistä ja  paikallistoimintaa.

  Lue lisää kumppanuuspöytien toiminnasta ja jäsenistöistä osoitteesta lahti.fi/kumppanuuspoydat.

Päätöksentekoon vaikuttaminen

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on kuntalain mukaisesti oikeus osallistua ja vaikuttaa päätösten valmisteluun ja kunnan toimintaan.

 • Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

  Aloitteita voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkosivulla.

 • Lahden kaupungin lautakuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksessa käsiteltävien asioiden lista päätösehdotuksineen on julkisesti nähtävillä ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan kokousten jälkeen.

  Esityslistat ja pöytäkirjat

 • Hallintolaki velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 • Lahtelaisia nuoria edustava nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja toimii äänitorvena silloin, kun nuorten ääni on saatava kuuluviin.

  ​Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin, vastaa lausuntopyyntöihin ja kirjoittaa mielipidekirjoituksia lehtiin. Lisäksi se valmistelee nuorten kärkihankelistan joka toinen kevät kaupunginhallitukselle.

  ”Lahden nuva” koostuu lahtelaisista 13–20-vuotiaista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja haluavat harrastaa nuorisovaltuustotoimintaa. Jäsenet valitaan mukaan loppuvuodesta pidettävässä avoimessa yleiskokouksessa. Myös pitkin toimintavuotta voi kysyä mahdollisuutta päästä mukaan jäseneksi. Nuorisovaltuuston jäsenten on mahdollista saada koulutusta vaikuttamisesta Suomen nuorisovaltuustojen liiton Nuva ry:n kautta.

  Nuvan omat kokoukset on joka toinen viikko vuorotellen maanantaisin ja torstaisin. Lisäksi valitut edustajat osallistuvat mm. kaupungin sivistyslautakunnan, hyvinvoinnin ja vapaa-ajanlautakunnan kokouksiin ja Lahden kumppanuuspöytien tapaamisiin.

  Lahden Nuva Instagramissa

  Yhteystiedot
  Nuorisovaltuuston sähköposti: lahden.nuva(@)gmail.com
  Nuorisovaltuuston puheenjohtaja
  Mona Parviainen
  monsku.parviainen(@)gmail.com


  Nuorisopalveluiden yhteistyölinkki

  Jarno Koskelainen
  nuorisonohjaaja
  Lahden kaupungin nuorisopalvelut
  p. 050 383 6462
  etunimi.sukunimi@lahti.fi

 • Vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa sekä vammaisjärjestöjen yhteistoimintaelin, joka valitaan aina valtuustokaudeksi. Neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä liittyen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen ja valvoo Lahden vammaispoliittisen ohjelman toteutumista. Vammaisneuvoston sisäinen rakennustyöryhmä antaa lausuntoja uusista julkisista rakennus- ja kunnostussuunnitelmista. Lue lisää vammaisneuvoston verkkosivuilta.

 • Vanhusneuvoston lakisääteinen tehtävä on tukea ikääntyneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Lahden vanhusneuvosto ottaa kantaa ikäihmisiä koskeviin asioihin ja antaa lausuntoja kaupungin palvelualueille. Vanhusneuvosto vahvistaa yhteistyötä eri tahojen kanssa paikallisesti, seudullisesti ja valtakunnallisesti. Se myös järjestää tapahtumia ja osallistuu aktiivisesti eri ryhmien toimintaan. Lue lisää vanhusneuvoston verkkosivuilta.