Hyppää sisältöön

Möysän koulu

Möysän koulu on monipuolinen, innostava ja innostuva oppimisympäristö Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven ja luonnon läheisyydessä.  Koulussamme opiskelee 1 – 5-luokkien oppilaita sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Oppilaita on noin 390 ja henkilökuntaa 40. Toteutamme yleisopetuksen ja erityisopetuksen välillä muun muassa joustavia opetusjärjestelyjä. Päärakennuksen lisäksi meillä on syksyllä 2020 valmistunut lisärakennus, jossa on opetustilojen lisäksi Lahden nuorisopalveluiden Möysän nuorisotila. Koulumme tiloissa toimivat myös esikoulu, iltapäiväkerho sekä hammashoitolan, ateriapalveluiden ja laitoshuollon henkilöstöä. Möysän päiväkodin esikouluryhmien kanssa teemme yhteistyötä viikoittain.

Arvot koulussamme

Välitämme toisistamme ja pidämme yhtä”.

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ja valintoja ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

Möysän hyvinvoinnin vuosikello

Tämän vuoden laaja-alaisen osaamisen painoalueet ovat Möysässä: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3). Näitä taitoja harjoittelemme kuukausittain vaihtuvan teeman mukaan jokaiselle luokka-asteelle suunnitellulla teematunnilla. Kuukausittain teema on esillä myös koulumme ruokalan teemaseinällä sekä käytävillä, kun luokat toteuttavat teematunteilla aiheeseen liittyviä tehtäviä.

 

 

Ajankohtaista

Tärkeitä päivämääriä

Tiistaina 20.2.24 talviliikuntapäivä Joutjärvi- päivä, kaikilla koulu klo 8.15- 12.

Viikko 9: 26.2.-1.3.24 Talviloma

Pääsiäisloma 29.3.-1.4.24

Keskiviikko 1.5.24 vapun päivä, vapaa

Torstai ja perjantai 9.-10.5.24 Helatorstai, vapaat

Lauantaina 1.6.24 lukuvuoden viimeinen koulupäivä klo 9- 11, todistusten jako

 • Lukuvuosi 2023 – 2024

  Lukuvuosi alkaa keskiviikkona 9.8.2023 ja päättyy lauantaina 1.6.2024.

  Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen loma-ajat:

  • Syysloma 23.–29.10.2023 (vk  43)
  • Joululoma 23.12.2023–7.1.2024
  • Talviloma 26.2.–3.3.2024  (vk 9)
  • Helatorstain jälkeinen perjantai 10.5.2024 on lomapäivä

  Lisäksi kalenterin mukaisia vapaapäiviä ovat seuraavat:

  • Itsenäisyyspäivä keskiviikkona 6.12.2023
  • Pääsiäinen pe–ma 29.3.–1.4.2024
  • Vapunpäivä keskiviikkona 1.5.2024
  • Helatorstai 9.5.2024

  Perusopetuslain ja lukioasetuksen mukaan koulu alkaa elokuussa ja päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Työpäiviä on lukuvuodessa 190.

     Lukuvuoden 2023-2024 koulupäivien runko on koulussamme seuraavanlainen:
   
  Oppitunnit alkavat:
  klo 8.15,  9.00, 10.15, 12.30 ja 13.30.
   
  Välitunnit:
  klo 9.45 – 10.15, 12.00-12.30 sekä 13.15-13.30.

 • Jokainen oppilas aloittaa englannin kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Tämän jälkeen kolmannelta luokalta on mahdollista valita toinen opiskeltava (A2) kieli.

  Möysän oppilaiden on mahdollista valita A2-kieleksi saksa, espanja tai kiina.

  A2-kielen kieliohjelma toteutetaan kielipoluittain:

  • kielipolun muodostavat koulut tarjoavat yhteisellä kielitarjottimella valinnaisia A2-kieliä
  • opetusryhmä voi syntyä yhden tai useamman kielipolulla olevan koulun oppilaista
  • opetusryhmä syntyy, jos vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen kielipolulla
  • opetus toteutetaan lähiopetuksena tai monimuoto-opetuksena, jolloin oppilaat opiskelevat osan tunneista omalta koulultaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

  Kaikkien oppilaiden on mahdollista valita kiina A2-kieleksi. Valinnaisena A2-kielenä opetettavan kiinan kielen opetus on järjestetty elokuusta 2023 alkaen lähiopetuksena Lotilan peruskoulussa. Muutos astui porrastetusti voimaan ja koski ensimmäisenä ikäluokkana oppilaita, jotka aloittavat 3. luokan elokuussa 2023. Tämän lisäksi elokuussa 2025 ja sen jälkeen kiinaa A2-kielenä opiskelevien, 7. vuosiluokalle siirtyvien oppilaiden kiinan kielen opetus jatkuu lähiopetuksena Tiirismaan peruskoulussa. Lotilan koulun oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, kiinan kielen opiskelun vuoksi Lotilaan hakeville oppilaille koulupaikka myönnetään toissijaisena koulupaikkana, jolloin huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista. (Sivistyslautakunta, 22.11.2022 § 130)

  A2-kielen opinnot jatkuvat Lahden Yhteiskoulun yläkoulussa.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

   

 • Reilun vuorovaikuttamisen pelisäännöt

  • Kuuntelen ja kysyn muilta
  • Kerron asiani selkeästi ja toista kunnioittavasti
  • Odotan omaa puheenvuoroani / osallistun keskusteluun
  • Annan rakentavaa palautetta

  Kouluarjessa meille tärkeää  ovat turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

  Perustaitojen ja -tietojen oppimisen ohella korostamme yhteisvastuullisuutta, joka näkyy toisten huomioimisena ja luontevana käyttäytymisenä eri tilanteissa. Uskomme, että tukemalla lapsen terveen itsetunnon kehittymistä hänestä tulee toiset huomioonottava sekä omanarvon ja vastuunsa tiedostava koululainen.

  Koulussamme ovat käytössä vertaissovittelun Verson, restoratiivisen sovittelun Reston sekä KiVa- koulun toimintatavat.

 • Yhteistyön tavoitteet:

  • Vertaistuki, itsetunnon vahvistuminen, mallioppiminen
  • Yhteisöllisyyden ja vastuuntunnon kehittyminen
  • Tutut henkilöt ja tilat helpottavat esikoulusta kouluun siirtymistä —> turvallisuuden tunne
  • Toiminnallisuuden lisääntyminen
  • Kollegiaalinen tuki ja osaamisen jakaminen
  • Tiedon siirtyminen arjessa
  • Kasvatuskumppanuuden vahvistuminen
  • Opetussuunnitelman perusteiden toteutuminen
  • Lapselle annetaan mahdollisuus työskennellä erikokoisissa ryhmissä

  Syys- lokakuussa esikoululaiset ja ykkösluokkalaiset tulevat tutuiksi tutustumisleikkien ja retkien avulla. Viikoittaisten aamupäivätuokioiden aiheina koko vuoden ovat leikki ja liikunta, yhteistyötaidot sekä luontosuhteen vahvistaminen. Yhteistyön vuosi päättyy yhteiseen päätöstapahtumaan.

  Tarvittavat nivelpalaverit pidetään huhtikuun loppupuolella yhdessä esikoulunopettajan, vanhempien, koulun rehtorin ja opettajien kanssa.

  Toukokuussa vanhemmat tapaavat lastensa tulevat opettajat koulutulokkaiden vanhempainillassa. Tämän jälkeen eskarilaiset tutustuvat tulevaan luokkaansa, luokkatovereihin ja opettajaansa.

 • Koulun tehtävänä on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kehittymistä, tarjota erilaisia oppimisen tapoja sekä ohjata tunnistamaan kullekin lapselle ominaisin tapa omaksua uutta. Jokainen koululainen on joko yleisen tuen, tehostetun tuen taikka erityisten tukitoimien piirissä. Nämä oppimisen tuen vaiheet ja prosessit on kuvattu tarkemmin koulun vuosisuunnitelmassa (luettavissa wilmasta).

  Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on osaltaan tukea niin kouluryhmien kuin yksittäisten oppilaiden oppimista ja hyvinvointia.  Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on sopivia ratkaisumalleja etsimällä omalta osaltaan edistää välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria.

  Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään  tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

  Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

  Oppilashuoltoryhmä lukuvuonna 2022-2023:
  Rehtori Lotta Hagström p. 050 398 5016
  Erityisopettaja Sari Talonen (esikoulu ja 1.luokat) p. 044 482 6276
  Erityisopettaja Johanna Tikkanen (3. – 4. -luokat) p. 050 311 1687
  Erityisopettaja Anne Nieminen (2. ja 5-luokat) p. 050 398 5350   
  Kouluterveydenhoitaja Sari Kristiansen p. 044 416 2796
  Koulukuraattori  Mari Vallius p. 044 416 4814
  Koulupsykologi Ronja Rintala p. 044 482 6127 

  Möysän koulun yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

  Lisää Lahden kaupungin oppilashuollosta.

 • Möysän koulun järjestyssäännöt pohjautuvat koulumme arvoihin (turvallisuus, hyväksyntä ja välittäminen, hyvät tavat, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, yksilöllisyys ja vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan sekä  luonnonläheisyys ja ympäristön arvostaminen) sekä opetushallituksen antamaan ohjeistukseen. Järjestyssäännöillä edistämme koulumme sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

   Reilun vuorovaikutuksen pelisäännöt  

  • Kuuntelen ja kysyn muilta.  
  • Odotan omaa puheenvuoroani.  
  • Kerron asiani selkeästi ja toisia kunnioittavasti.  
  • Osallistun keskusteluun ja annan rakentavaa palautetta.  

   

   Hyvät käytöstavat koulussamme

  • Olen ystävällinen kaikille.   
  • Muistan tervehtiä ja kiittää.  
  • Puhun kohteliaasti, enkä kiroile.  
  • Pukeudun asiallisesti ja sään mukaisesti.   
  • Saavun ajoissa kouluun ja odotan koulun alkua välituntialueella.  
  • Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä.  
  • Polkupyörän tai muun kulkuvälineen laitan lukittuna pyörätelineeseen.  
  • Laitan päällysvaatteet ja kengät siististi naulakkoon. Jätän myös päähineen naulakkoon.   
  • En syö koulussa karkkia, purkkaa, tms. ilman opettajan lupaa.  
  • Jos huomaan kiusaamista, kerron siitä aikuiselle.   

    

   Toiminta koulussa

  • Huolehdin koulutarvikkeistani ja -tehtävistäni.  
  • Annan työrauhan kaikille.  
  • Kuljen koulutiloissa rauhallisesti.  
  • Säilytän puhelimen repussani.  
  • Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti, enkä ota luvatta toisen omaisuutta. Korvaan aiheuttamani vahingon.  
  • Pidän kouluympäristöni siistinä ja huolehdin omien jälkieni siivoamisesta.  
  • Ilmoitan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta aikuiselle.  

    

  Välitunneilla 

  • Menen välitunnille viivyttelemättä ja tulen ajoissa oppitunnille.   
  • Pysyn ulkona koulun välituntialueella.  
  • Otan jokaisen mukaan yhteiseen toimintaan.  
  • Heitän lumipalloja vain lumipalloseinään. Kiviä, käpyjä tai keppejä en heitä lainkaan.  
  • Polkupyörät ja muut kulkuvälineet annan olla paikoillaan, enkä mene koskemaan niihin.  

    

   Kouluruokailussa

  • Jonotan rauhallisesti.  
  • Pesen ja kuivaan käteni huolellisesti.  
  • Pyrin syömään sen, minkä lautaselleni otan.  
  • Noudatan hyviä ruokailutapoja enkä melua.  

  Poissaolot

  • Huoltaja ilmoittaa mahdollisimman pian koululle, jos olen sairaana.
  • Huoltajani anoo etukäteen kirjallisesti luvan muuhun poissaoloon.
   (Luokanopettajalta 1-5 päivää ja rehtorilta yli 5 päivää.)
  • En tule sairaana kouluun.

   

  Möysän koulu on savuton ja päihteetön.
  Järjestyssäännöt ovat näkyvillä kokonaisuudessaan täällä: Möysän koulun järjestyssäännöt

  Järjestyssäännöistä keskustellaan luokassa opettajan johdolla lukuvuoden alussa ja tarvittaessa kerrataan.

 • Koulunkäynti on lapsen työtä. Säännöllinen koulutyöhön osallistuminen auttaa lasta kiinnittymään omaan ryhmäänsä ja varmistaa parhaat mahdolliset oppimisen tulokset. Lukuvuoden sisälle sijoittuvat loma-ajat jaksottavat koulutyötä ja antavat mahdollisuuden lepoon ja virkistykseen. Koulu toivoo, että muulle ajalle haettavat lomat harkitaan perheessä tarkoin.

  Lahden kaupungissa on yhteiset toimintaohjeet koulupoissaolojen seurantaan ja puuttumiseen tilanteissa, joissa poissaolotuntien määrät ylittyvät ja mahdollisesti vaarantavat lapsen oppimisen. Jos poissaoloja alkaa kertyä, olkaa rohkeasti yhteydessä luokanopettajaan tai koulukuraattoriin, jotta huolta aiheuttavaa tilannetta päästään nopeasti ratkaisemaan.

  Koulupoissaoloihin puuttumisen yhteistyömallin löydät täältä.

 • Koulussa toimiva oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti vastuuopettajien johdolla. Jokaiselta luokalta oppilaat ovat valinneet luokkaedustajansa oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus on viestinnän väylänä molempiin suuntiin oppilaita koskevissa asioissa. Oppilaskuntaedustajat tuovat kokouksiin luokissa esiin tulleita asioita, tapahtumaehdotuksia, välinehankintoja jne. Oppilaskuntakokouksista edustajat taas vievät luokkiin ehdotuksia ja asioita, joista pyydetään luokan mielipidettä.

  Oppilaskunta kokoontuu noin 1 – 2 kertaa kuukaudessa välitunnin aikana. Ohjaavana opettajana toimii Johanna Tikkanen ja Piia Siponen.

  Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 15 oppilasjäsentä sekä varajäsenet luokilta 1 – 5.

   

 • Löydät Möysän koulun syksyllä 2021 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman alla olevasta linkistä:

  Möysän koulun liikenneturvallisuussuunnitelma

 • Möysän koulun vanhempaintoimikunta on nimeltään Möysän Ystävät. 

  Koulun vanhempaintoiminta on vapaaehtoistoimintaa, johon jokainen vanhempi on tervetullut mukaan. Vanhempaintoimikunta tarjoaa vanhemmille keskustelupaikan ja  vaikuttamiskanavan perheille tärkeissä asioissa.

  Möysän Ystävät järjestää yhteisöllisiä tapahtumia, joilla tiivistetään kodin ja koulun yhteistyötä. Tapahtumien tuotto käytetään koko koulun oppilaiden hyväksi. Kumppaneina koti ja koulu luovat lapsille ja nuorille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön.

  Möysän Ystävät kokoontuvat sovittuina aikoina koulun opehuoneessa. Tule rohkeasti mukaan rentoon joukkoon!

  Lisätietoa antaa: Heini Kiskola, 050 311 1682

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • RehtoriLotta Hagström, lotta.hagstrom@lahti.fi 050 398 5016
  Apulaisjohtaja Petri Meriläinen, petri.merilainen@edu.lahti.fi050 383 6526
  Koulusihteeri, Möysän koululla ti, ke ja toLaura Kuokkanen, laura.kuokkanen@lahti.fi044 482 6652
  OpetushenkilöstöOpettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lahti.fiOpettajat tavoitettavissa varmimmin klo 8-16 välisenä aikana.
  1aHeli Tuominen 050 398 5351 
  1bRiitta Olanterä   050 311 1689 
  1c Pirjo Marvaila 050 398 5038 
  2aPetri Meriläinen050 383 6526 
  2bPäivi Maattola-Pohjola050 311 1680 
  2cPaulina Schavikin-Myllylä050 398 5042
  1-2 eHeini Kiskola 050 311 1682    
  3a Piia Siponen 044 482 6493 
  3b Hanna Teräväinen 050 398 5044 
  3cJutta R. 
  3eHans Arrenius044 482 6650 
  4aTiina Spjut044 482 6273
  4bJenina Jylhä050 311 1685
  4cMirella Uolamo 050 311 1688 
  5a Heini Nieminen 050 398 5039 
  5b Marika Nurminen 050 398 5043 
  5c Henry Heinonen 044 416 3700 
  4 – 5e Noora Venäläinen 044 716 1791 
  Valmistava luokkaVera Rytkönen044 482 6395
  Erityisopetus
  Esikoulu ja 1.luokatSari Talonen044 482 6276 
  3. ja 4. luokat  Johanna Tikkanen 050 311 1687 
  2. ja 5. luokatAnne Nieminen
   050 398 5350   
  Aineenopetus
  arabia äidinkielenä Najla Al Kurde 046 956 7765
  englanti 4a- ja 4c-luokatMirva Rauhamäki 050 387 8726 
  espanja ja resurssiopetus Marisa Perona Reko050 311 1686
  ortodoksiuskonto Mikko Mela050 311 1648 
  resurssiopetus ja S2-opetusVirve Mäki044 416 3699 
  venäjä äidinkielenä Alla Tyuvina 044 416 3717 
  kulttuuritulkki  Asmaa Essoulami 044 482 0937 
  Koulunkäynninohjaajat
  1-2.luokatElina Aho, ip-kerhovastaava 044 416 2834 
  1-2eMiia Lehtimäki044 482 6554 
  3eHenna Harmokivi kuljetusvastaava 044 482 6187 
  3. – 4. luokatVille Isokoski 050 311 1684 
  4-5eEssi Lapakko044 482 6277    
  4.-5.luokatJohanna Pihlaja 044 482 6555 
  Vamistava luokka044 482 6923
  Oppilashuoltohenkilöstö
  KoulukuraattoriMari Vallius044 416 4814
  TerveydenhoitajaSari Kristiansen, koululla ma-to044 416 2796 
  KoulupsykologiRonja Rintala044 482 6127
  Muu henkilökunta
  KeittiöJaana Hämynen050 398 5301 
  KiinteistöhuoltoVille Kivistö050 592 5197 
  EsikouluKaislaranta044 7161 881
  EsikouluAurinkoranta044 7161 882

Yhteystiedot