Hyppää sisältöön

Väyliä osallistumiseen

Osallisuuden kokemus syntyy siitä, kun tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Tämä lisää hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Edistämällä osallisuutta vähennämme ihmisten välistä eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Lahtelaisilla on käytettävissään useita keinoja vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun, kaupungin palveluihin sekä päätöksentekoon. Tutustu eri osallistumisväyliin ja löydä itsellesi sopiva tapa vaikuttaa.

Suora asukasvaikuttaminen

 • Aluekummi toimii vapaaehtoisena yhteyshenkilönä asuinalueensa asukkaiden ja kaupungin virkamiesten välillä. Aluekummi aktivoi alueensa asukkaita toimimaan ympäristö- ja muissa yhteisissä asioissa. Aluekummeilla on tukenaan kummitoiminnan ohjaaja ja virkamieskummit sekä laaja aluekummiverkosto.

  Aluekummit Lahti ja Hollola (pdf)

 • Asukasillan teema voi olla ajankohtainen kaavoitushanke, suuret hankkeet tai muutokset, kaupungin kehittäminen, talous yms. Asukasiltojen kutsu julkaistaan verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja sanomalehdissä. Asukasiltojen yhteydessä saatat myös nähdä OmaLahti-tunnuksen, joka kertoo osallistumismahdollisuudesta. #OmaLahti-tunnuksella löydät myös sisältöä sosiaalisesta mediasta.

  Asukasillassa asiantuntijat esittelevät käsiteltävän aiheen ja tilaisuudessa on aina mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

 • Lahden kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen. Ajankohtaisista kyselyistä kerrotaan verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja sanomalehdissä.

  Kyselyiden tuloksia

 • Erätauko-dialogi on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Keskustelun tavoitteena ei ole yksimielisyys tai ratkaisukeskeisyys, vaan ymmärryksen syventäminen käsillä olevasta aiheesta ja osallistujien näkökulmista. Erätauon avulla eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata tasavertaisesti ja yhdessä sovitut pelisäännöt varmistavat, että kaikki saavat äänensä kuuluviin luottamuksellisessa ilmapiirissä.

  eratauko.fi

 • Lahden tavoitteena on kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta niin, että vuonna 2030 yli puolet matkoista tehdään kestävillä kulkumuodoilla. Osa kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa on kestävän liikkumisen asukasraati.

  Raadin tehtävänä on tuoda laaja-alaisesti asukkaiden näkökulmaa esille. Tapaamisissa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia ja keskustellaan viisaan liikkumisen kehittämiseen liittyvistä aiheista. Raati voi tapaamisissaan myös jalkautua tutustumaan esimerkiksi alueiden kävely- tai pyöräilyolosuhteisiin. Tavoitteena on saada näkemyksiä kestävän liikkumisen palveluiden ja olosuhteiden kehittämiseen ja parantamiseen.

  Asukasraadin toiminta käynnistyi syksyllä 2019 avoimella haulla. 25 henkilön raatiin valittiin mahdollisimman laajasti eri kulkumuotoja käyttäviä, monen ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia lahtelaisia eri puolilta kaupunkia. Tapaamisten muistiot julkaistaan Lahden verkkosivuilla ja viedään tiedoksi tekniseen ja ympäristölautakuntaan sekä joukkoliikennelautakuntaan.

  Kestävän liikkumisen asukasraati

 • Jokaisella nuorisotalolla on talotoimikunta tai yhteisökokous, joka vaikuttaa toimintaan. Uusien tilojen tai toimintojen suunnitteluvaiheessa perustetaan usein nuorten vaikuttajaryhmiä nuorten osallisuuden turvaamiseksi.

  Nuorisotiloja ja toimintaa

 • Jokaisessa lahtelaisessa ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa on oppilas- tai opiskelijakunta. Ne ovat aktiivisesti mukana kehittämässä koulun toimintakulttuuria, ja niiden kautta lasten ja nuorten ääni tulee paremmin kuuluviin.

 • Yhdistysillat vahvistavat kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Yhdistykset kutsutaan tilaisuuksiin pääasiassa sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Teemat ja sisältö vaihtelevat illoissa. Kaupungin ja kolmannen sektorin sekä verkostojen yhteistyö on kaupungille tärkeä voimavara jota halutaan vahvistaa.

  Kumppanuusverkosto on kerännyt sivuilleen suuren tietopankin, josta löydät tietoa yhdistyksistä, palveluista ja tiloista, sekä vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistyö-sivuille on koottu tietoa tavoista osallistua vapaaehtoistyöhön.

  Kumppanuusverkosto

  Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto on yhteistyöfoorumi joka kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa järjestäviä tahoja. Verkostoon kuuluu jo yli 40 tahoa Päijät-Hämeen alueelta (seurakunnat, kaupunki/kunnat, järjestöjä). Verkosto järjestää yhteistyössä vapaaehtoistoimintaan liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja virkistystoimintaa sekä jakaa tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

  Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto

  Päijäthämäläiset -tarjoaa monipuolisen valikoiman tietoa ja materiaalia esimerkiksi yhdistyksistä, yhteisöistä ja päijäthämäläisistä tapahtumista. Tarkoituksena on tukea niin yhteisöjä kuin yksilöitä verkostojen laajentamisessa sekä tiedon välittämisessä.
  Sivustolta löydät tietopankin, mihin on koottu laaja valikoima erilaisia oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

  Päijäthämäläiset.fi

  Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Löydä oma tapasi tehdä hyvää.

  www.vapaaehtoistyö.fi

 • Kiinnostaako paikallistoiminta, yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen? Haluatko olla mukana tekemässä Lahdesta ja omasta asuinympäristöstäsi entistä parempaa paikkaa? Kump­pa­nuus­pöy­dät on uu­si ta­pa vai­kut­taa.

  Lahden kaupunki perustaa neljä alueellista kumppanuuspöytää edistämään asukas- ja lähidemokratiaa. Kumppanuuspöytiin kutsutaan kumppaneita kullakin alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä, oppilaitoksista, yrityksistä, seurakunnista ja asukkaista.

  Lahti.fi/kumppanuuspoydat

Päätöksentekoon vaikuttaminen

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on kuntalain mukaisesti oikeus osallistua ja vaikuttaa päätösten valmisteluun ja kunnan toimintaan.

 • Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista.

  Aloitteita voi tehdä kuntalaisaloite.fi -verkkosivulla.

 • Lahden kaupungin lautakuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokouksessa käsiteltävien asioiden lista päätösehdotuksineen on julkisesti nähtävillä ennen kokousta. Pöytäkirjat julkaistaan kokousten jälkeen.

  Esityslistat ja pöytäkirjat

 • Hallintolaki velvoittaa viranomaisen varaamaan asianosaiselle tilaisuuden ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

 • Nuorisovaltuusto ajaa nuorten asioita ja edustaa kaikkia lahtelaisia nuoria. Nohevien nuorten muodostama valtuusto toimii äänitorvena silloin, kun nuorten ääni on saatava kuuluviin.

  ​Nuorisovaltuusto ottaa aktiivisesti kantaa nuoria koskeviin asioihin, vastaa lausuntopyyntöihin ja kirjoittaa mielipidekirjoituksia lehtiin. Lisäksi se valmistelee nuorten kärkihankelistan joka toinen kevät kaupunginhallitukselle.

  Nuorisovaltuusto koostuu lahtelaisista 13–18-vuotiaista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja haluavat harrastaa nuorisovaltuustotoimintaa. Jäsenet valitaan mukaan syksyisin pidettävässä avoimessa yleiskokouksessa.

  Nuorisovaltuuston keskuudestaan valitsemat edustajat osallistuvat mm. kaupungin sivistys-, liikunta- ja kulttuurilautakunnan ja Nastolan aluejohtokunnan kokouksiin.

  Lahden Nuva Instagramissa

  Yhteystiedot
  Nuorisovaltuuston sähköposti: lahden.nuva@gmail.com
  Nuorisovaltuuston puheenjohtaja J
  Jere Villman
  villmanjere@gmail.com

  Nuorisopalveluiden yhteistyölinkki
  Jarno Koskelainen
  nuorisonohjaaja
  Lahden kaupungin nuorisopalvelut
  p. 050 383 6462
  etunimi.sukunimi@lahti.fi