Hyppää sisältöön

Kartanon peruskoulu

Kartanon peruskoulu toimi Lahdessa Villähteellä kahdessa toimipisteessä: Kankaantien toimipiste (ent. Villähteen koulu) ja Kärrytien toimipiste (ent. Erstan koulu). Oppilaita Kartanon peruskoulussa on 419 ja henkilöstöä 40.

Painotamme hyvää perusopetusta, monipuolisten oppimistaitojen harjaannuttamista ja toisten kunnioittamista. Toimintakulttuurissa haluamme edistää oppilaiden osallisuutta oman oppimisensa ja koulun toiminnan suunnittelussa. Tavoitteenamme on, että koulumme on oppilaiden näköinen.

Kankaantien toimipiste

Kartanon koulun Kankaantien toimipiste on 1–6 luokkien alakoulu. Oppilaita koulussamme on yli 200 ja henkilöstöä parisen kymmentä. Alakoulun yhteydessä toimii myös esikoulu, jossa eskarilaisia noin kaksikymmentä. Perus- ja esiopetuksen opettajat suunnittelevat ja myös toteuttavat opetusta tiimeissä sekä niin sanottua yhteisopettajuutta.

 • Kankaantien toimipisteen uudisrakennusosa valmistui 2016. Koulun vanhin osa on valmistunut vuonna 1924, keskimmäinen osa 1985.

 • 1. Kankaantien toimintayksikön (vuosiluokat 1.–6.) järjestyssäännöt

  Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana ja koulualueella. Koulualue käsittää koulun ja esiopetuksen piha-alueen, parkkipaikat ja koulun ympäristön. Lisäksi säännöt ovat voimassa myös kerho- ja iltapäivätoiminnassa, koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa koulutoiminnassa ja sinne siirryttäessä, opintoretkillä, teemapäivinä, luokkaretkillä, leirikoulussa ja vastaavissa tilanteissa.

  2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

  Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä ja koulualueella liikkuvalla on velvollisuus noudattaa järjestyssääntöjä.

  3. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

  Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Edistetään kielellisten, kulttuuristen ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista ja lisätään kulttuurien välistä ymmärrystä. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa oppimisympäristössä. Oppilaan tulee suorittaa koulutehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

  Oppilaan tulee suorittaa oppivelvollisuus ja hänellä on velvollisuus osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Huoltaja tekee poissaolosta selvityksen luokanopettajalle viipymättä poissaolopäivän aamuna. Poissaoloselvitys tehdään Wilman poissaolomerkinnällä, Wilma-viestillä, tekstiviestillä tai soittamalla. Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon lupa on anottava etukäteen luokanopettajalta (1 – 5 pv) tai rehtorilta (yli 5 päivää) ja läksyistä on huolehdittava poissaolon aikana.

  4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

  Villähteen peruskoulussa arvostetaan ystävällistä ja toiset huomioon ottavaa, tilanteeseen sopivaa käytöstä ja työ- ja opiskelurauhan edistämistä. Tervehtiminen, anteeksipyytäminen, kiittäminen ja asiallinen kielenkäyttö kuuluvat hyvään käytökseen kaikissa tilanteissa.

  Kouluun ja oppitunneille tullaan ajoissa. Mahdollista myöhästymistä pyydetään anteeksi. Ruokalassa noudatetaan hyviä ruokailutapoja ja sovittuja sääntöjä. Kouluun pukeudutaan asianmukaisesti hyviä tapoja noudattaen ja säähän ja eri tilanteisiin sopivalla tavalla. Päähineet eivät ole sallittuja ruokalassa ja luokkatiloissa.

  Koulutyössä kunnioitetaan tekijänoikeuksia: oppilastöihin merkitään aina selvästi, mistä lähteestä työssä käytetyt materiaalit, kuten teksti, kuvat ja videot ovat peräisin.

  Oppilaat viettävät välituntinsa ulkona heille osoitetulla välituntialueella. Koulualueelta poistuminen ei ole sallittua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Sateella ja kovalla pakkasella saa olla sisällä opettajan luvalla. Asiaton oleskelu wc:ssä on kiellettyä. Pyöräily koulun pihassa sallitaan ainoastaan opettajan luvalla. Lumipalloja saa heittää ainoastaa palloseinään.

  Koulumatkat kuljetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen. Koululla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kaikkien osapuolten huoltajille. Koulukyydityksessä käyttäydytään asiallisesti ja muita häiritsemättä. Pyörät jätetään pyörätelineisiin. Sukset ja muut urheiluvälineet säilytetään koulupäivän aikana niille varatuissa paikoissa. Koulu ei korvaa koululle jätettyjä ja kadonneita varusteita. Oppilaita kannustetaan käyttämään pyöräiltäessä pyöräilykypärää. Koulun pyöräretkillä pyöräilykypärän käyttö on pakollista.

  Koulun tiloja ja kalustoa on kohdeltava kunnioittavasti. Näihin luetaan oppimateriaalit, koulurakennus ja koulun kalusteet. Omista tavaroista on huolehdittava ja toisten koulussa työskentelevien omaisuutta on kunnioitettava. Koulun tilat ja ulkoalueet pidetään siistinä ja omat jäljet siivotaan. Mikäli oppilas saa toimillaan aikaan epäjärjestystä tai likaantumista, on hän velvollinen korvaamaan koulun tai toisen ihmisen omaisuuden puhdistamisen tai korjaamisen.

  Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuden tunteeseen. Kaikenlainen toisen kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Kaikille on annettava työrauha.

  Kouluun ei saa tuoda tai koulupäivän aikana pitää hallussa lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Rehtorilla ja opettajilla on oikeus takavarikoida tavarat niitä havaitessaan.

  5. Mobiililaitteiden käyttö

  Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään oppitunneilla opiskeluun opettajan ohjeiden mukaisesti. Opiskelutilanteissa voi käyttää myös oppilaan omia laitteita kuitenkin niin, että vastuuvelvollisuus rikkoutumistapauksissa on oppilaalla. Lupa omien laitteiden käyttöön kysytään huoltajalta. Opettajalla ja koulun henkilökunnalla on oikeus kieltää mobiililaitteen käyttö opetustilanteessa, jos siitä ei ole sovittu ja/tai jos siitä aiheutuu häiriötä. Opetuksen aikana laitteiden tulee olla äänettömänä tai suljettuna.

  Mobiililaitetta ei saa missään tilanteessa käyttää kiusaamiseen, häirintään tai toisen yksityisyyden loukkaamiseen. Koulupäivän aikana oppitunteja, opiskelutilanteita tai toisia ihmisiä ei saa valokuvata, videoida tai äänittää ilman kaikkien läsnäolijoiden suostumusta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai äänitettä ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

  6. Kurinpitotoimet

  Villähteen koulussa ensisijaisena kurinpitotoimenpiteenä käytetään perusopetuslain mukaista kasvatuskeskustelua. Oppilaiden riitatilanteiden selvittelyssä käytetään restoratiivista sovittelua. Oppilaalla on aina velvollisuus hoitaa koulutyönsä asiallisesti, ja kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Lisäksi kurinpitokeinoina voidaan käyttää perusopetuslain mukaisesti:

  1. jälki-istuntoa enintään kahdeksi tunniksi
  2. luokasta, opetustilanteesta tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta poistamista
  3. koulupäivän keskeyttämistä, mikäli hän ei ole koulukuntoinen
  4. kirjallista varoitusta
  5. koulusta erottamista enintään kolmeksi kuukaudeksi.

  Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

  Tietoteknisten laitteiden käyttösäännöt

  Koulussamme käytetään monipuolisesti hyväksi tietotekniikkaa, esimerkiksi tietokoneita, läppäreitä ja iPadeja oppitunneilla ja erilaisiin projekteihin liittyen. Oppilaat käyttävät ensisijaisesti koulun laitteita. Oppitunneilla voidaan käyttää myös oppilaan omia laitteita, kuten älypuhelimia, läppäreitä tai iPadeja.

  1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
  2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
  3. Toisen laitteita tai käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.
  4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kielletty.
  5. Laitteita ja ohjelmistoja ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.
  6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi.
  7. Mikäli oppilaan oma laite tai ohjelmisto rikkoutuu, vastaa hän itse tai laitteen muu omistaja vahingosta. Mikäli vahingon aiheuttaa toinen henkilö, vahingonaiheuttaja on vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti.
  8. Mikäli koulun laite tai ohjelmisto rikkoutuu tahallisen väärinkäytöksen tai huolimattomuuden vuoksi, on oppilas vastuussa vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti.
  9. Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden katoamisesta.
  10. Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden käytöstä syntyvistä kustannuksista, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista.
  11. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajien vastuulla.
  12. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsa laite, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
  13. Järjestyssäännöt on päivitetty, huoltajia ja oppilaita kuultu 2021

  Vanhempaintoimikunta on käynyt kokouksessa säännöt läpi 31.8.2021

  • Kasvatamme rehellisiäavuliaita ja hyväntahtoisia oppilaita. Toimimme yhteisöllisesti, vastuullisesti yksilöllisyyttä ja kulttuuriperintöä arvostaen. Ohjaamme oppilaita kohti kestävää elämäntapaa.
  • Lapset ja henkilökunta uskaltavat pyytää apua ja auttavat toinen toisiaan.
  • Pienillä teoilla on suuri merkitys.
  • Kohtaamme toisemme olemalla aidosti läsnä.
  • Oppilaat ja huoltajat osallistutetaan koulun arjen suunnitteluun.
  • Villähteestä pulahtaa nuori, jolla on motivaatio oppimiseen ja hän hallitsee oppimaan oppimisen taidot.
  • Kartanon koulussa on hyvä olla.
 • Kartanon peruskoulu, Kankaantien toimipisteen yhteystiedot

  RehtoriPirjo Tenhu040 766 1664
  ApulaisjohtajaMaija Hämäläinen044 416 4652
  KoulusihteeriMervi Juntunen044 790 9318
  KuljetusvastaavaHenna Hänninen044 790 9411
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fiOpettajat ovat tavoitettavissa
  työpuhelimista varmimmin
  klo 8-16 välisenä aikana
  1aNane Veijola044 790 9544
  2aVirva Partanen044 790 0419
  2bSamu Silaste044 416 4731
  3aJuha Sokka044 482 6500
  4aTiina Sinelampi-Koskinen044 416 4650
  4bLeena Jarla044 416 4647
  5aMaija Hämäläinen044 416 4652
  5bHeta Arvaja044 416 4649
  6aAri Siltanen044 483 1679
  6bJouni Koski044 482 6295
  Erityisopettaja 3-6lkKirsi Pussinen040 184 8721
  Erityisopettaja 0-2lkLiisa Sulkanen044 416 4732
  Ortod. opetusMikko Mela050 311 1648
  KoulunkäynninohjaajaSoile Halonen044 482 6294
  KoulunkäynninohjaajaHenna Hänninen044 790 9411
  KoulunkäynninohjaajaMirkka Korander044 482 0589
  KoulunkäynninohjaajaMaarit Kuorelahti044 416 4648
  KoulunkäynninohjaajaKirsi-Marja Möltsi044 482 6527
  TerveydenhoitajaHeidi Laakso044 729 7175
  KuraattoriKia Laurila044 482 0987
  IltapäivätoimintaHämeen Lastenliitto ry:n järjestämää toimintaa050 526 2294
  Häiriötilannepuhelin03 752 2160
  SiistijäJane Heikkinen044 482 6516
  SiistijäTiina Kolehmainen044 790 9422
  KeittiöRitva Laaksonen044 790 9409
  KiinteistönhoitoJarmo Jääluoto050 337 0144

  Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät myös Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan

Kär­ry­tien toi­mi­pis­te

Kartanon koulun Kärrytien toimipisteessä toimivat alakoululuokat 1 – 6. Oppilaita on noin 200 ja opetushenkilöstöön kuuluu 19 henkilöä.

 • Toimimme vuonna 2002 käyttöön otetussa, laajennetussa ja saneeratussa rakennuksessa. Samassa pihapiirissä on käyty koulua vuodesta 1901 alkaen.

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (PoL 29 §).

  Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana koulualueella. Säännöt ovat voimassa myös koulualueen ulkopuolella tapahtuvassa koulutoiminnassa.

  Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (PoL 35 §).

  Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa oppimisympäristössä (PoL 30 §, PoL 29 §).

  Järjestyssäännöt kuvataan myönteisellä, oppilasta ohjaavalla tavalla.

  • Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.
  • Oppilas ei kiusaa eikä loukkaa toisen koskemattomuutta.
  • Oppilas antaa itselleen ja toisille rauhan oppimiseen, työskentelyyn ja ruokailuun.
  • Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja kunnioittaa toisten omaisuutta.
  • Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön ohjeen mukaan.
  • Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat vaarallisia, vahingollisia tai koulussa tarpeettomia.
  • Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.
  • Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.

  Järjestyssääntöjä tarkennetaan yhdessä oppilaiden kanssa, ja niiden pohjalta laaditaan luokkien omat säännöt.

  Järjestyssäännöt kerrataan oppilaiden kanssa lukukauden alussa, ja ne päivitetään tarvittaessa lukuvuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

  Järjestyssääntöjen ja toimintaohjeiden rikkomisen seuraamuksista säädetään perusopetuslaissa (PoL 35–36 §). Ensisijaisesti oppilasta ohjataan kasvatuskeskustelun avulla. Oppilas voidaan myös määrätä jälki-istuntoon. Vakavissa rikkomuksissa seuraamuksena voi olla kirjallinen varoitus tai määräaikainen koulusta erottaminen.

  Seuraamukset kuvataan tarkemmin koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

 • Kartanon peruskoulu, Kärrytien toimipisteen yhteystiedot

  TehtäväNimiPuhelinnumero
  RehtoriPirjo Tenhu040 7661664
  ApulaisjohtajaJoni Ylivainio044 7909399
  Koulusihteeri (ti ja to)Mervi Juntunen 044 7909318
  koulukuljetusvastaavastaPia Haiko044 4164770
  opetushenkilöstöOpettajien sähköposti on muotoa
  etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fi
  Opettajat ovat tavoitettavissa
  työpuhelimista varmimmin
  klo 8-16 välisenä aikana
  1bJaana Väisänen044 4164651
  1cUlla Remes044 4164745
  2cMinna Vornanen044 4164754
  2dRiitta Siltanen044 4831606
  3bJoni Ylivainio044 7909399
  3cMarianne Renko044 4826706
  4cHeini Eho044 4164746
  4dJemina Mustonen044 4164752
  5cEmma Koponen044 4164744
  5dJohanna Stenlund044 4820823
  6cJenni Kangas044 7698800
  ResurssiopettajaIlkka Rinne050 5180039
  ResurssiopettajaRiikka Kaarna044 4164749
  ErityisopettajaAino-Kaisa Auvinen044 4164750
  ErityisopettajaJaana Parikka044 7698914
  koulunkäynninohjaajaPia Haiko044 4164770
  koulunkäynninohjaajaSini Jokinen044 4820981
  koulunkäynninohjaajaPirjo Leppälä 044 4820982
  koulunkäynninohjaajaJaana Miettinen044 4164753
  KoulukuraattoriKia Laurila044 4820987/Wilma
  TerveydenhoitajaHeidi Laakso044 7297175
  Iltapäivätoiminta,
  Lahden seurakuntayhtymä
  Lahden seurakuntayhtymä040 8345923
  RuokahuoltoKeittiöpäällikkö Mia Korhonen, Tarja Jäkkö044 7909316
  Siivous044 4820793
  KiinteistönhoitoRisto Juutilainen050 3370223

  Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät myös Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.

Yhteystiedot