Hyppää sisältöön
Ahtialan koulu, opettaja ja oppilaat ulko-oppitunnilla

Ahtialan koulu

Ahtialan koululla on kaksi toimipistettä, kun Kivijärven kyläkoulu hallinnollisesti toimii Ahtialan peruskoulun Kivijärven toimipisteenä.

Ahtialan peruskoulu on 1. – 9. luokkien yhtenäiskoulu. Oppilaita on 761, joista 1-6 -luokkalaisia 340 + 46 sekä 7-9 -luokkalaisia 375. Koulussa henkilöstöä on yhteensä reilut 70.

Ahtialan pääkoulurakennus sijaitsee 8 km päässä Lahden keskustasta Alasenjärven läheisyydessä vireällä pientaloalueella. Ahtialan koulun Kivijärven toimipiste sijaitsee luonnonkauniilla alueella Pyhäntaalla, Nastolan alueella.

Meille Ahtialan koulussa on tärkeää oppilaan monipuolisen kasvun tukeminen ja identiteetin vahvistaminen. Toimimme vuorovaikutteisesti toisia kunnioittaen niin, että jokainen saa mahdollisimman hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään. Koulussamme toimii myös alueellinen pienluokka.

Viihtyisät tilat sisällä ja ulkona

Koulumme ajanmukaisissa ja terveissä tiloissa viihtyvät niin oppilaat kuin opettajatkin. Alakoulun laajennusosa valmistui vuonna 2015. Samalla laajennettiin ruokalaa ja uudistettiin koulun muitakin tiloja. Meillä on muun muassa kaksi kotitalousluokkaa, iso liikuntasali, kunto- ja peilisali.

Koulumme piha-alueella on liikkuvan koulun tarpeisiin uudistettu piha-alue, aidattu koripallokenttä, skeittipaikka, katsomo ja monipuolisia leikkimahdollisuuksia välineineen.

 • Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta. 

 • Vuosiluokilla 7 – 9 tarjoamme viestintätaidon painotettua opetusta, joka sisältää mm. kameran käyttöä niin kuvaten ja editoiden kuin kameran edessä esiintyen. Tuotamme eri medioihin sopivaa materiaalia, esimerkiksi haastatteluja ja nettisivuja, elokuvia ja dokumentteja sekä live-taltiointeja monikameratuotantona. Teemme jopa tilaustöitä eri yhteistyökumppaneille.

  Viestintätaito on sinun valintasi, jos lisäksi
  • Olet kiinnostunut monipuolisten mediataitojen hankkimisesta ja oman ilmaisusi kehittämisestä.
  • Pystyt toimimaan ryhmässä ja yksin erilaisten projektien parissa.
  • 7. luokalla 1 t / vko ja 8.- 9. luokilla 2 t / vko, toteutetaan valinnaisaineena.
  • Valitaan enintään 24 oppilasta.

  Lisätietoa painotettuun opetukseen hakemisesta.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

  Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

  1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

  – Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.

  – Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  – Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.

  – Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
  – Puhelinta ei käytetä yhteisissä tilaisuuksissa salissa eikä muualla.

  – Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Sisällä ei käytetä päähinettä eikä ulkokenkiä.

  – Jokaisella on pyydettäessä velvollisuus kertoa oma nimensä ja luokkansa.

  2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

  – Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

  – Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.

  – Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

  – Oppitunnit päättää opettaja.

  3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

  – Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

  – Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

  – Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti.

  – Oppikirjat ja opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa. Oppikirjat ovat koulun omaisuutta ja ne palautetaan koululle.

  – Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

  – Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille tai opettajalle.

  – Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.

  4§ Teen välitunnista mukavan tauon

  – Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä tai moottoriajoneuvolla.

  – Polkupyörät säilytetään lukittuna niille varatuilla paikoilla etupihalla

  – Lumipalloja, kiviä ja muita esineitä ei heitellä välitunnilla.

  – Pelaamista varten on omat alueet.

  – Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

  – Välitunnit vietetään koulun välituntialueella eikä koulun alueelta saa poistua.

  – Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.

  – Vessassa ei oleskella porukalla eikä tarpeettomasti.

  5§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi

  – Ketään ei saa etuilla ruokajonossa. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä. Jokainen ruokailee vain omalla vuorollaan.

  – Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.

  – Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.

  – Välitunneilla saa syödä kotoa tuotuja eväitä, kunhan huolehtii jälkiensä siivoamisesta. Tunneilla syödään vain, jos opettaja erikseen antaa luvan.
  – Pizzaa, kebabbia yms. ei tilata päivän aikana koululle.

  – Ruokalassa ei käytetä viihdelaitteita, ruokailun aikana syödään vain kouluruokaa

  6§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

  – Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

  – Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

  – Polkupyörät lukitaan ja säliytetään etupihalla, mopot, moottoripyörät ja mopoautot säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
  – Mopokypärät säilytetään Yläkoulun kypärävarastossa.

  7§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

  – Puhelimet ja muut elektroniset laitteet jätetään oppitunnin ajaksi säilytykseen luokassa puhelinparkkiin. Alakoulussa voidaan tarvittaessa rajoittaa puhelimen käyttöä kouluaikana.

  – Luokissa on käytössä puhelinparkit.

  – Oppilas luovuttaa häiritsevät laitteet oppitunnin ajaksi opettajan osoittamaan paikkaan.

  – Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

  – Koulu ei vastaa elektronisten laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.

  8§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle

  – Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Kielto koskee myös koulualueella olevien ajoneuvojen säilytystiloja.
  – Tupakointi, nuuskaaminen yms. on koulussa ja koulualueella kielletty.

  – Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.

  – Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.

  – Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet palautetaan oppilaan huoltajalle.

  9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita

  – Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

  10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

  Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

  Varsinaisia kurinpitokeinoja useammin käytetään ns. ojennuskeinoja, joita ovat

  – Opettajan huomautus, oppilaan poistaminen tunnilta sekä kasvatuskeskustelu

  – Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

  – Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

  – Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

  – Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi.

  Päivitetty 091118

 • Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

  Ahtialan peruskoulun vanhempaintoimikunnan toiminnassa mukana ovat: Pekka Pohjonen, Susanna Merisalo, Marjaana Kouhia, Anita Immonen, Sanna Kivilaakso ja Johanna Ylönen.

  Toimikunta kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Opettajia edustaa luokanopettaja Tiina Wallin.

  Ota yhteyttä suoraan e-maililla: vanhempaintoimikunta.ahtiala(at)gmail.com .

  Liity myös Ahtialan koulun vanhemmat -Facebook-ryhmään.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Kirjautuminen vaaditaan.