Hyppää sisältöön

Kivimaan koulu

Kivimaan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu ja toimimme uudessa monitoimitalo Aarteessa. Oppilaita koulussa on 873. Aarteessa oppivat myös Ruoriniemen päiväkodin eskarilaiset.

Koulumme tarjoaa yleisopetuksen ja siihen kuuluvien tukimuotojen lisäksi luokkamuotoista erityisopetusta ja joustavaa perusopetusta. Koulumme oppilaiden tukena on myös koulunuorisotyöntekijä ja kulttuuritulkki. Myös kerhotoimintaa järjestetään monenikäisille.

Vihreä lippu -kouluna kannustamme oppilaita kestävään kehitykseen. Kiusaamisen vastaisella KiVa-toiminnalla ohjaamme oppilaita suvaitsevaisuuteen, toisten kunnioittamiseen ja kiusaamattomuuteen. Kaikessa opetuksessa tavoitteenamme on perusasioiden oppiminen, pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen ja hyvät käytöstavat.

Vihreä lippu -logo. Avoin kirja, jonka keskellä vihreä hahmo ja kukan muotoisia ikoneita.

Kivimaan koulun visio ja arvot

Kivimaalla kasvat

 • rohkeasti kokeillen
 • yhdessä innostuen
 • työtä arvostaen

Arvomme ovat rohkeus, ystävällisyys, vapaus ja vastuu.

 • Koulun toiminta

  Koulumme työajat

  Luokat 1–6 Luokat 7-9 

  Luokat 1 – 6 Luokat 7 – 9
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  8.10 – 8.55
  (5 min siirtymä)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  9 – 9.45
  (30 min välitunti)
  10.15 – 12.20
  (sisältää kaksi 45 min oppituntia,
  ruokailun sekä 5 ja 15 min välitunnit)
  10.15 – 11.00
  (5 min siirtymä)
  11.05 – 12.20
  (ruokailu  + välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  12.20 – 13.05
  (15 min välitunti)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  13.20 – 14.05
  (5 min siirtymä)
  14.10 – 14.55 14.10 – 14.55

  Alaluokat ruokailevat  klo 10.20-11.45 oppituntien yhteydessä. Yläluokat ruokailevat klo 11.50 – 12.20.

  Lue koulumme järjestyssäännöt.

  Tutustu Lahden poissaoloihin puuttumisen malliin ja neljän askeleen toimintaohjeisiin poissaoloihin puuttumiseen liittyen.

 • Uusi monitoimitalo

  Osa Kivimaan peruskoulusta on muuttanut uuteen monitoimitalo Aarteeseen syksyllä 2021.

  Monitoimitalo rakentuu vaiheittain. Syksyllä 2021 aloitettiin vanhan puolen perusparannus. Liikunta-alueet rakennetaan vuoden 2023 aikana. Käyttäjinä monitoimitalossa tulee olemaan noin 900 lasta ja 100 työntekijää.

  Kivimaan monitoimitaloon tulee esiopetus, peruskoulu ja nuorisopalvelut. Lisäksi tilaan tulevat myös oppilashuollon palvelut, iltapäivätoiminta, suunterveydenhuolto ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut. Vuonna 2023 monitoimitaloon siirtyvät esiopetusryhmät Ruoriniemen ja Kytölän päiväkodeista ja nuorisopalveluiden tila otetaan käyttöön.

  Ajankohtaista tietoa rakentamisen vaiheista löydät edistymistä seuraavista blogi-kirjoituksista.

  Kivimaan monitoimitalo Aarre.

 • Opiskeluhuolto edistää koko yhteisön ja yksittäisten opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. Sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Opiskeluhuollon palveluita ovat kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut.

  Kivimaan opiskeluhuoltoryhma vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia koko koulun- tai oppilasyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat koulukurattorit, koulupsykologi, terveydenhoitajat, laaja-alaiset erityisopettajat, koulunuorisotyöntekijä, kulttuuritulkki ja apulaisrehtori. Ks. oppilashuollon yhteystiedot myöhemmin tältä sivulta kohdasta yhteystiedot.

  Lahden opiskeluhuollon suunnitelma on täällä: https://www.lahti.fi/uploads/2023/05/ccabfd64-perusopetuksen-opiskeluhuoltosuunnitelma-2023-2025.pdf

  Elokuussa 2023 otetaan käyttöön Päijät-Hämeen poissaoloihin puuttumisen mallihttps://peda.net/alueet/paijathame/perusopetuksen-sitouttava-kouluyhteisotyo/paijat-hameen-poissaoloihin-puuttumisen-malli

  Muihin opiskeluhuollon materiaaleihin voi tutustua täällä: https://paijat-sote.fi/opiskeluhuollon-materiaalit/

  Lahden perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on täällä: https://www.lahti.fi/tiedostot/lahden-perusopetuksen-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma-1-8-2022-alkaen/

  THL:n kouluterveyskyselyyn vastaavat 4. – 5. luokkien oppilaat ja 8. – 9. luokkien oppilaat joka toinen vuosi. Viimeisimpään kyselyyn on vastattu keväällä 2023. Alla on koosteet kyselyn tuloksista. 

  Kouluterveyskyselyn 2023 myönteisimmät ja huolestuttavimmat tulokset Kivimaan koulussa

  THL:n kooste Kivimaan koulun 4. – 5. luokkien kouluterveyskyselyn 2023 tuloksista

  THL:n kooste Kivimaan koulun 8. – 9. luokkien kouluterveyskyselyn 2023 tuloksista

  Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.
  Move!-mittaustuloksia hyödynnetään esimerkiksi koulujen liikunnanopetuksessa, kouluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa sekä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten hyvinvointitoimenpiteiden suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa. Alla on kooste Kivimaan koulun tuloksista: 

  Kivimaan koulun Move!-testien tuloskooste 2023

   

 • KiVa-koulu ja VERSO-toiminta

  Koulumme on osallisena KiVa Koulu -projektissa, joka on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Se on kehitetty Turun yliopiston psykologian laitoksen ja oppimistutkimuskeskuksen yhteistyönä. KiVa Koulu -ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään ja vähentämään kiusaamista. Oppilaille suunnatuilla oppitunneilla korostetaan jokaisen vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja tarjotaan keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että kiusaamista ei hyväksytä.

  Koulussamme on myös käytössä Verso eli vertaissovittelu. Verso on kouluille, oppilaitoksille ja oppimisyhteisöihin kehitetty sovittelukäytäntö, jossa korostuu oppilaiden omakohtainen osallisuus ja aktiivinen toimijuus. Vertaissovittelussa koulutetut riidan osapuolia hieman vanhemmat oppilaat eli vertaissovittelijat sovittelevat vertaistensa eli muiden oppilaiden välisiä konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta ei poista koulun muita puuttumisen menetelmiä ja sitä ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi.

  Koulussamme toimii Hyvän mielen koulu -työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on edistää KiVa Koulun ja Verson periaatteita.

   

 • Vihreä lippu -ohjelman periaatteet

  OSALLISUUS: Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa

  YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS osana jokapäiväistä arkea

  JATKUVA PARANTAMINEN: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys

  YHTEISTYÖ ympäröivän yhteiskunnan kanssa

  Kivimaan koulun Vihreä Lippu -tavat

 • Oppilaanohjaus

  Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Ohjaustyötä tekevät koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Lisää oppilaanohjauksesta voit lukea oppilaanohjauksen yhteisiltä sivuilta.

  Kivimaan peruskoulun oppilaanohjaajat:

  Pinja Hietanen (050 387 9790), virkavapaalla 7.8. – 21.12.2023, viransijaisena Sari Veijalainen
  Tiina Siikanen (044 482 6833)

  Valinnaisaineet 8. luokalle, 2024 – 2025

  Valinnaiset 9. luokalle, 2024 – 2025

 • Vanhempaintoimikunta

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Kivimaan peruskoulun tuki ry:n puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2022-2023  Anna Lahti (041 535 2813). Rahastonhoitajana ja sihteerinä toimii Katri Suppula.

  Yhteysopettajina toimivat Miia Ehrukainen ja Minna Grönberg.

  Tuki ry:n tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä toimintaa. Yhteistyö ja aito välittäminen luo lapsille ja nuorille henkistä turvallisuutta sekä antaa hyvän pohjan terveen itsetunnon kehittymiselle.

  Tuki ry järjestää tapahtumia oppilaille sekä heidän vanhemmilleen, valitsee koulukuvaajan yhteistyössä koulun kanssa, kokoontuu kuulemaan koulun kuulumisia sekä kohtaamaan arjessa toinen toisemme koulua käyvän lapsen ja nuoren vanhempina.

  Varoja toimintaamme tulee koulukuvien järjestelypalkkioista mitkä käytetään oppilaiden hyväksi jakamalla stipendejä vuosittain 6. luokkalaisille sekä opettajien ehdotuksen mukaan tsemppistipendejä, avustamalla luokkia anomusten mukaan esim. kulttuurirahaa elokuvissa tai teatterissa käyntiä varten tai osallistumalla bussimatkojen kustannuksiin, Vihreälipputoiminnan tukemiseen ja oppilaskunnan toiminnan tukemiseen. Hankintoja on tehty viihtyvyyden lisäämiseksi koulun pihalle ja sisälle sekä ostettu urheiluvälineitä oppilaiden käyttöön.

  Yhdistyksen kokoontumisista tiedotetaan Wilman kautta.

  Mikäli olisit käytettävissä tapahtumia järjestettäessä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia vanhempainyhdistykselle osoitteeseen: kivimaanperuskouluntukiry@yahoo.com

  Voit myös seurata Kivimaan peruskoulun tuki ry:tä Facebookissa.

  Toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan!

   

 • Valinnainen A2-kieli

  Kivimaan koulussa vuonna 2019 ja sen jälkeen ensimmäisellä luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita kolmannelta luokalta alkavana A2-kielenä espanjan, saksan, ruotsin tai venäjän. Espanjan, saksan, ruotsin ja venäjän opetus voidaan  järjestään yhteistyössä Mukkulan koulun kanssa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Ystävyyskoulu

  Ystävyyskoulutoiminta on tauolla koronasyistä 2020-2022.

  Kivimaan koululla on ollut vilkasta ystävyyskoulutoimintaa Unkarin Pécsissa sijaitsevan Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola -koulun kanssa jo vuodesta 1995. Kahden vuoden välein oppilaamme saavat vieraiksi Unkarista joukon oppilaita, jotka majoittuvat täällä perheissä. Vastavierailulle menemme seuraavana vuonna, jolloin oppilaamme majoittuvat vieraidensa perheisiin. Vierailut suuntaan ja toiseen avartavat oppilaiden maailmankuvaa, opettavat kohtaamaan erilaisuutta ja antavat uskoa omiin taitoihin maailman kansalaisina.

  Sosiaalisen median välityksellä oppilaat tutustuvat tuleviin vieraisiinsa jo ennen varsinaista vaihtoa ja saavat samalla korvaamatonta harjoitusta englannin kielen käytöstä. Vieraita isännöidessään he pääsevät esittelemään kotikaupunkiaan ja tutustumaan siihen uudesta näkökulmasta. Itse vieraina Unkarissa ollessaan nuoret kasvattavat itseluottamustaan vieraan kielen käyttäjinä ja pääsevät tutustumaan toiseen kulttuuriin aivan lähietäisyydeltä.

  Sister School​

  Starting from 1995, Kivimaa comprehensive school has been in cooperation with Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola comprehensive school from Pécs, Hungary. Every two years, our students and their families get to host Hungarian students for about a week. The following year, the Finnish students will travel to Hungary and stay with their guests’ families. These visits widen the students’ worldview, teach them to appreciate diversity and give them confidence as global citizens.

  The hosts get to know their future guests in advance and to practice their English skills with them using social media. As hosts, our students will present their hometown to the visitors and in the process be able to look at it from a new perspective. While in Hungary, the youngsters gain self-reliance as foreign language speakers and access an other culture at close quarters.

 • Ilta- ja aamupäivätoiminta

  Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä.

  Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan keinoin. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 – 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

  Iltapäivätoimintaa järjestää Lastenliitto Häme

  Yhteystiedot: p. 044 737 9549 / kivimaa@lastenliitto.fi

  Lisätietoja Lahden kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta:

  https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

 • Kivimaan henkilökunta lukuvuonna 2023 – 2024

  Opetushenkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi.

   *- merkityt hallinnon henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.

  **-merkityt oppilashuollon henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@paijatha.fi.

  TehtäväNimiPuhelinnumeroHuom!
  HALLINTO
  Rehtori*Tuula Herkepeus050 518 0133
  Apulaisrehtori*Kaisa Tukia050 398 5082
  Koulusihteeri*Melita Karjalainen
  (työvapaalla)
  044 416 4774Sijainen Katriina Kalliola 8.1. – 31.7.2024
  Koulusihteeri*Seija Julin050 398 5109
  Opinto-ohjaajaPinja Hietanen050 387 9790
  Opinto-ohjaajaTiina Siikanen044 482 6833
  OPETUSHENKILÖSTÖ
  Opettajat
  1aEveliina Pellinen050 387 9779
  1aMatleena Wendelin050 311 1737
  1bMaarit Packalén050 387 9778
  1bKati Miettinen050 398 5060
  2a Minna Grönberg044 416 3263
  2a Heidi Lindfelt050 398 5062
  2b Markku Mattila050 387 9787
  2b Maija Pirinen044 416 3264
  1c – 2cLea Mönkkönen044 416 3267
  3a Olli-Petteri Asikainen050 387 9797
  3a Tiina Tommio044 416 3251
  3b Riina Mäki044 482 6644
  3b Kati Pölönen 050 387 9776
  3eHeidi Soppi050 387 9795
  4aTuuli Oksalahti044 716 1564
  4b, muKaisu Airas050 387 9789
  4cJouni Lehtola050 387 9785
  5aSamuel Colliander050 387 9794
  5a, hiEsa Ukkola050 387 9783
  5b, kuElina Huhtamäki050 387 9786
  5b, hi/ttMaisa Penttala044 416 3280
  4e – 5eTaru Liukkonen
  (virkavapaalla)
  050 563 9775Sijainen 8.1. – 1.6.2024, Risto Lahtinen p. 050 311 1746
  6a Jenni Manninen050 387 9772
  6a Sari Vesanoro050 387 9796
  6a, käTiina Myötyri050 387 9775
  6eMarja Heinonen050 311 1653
  7a, liJuha Peltola050 398 5078
  7b, li, ttEmmi Löfberg050 398 5068
  7c, ai, S2Elina Suvanto
  050 387 9799
  7d, ma/fy/keJuho Kettunen050 398 5103
  7e, ma/fy/kePäivikki Majuri044 416 3077
  7fNappe Koivunen050 387 9771
  7gAnnasirkku Tiilikainen050 398 5066
  8a, kotitalousPiritta Pokkinen050 398 5073
  8b, kotitalousSari Raja
  (virkavapaalla)
  050 570 8214Sijainen Tiina Kuokkanen 8.1. – 30.6. 2024
  8c, bg/geSari Anttonen
  (Virkavapaalla 1.2. alkaen)
  050 398 5069Sijainen Hans Arrenius 1.2. – 31.5.2024
  8d, ma/fy/keReijo Ojanen050 387 9788
  8e Tuija Raitanen 044 482 6587
  8jSari Latvala050 398 5079
  9a, en/ruLaura Sainio-Peltonen050 387 9782
  9b, en/ra/espMinna Ala-Akkala050 398 5076
  9c, en/saKirsi Lustig050 387 9774
  9d, hi/yhTom Mikkola050 398 5070
  9e, en/ruNinja Saastamoinen044 482 6659
  9fHertta Helkala050 398 5071
  9jSari Latvala050 398 5079
  aiMiia Ehrukainen050 398 5108
  aiAnna Huhtamäki050 398 5075
  ue, etMari Ruusuvuori
  (virkavapaalla)
  050 398 5102Sijainen Julianna Räty
  käsityöEsa Rannikko050 387 9792
  ma/fy/keJaakko Tuominen
  (virkavapaalla)
  050 398 5104Sijainen Mikko Mustonen
  s2 Suvi Haverinen050 398 5072
  enKirsi Sipilä044 416 3268
  A2-saksa 5. lkMaarit Kaislaoja050 387 9612
  A2-kiinaParida Määttänen044 482 6837
  IslamMaha Hafez050 387 9701
  OrtodoksiuskontoMikko Mela
  050 311 1648
  Arabia kotikielenäMaha Al-Bayati044 482 0433
  Venäjä kotikielenäIrene Gynther044 482 0574
  Omankielinen opetusSaed Ahmed044 482 6189
  Erityisopetus, 0. – 1. lkVirpi Huuskonen050 387 9784
  ErityisopetusPia Kaikkonen044 716 1961
  ErityisopetusAnni Pasanen050 387 9793
  Erityisopetus 6. – 9, bg/geSusanna Alakarhu050 387 9780
  Erityisopetus, 6.-9. lk.Katriina Kilponen044 482 0658
  Erityisopetus, 8. – 9. lk.Niina Heinonen050 518 0175
  Koulunkäynninohjaajat
  1. lkKirsti Jääskeläinen044 483 1678
  1. lk.Kristiina Hilpinen050 398 5064
  2. luokatNassrin Abdull-Sattar 044 416 3265
  2. luokatIlja Hujanen044 482 6643
  1c – 2cTiia Pakkala044 416 3076
  1c – 2cTiina Turunen044 482 6416
  3. lkMarjut Pajunen044 482 6125
  alaluokatRita Argillander044 482 6580
  3eSanna
  Wuorinen-Weidenbacher
  050 398 5077
  4e – 5eIlkka Siviö050 398 5061
  6eTomas Honkanen044 482 0657
  6eHenna Tynkkynen044 416 3505
  6. lk. Anu Haimakainen044 483 1708
  7fEero Valovaara050 398 5074
  7gRisto Lahtinen
  (Työvapaalla)
  050 311 1746 Sijainen Rosa Ursin 044 482 6588
  8eNiina Lehtonen044 416 3266
  9fAnna Järvelä044 4826642
  yläluokat, saksaJennika Lankinen044 716 1346
  Taide- ja taitoaineet
  Koulukuljetusten yhteyshenkilö
  Mervi Lampola050 387 9770
  Ala- ja yläluokatViivi Vähä-Antila 050 3879 798
  Jopo-luokkaJanita Rautiainen044 482 6188
  Opiskeluhuolto
  **KoulukuraattoriAnni Granroth044 416 4004
  **KoulukuraattoriEira Renvall050 559 7815
  **KoulupsykologiCarita Salminen044 729 7316
  **TerveydenhoitajaTanja Haulismaa044 416 27974. – 9. luokat
  **TerveydenhoitajaJenna Parkkinen4471610821. – 3. luokat
  koululla ke ja pe
  Lahden hammashoitolatKeskitetty ajanvaraus040 688 8675
  TUKIPALVELUT
  KulttuuritulkkiAisha Khder044 482 0576
  Koulunuorisotyöntekijä*Heli Lipponen044 416 2730
  Nuorisotilan nuorisonohjaaja*Päivi Aaltonen050 387 87 90
  Nuorisotilan nuorisonohjaaja*Jari Lepistö044 018 74 18
  Nuorisotilan nuorisonohjaaja*Krista Jokela 044 716 1580
  HarrasteohjaajaRonja Miinalainen044 482 6975
  IltapäiväkerhoOhjaajat044 737 9549
  TuunarikerhoSoile Kärkkäinen044 716 1960
  Talovastaava*Kai Käkelä044 482 6745
  KiinteistönhoitajaPerttu Wallgren046 920 4311
  ErikoisammattimiesTarmo Iivonen050 559 7956
  Keittiö 044 482 0828ruokapalveluvastaava Tonja Meiseri
  LaitoshuoltoKohdepuhelin044 716 1102

   

   

Yhteystiedot