Hyppää sisältöön

Rakokiven koulu

Rakokiven peruskoulu on 1. – 6. luokkien alakoulu. Oppilaita koulussamme on noin 380.

Rakokiven koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Nastolan alueen liikekeskuksessa. Myös urheilukeskuksen kaikki palvelut uimahalleineen ovat lähietäisyydellä ja käytettävissämme.

Koulu toimii syksystä 2021 alkaen Rakokiven monitoimitalo Loistossa yhdessä Rakokiven päiväkodin ja Nastolan kirjaston kanssa. Käytössämme on uudet tilat joustavine oppimisympäristöineen. Henkilökuntamme toimii tiimeinä. Tämä tarkoittaa sitä, että opetus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tiimeissä. Ensi syksynä aloitamme toiminnan uudessa Rakokiven monitoimitalossa.

Panostamme laaja-alaisen osaamisen taitojen sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Laaja-alaisen osaamisen alueita ovat ajattelu ja oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintätekninen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Oppilaan osallisuus omasta oppimisestaan korostuu taitojen harjoittelun kautta.

Rakokiven koulun päiväjärjestys löytyy täältä: Päiväjärjestys Rakokiven koulu 2021 (1)

 • Rakokiven koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia ensimmäiseltä vuosiluokalta lähtien. Kolmannella vuosiluokalla voi valita vapaaehtoisen A2-kielen. Rakokiven koulussa valittavana on espanja, saksa ja venäjä sekä kiina. Kuudennella vuosiluokalla alkaa B1-kieli, joka on ruotsi.

  Lue lisää peruskoulujen kielitarjonnasta.

 • Rakokiven koulussa toimii vanhempaintoimikunta, joka mm. järjestää erilaisia tapahtumia oppilaille. Kaikki huoltajat ovat tervetulleita mukaan vanhempaintoimikunnan toimintaan. Mukaan pääsee mm. ilmoittamalla kiinnostuksesta omalle vastuuopettajalle.

  Lue lisää peruskoulujen vanhempaintoimikunnan tehtävästä ja merkityksestä kodin ja koulun yhteydenpidon välineenä.

 • ARVOT

  VAHVUUKSIEN KOROSTAMINEN
  -Jokainen on hyvä jossakin
  KUNNIOITUS
  -Kunnioitamme toinen toistamme
  AINUTLAATUISUUS
  -Hyväksymme erilaisuuden
  -Kaikki kuuluvat kouluyhteisöömme
  VASTUULLISUUS
  -Kannamme vastuun teoistamme
  -Tekomme vaikuttavat ympäristöömme
  KIIREETTÖMYYS
  -Annamme aikaa kasvamiselle ja oppimiselle
  TURVALLISUUS
  -Noudatamme sääntöjä
  -Emme kiusaa
  -Toimimme turvallisuutta edistäen

  VISIO

  Alakoulun päättäessään Rakokiven koulua käynyt oppilas
  -tuntee omat vahvuutensa
  -osaa ottaa vastuuta tekemisistään
  -ottaa toiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan muut huomioon
  -tuntee iloa oppimisessaan ja ihmissuhteissaan
  -on myönteisesti kiinnostunut ympäröivästä maailmasta

  STRATEGIA

  Rakokiven koulussa
  -painotetaan oppimaan oppimisen taitoja ja sosiaalisia taitoja
  -kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutustaitojen kehittämiseen
  -käytetään yhteisöllisiä, monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä huomioiden oppilaiden tarpeet ja lähtökohdat
  -oppilaita kannustetaan osallistumaan itseään ja yhteisöään koskevien asioiden käsittelyyn rakentavalla tavalla
  -harjoitellaan elämänhallintataitoja
  -hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia

 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun järjestystä, opiskelun sujumista sekä koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana. Kouluaikaa ovat oppi- ja välitunnit, ruokailut, koulun kerho- ja iltapäivätoiminta, koulumatkat ja erilaiset koulun tapahtumat.

   

  YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO SEKÄ OPPILAAN VELVOLLISUUDET

  -Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisena.
  -Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen.
  -Oppilas voi olla pois koulusta sairauden vuoksi tai hyväksytystä syystä myönnetyllä luvalla.
  -Jokaisella oppilaalla on oikeus työrauhaan.
  -Jokaisella on oikeus turvalliseen kouluympäristöön.
  -Kaikenlainen kiusaaminen on koulussa kiellettyä.
  -Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti muita ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen.
  -Oppilaalla on velvollisuus käsitellä koulun välineitä ja laitteita huolellisesti. Jos väline tai laite hajoaa tai katoaa asiattoman kohtelun seurauksena, oppilas on korvausvelvollinen.
  -Oppilas vastaa kouluun tuomansa esineen tai laitteen rikkoutumisesta tai katoamisesta.

  KÄYTTÄYTYMINEN KOULUPÄIVÄN AIKANA

  -Noudatan hyviä käytöstapoja.
  -Olen täsmällinen.
  -Noudatan sopimuksia ja aikuisten antamia ohjeita.
  -Liikun sisätiloissa rauhallisesti kävellen.
  -Laitan vaatteet naulakkoon ja kengät niille varattuun paikkaan.
  -Kunnioitan muiden ryhmien työrauhaa.
  -Pukeudun tilanteeseen ja säähän soveltuvalla tavalla.
  -Kunnioitan ruokarauhaa.
  -Huolehdin välineistä ja palautan käyttämäni tavarat paikoilleen.
  -Siivoan jälkeni enkä roskaa.

  VÄLITUNNIT

  -Pukeudun reippaasti ja menen ripeästi välitunnille.
  -Pysyttelen sovitulla välituntialueella.
  -En aiheuta vaaratilanteita .
  -Voin aina tarvittaessa kääntyä välituntivalvojan puoleen.

  KOULUMATKA

  -Noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja koulumatkoillani.
  -Muistan käyttää pyöräillessä pyöräilykypärää.
  -Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti taksissa tai linja-autossa, sekä noudatan kuljettajan antamia ohjeita.
  -Poistun koulun pihalta heti koulupäivän päätyttyä.
  -Voin palata leikkimään piha-alueelle vasta koulun toiminnan loputtua.

  TIETOKONEEN, MATKAPUHELIMEN JA MUIDEN MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ KOULUAIKANA

  -Käytän laitteita opetuksessa opettajan ohjeiden mukaisesti.
  -Omien laitteiden tulee olla opetuksen aikana suljettuna tai äänettömällä silloin, kun ne eivät ole opetuskäytössä.
  -Säilytän laitteita mieluiten repussa.
  -Opettaja voi kieltää laitteen käytön, jos laitteen käyttö häiritsee opetusta.
  -En käytä laitteita kiusaamiseen tai häirintään.
  -En kuvaa, videoi tai äänitä toisia tai toisten töitä ilman lupaa.
  -Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

  TURVALLISUUS, PÄIHTEET JA VAARALLISET ESINEET

  -Toimin järjestyssääntöjen ja luokan sääntöjen mukaisesti. Luokan säännöt sovitaan lukuvuoden alussa opettajan johdolla luokkakokouksessa.
  -Noudatan erikseen määriteltyjä turvallisuusohjeita niitä vaativissa tilanteissa ja tiloissa (esim. käsityö, liikunta, retket)
  -Tarpeen vaatiessa luokassa olevalla henkilökunnan jäsenellä on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.
  -Rehtorilla tai opettajalla on tarvittaessa oikeus ottaa haltuunsa häiritsevä tai vaarallinen esine tai aine.
  -Tupakanpoltto ja päihteiden käyttö sekä energiajuomat ovat aina kiellettyjä kouluaikana ja koulun alueella.

  KURINPITO

  Kotitehtävät laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä suorittamaan tehtäviään läksyparkkiin tai tekemään tehtäviään koulupäivän jälkeen. Jos oppilas ei noudata koulun järjestyssääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti, kiusaa tai on tehtävissään huolimaton, hän syyllistyy rikkomukseen. Koulussa voidaan tarvittaessa käyttää seuraavia kurinpitokäytänteitä oppilaan ojentamiseksi:

  – ilmoitus huoltajalle, esim. Wilma-merkintä

  – luokasta poistaminen

  – kasvatuskeskustelu

  – jälki-istunto

  – kirjallinen varoitus

  – määräaikainen erottaminen

  Ilmoitus huoltajalle tapahtuu joko opettajan tai oppilaan toimesta. Ilmoitus oppilaan toimesta tapahtuu aina puhelimitse opettajan valvonnassa. Kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto suoritetaan seuraamusilmoituslomakkeessa mainittuna aikana. Seuraamusilmoituslomake palautetaan huoltajan allekirjoittamana kouluun. Kasvatuskeskustelusta tai jälki-istunnosta ei järjestetä koulun puolesta kuljetusta kotiin, vaan vanhemmat huolehtivat oppilaan kuljetuksesta, vaikka oppilaalla muutoin olisi oikeus koulukuljetukseen.

  JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TIEDOTTAMINEN

  Hyväksytyt järjestyssäännöt ovat nähtävillä koulun lukuvuosisuunnitelmassa ja koulun internet-sivuilla. Oppilaiden kanssa järjestyssäännöt käydään läpi aina lukuvuoden alkaessa ja tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Järjestyssäännöt pidetään oppilaiden nähtävillä koulussa.

   

  Kasvatuskeskusteluohje Rakokivi

  About bullying in foreign languages

 • Oppimisen tuki järjestetään Rakokiven koulussa kolmiportaisen tukimallin mukaisesti (perusopetuslaki 16 ja 17 §).

  Tavoitteena on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen tarvitsemansa tuki oppimiseen. Jos yleisen tuen keinot eivät riitä, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostettua tukea annetaan suunnitelmallisesti ja riittävän pitkään ennen siirtymistä erityiseen tukeen.

  Päätöksen oppilaan siirtämisestä tuen portaalta toiselle tekee moniammatillinen työryhmä yhdessä huoltajien kanssa. Hallinnollisen päätöksen siirtymisestä erityiseen tukeen tekee aluepäällikkö rehtorin esityksestä. Erityisen tuen päätös on määräaikainen ja se tarkistetaan toisen vuosiluokan lopussa, kuudennen vuosiluokan loppuun mennessä sekä tarvittaessa. Kun tuen tarve vähenee, oppilas siirtyy tuen portailla alemmas.

  Jos huoltajat havaitsevat lapsellaan tuen tarvetta, asia kannattaa ottaa puheeksi oman vastuuopettajan tai oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Jos koulussa havaitaan oppilaalla tuen tarvetta, vastuuopettaja tai oppilashuoltohenkilö ottaa asian puheeksi huoltajan kanssa ja tukitoimia lähdetään suunnittelemaan.

  Joustava ryhmittely

  Joustavia ryhmittelyjä käytetään eri oppilaineissa, jotta jokaiselle oppilaalle voitaisiin järjestää juuri hänen sen hetkisille taidoilleen soveltuvaa opetusta. Opetusryhmät voivat olla eri oppiaineissa eri kokoisia ja koostua eri oppilaista. Joku ryhmistä voi edetä ripeämmin soveltaviin tehtäviin ja joku hitaammin vain perusasioihin keskittyen. Joustavat ryhmittelyt eivät ole pysyviä, eli jos lapsi etenee jossain oppiaineessa ja kaipaa lisää haasteita, hän voi siirtyä enemmän haasteita tarjoavaan ryhmään. Samoin jos joku kokonaisuus on oppilaalle haastava, hän voi opiskella sitä pienemmässä ja hitaammin etenevässä ryhmässä.

  Avustajapalvelut

  Koulullamme työskentelee joukko koulunkäyntiavustajia. Jokaiselle koulunkäyntiavustajalle on määritelty vuosiluokka, jossa hän pääasiallisesti toimii.

  Koulunkäyntiavustajien tehtävänä on tukea oppilaiden oppimista ryhmä- ja yksilötilanteissa. Lisäksi koulunkäyntiavustajat huolehtivat taksivalvonnoista, osallistuvat välituntivalvontoihin ja toimivat ohjaajina iltapäivätoiminnassa, kerhoissa sekä läksyparkissa.

  Tukiopetus

  Tukiopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat jääneet opinnoissa tilapäisesti jälkeen tai jotka oppivaikeuksien, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsevat ajoittain yksilöllisempää opetusta. Tukiopetusta annetaan pienryhmässä tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle kerrallaan. Opetus voi tapahtua koulutuntien ulkopuolella, saman-aikaisopetuksena oppituntien aikana samassa ryhmässä tai erillisessä opetustilassa tai muiden tuntien aikana.

  Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääminen tai muu syy eivät tarkoita koulun loma-aikojen ulkopuolella tapahtuvia lomamatkoja, joten ne eivät oikeuta oppilasta saamaan tukiopetusta. Lisätietoja tukiopetuksesta voi kysyä luokanopettajalta, erityisopettajalta tai rehtorilta.

  Läksyparkki

  Läksyparkkiin voivat jäädä opettajan lähetteellä ne oppilaat, jotka ovat laiminlyöneet kotitehtävien tekemisen. Tavoitteena on, että oppilas tekee parkissa läksyt itsenäisesti. Läksyparkkia voidaan käyttää myös oppimisen tuen muotona. Tällöin läksyparkkiin voi tulla luokanopettajan ja huoltajien sopimuksesta tekemään kotitehtäviä ohjatusti.

  Yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntouttava toiminta

  Rakokiven koulussa oppimista tuetaan niin yksilö- kuin ryhmämuotoisena toimintana. Oppilaat ohjautuvat ryhmämuotoisen tuen piiriin oppilashuollon ja oman opettajan kautta. Ryhmiä ohjaavat opetus- ja oppilashuoltohenkilöstö.

  Tunneryhmä
  Tunneryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja tunteiden tunnistamista. Ryhmä- ja yksilötehtävien avulla opitaan löytämään omia vahvuuksia ja etsitään oikeanlaisia toimintamalleja hankaliin tilanteisiin. Huoltajat osallistuvat osaan tapaamiskerroista yhdessä lapsensa kanssa.

  Nepsy
  Nepsy-toiminta Rakokiven koululla perustuu ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen. Nepsy-valmennus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Valmennuksen aikana pyritään löytämään lapsen tai nuoren henkilökohtaisia vahvuuksia ja motivaatiota keskustelun keinoin. Valmentajan tehtävänä on ohjata keskustelua ja auttaa valmennettavaa löytämään vahvuuksiaan ja ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin.

  Maltti
  Maltti -ohjelmalla pyritään vahvistamaan oppilaan tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitoja. Ryhmässä harjoitellaan mm. ryhmässä toimimisen taitoja, työn suunnitelmallista tekemistä, oman vuoron odottamista ja ryhmän sääntöjen noudattamista. Maltti -ohjelman on kehittänyt Niilo Mäki Instituutti.

  Etsivät
  Etsivät-ryhmä on tarkoitettu oppilaille, joilla on toiminnanohjauksen pulmia. Ryhmässä harjoitellaan tehtävästä ja tilanteesta toiseen siirtymistä, järjestelmällistä etenemistä sekä toisten huomioimista. Etsivät -mallin on kehittänyt Niilo Mäki Instituutti.

  IE
  IE eli Instrumental Enrichment on kognitiivisia taitoja vahvistava ohjelma. Ohjelman eri osioilla pyritään vahvistamaan oppilaan oppimistaitoja ja siirtämään opittuja taitoja muuhun arkeen ja koulutyöhön. Ohjelman osia ovat esim. avaruudellinen hahmottaminen, vertailu, luokittelu ja analyyttinen havainnointi. Ohjelman on kehittänyt dr. Feuerstein ja sitä käytetään eri puolilla maailmaa. IE-ryhmässä käytetään ohjaavaa opetustyyliä.

  Motoriikkaryhmä
  Motoriikkaryhmässä kehitetään liikkumisen perusominaisuuksia, kuten ketteryyttä, liikkuvuutta ja voimaa. Tavoitteena on löytää liikkumisen ilo ja jokaiselle mieleinen tapa liikkua. Motoriikkaryhmää ohjaavat koulun aikuisten lisäksi Pajulahden urheiluopiston opettajat ja opiskelijat.

  Venny
  Venny on hahmotustaitoja harjaannuttavaa toimintaa, joka on suunnattu erityisesti pienille oppilaille. Venny-ryhmässä tehdään ryhmä – ja yksilötehtävinä visuaalista hahmottamista vahvistavia tehtäviä.

  Koulukoiratoiminta

  Koulullamme toimii kasvatus- ja kuntoutustyöhön koulutettu ja sertifioitu koulukoira. Koiraa ohjaa erityisluokanopettaja Kaija Salmi. Koulukoira toimii muutamana päivänä viikossa Kaija Salmen ryhmässä. Lisäksi koulussa toimii oppimisen tukiryhmä, jossa hyödynnetään koulukoiraa. Koulukoiran avulla pystytään vaikuttamaan mm. oppilaiden tunnetaitojen kehittymiseen sekä koulumotivaation ylläpitämiseen.

  Lisätietoa oppimisen tukemisesta löydät täältä: Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta

 • Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa

  kuraattori Heidi-Maaret Taulo 044 7909 515
  terveydenhoitaja Mirja Lehtonen 044 4406 698
  psykologi Mari Ulmanen 044-0187220
  sosiaalityöntekijät 040 5401 443, 040 7356 622 tai 040 5796 637

 • Rakokiven koulussa käytetään Verso-sovittelua. Osa oppilaista on koulutettu vertaissovittelijoiksi, jotka ratkovat oppilaiden välisiä erimielisyyksiä aikuisen ohjauksessa.

  Lisätietoa Versosta saat klikkaamalla tätä linkkiä.

  Osa koulun aikuisista on koulutettu restoratiiviseen sovitteluun. Käytämme Resto-lähestymistapaa erilaisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Restoratiivisessa lähestymistavassa etsitään ratkaisuja ongelmatilanteisiin yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Rangaistuksia ei sovittelussa jaeta.

  Lisätietoa restoratiivisesta sovittelusta saat klikkaamalla tätä linkkiä.

 • TURVATIIMI

  Rakokiven koulussa toimii turvatiimi, jonka tehtävä on huolehtia koulun (oppilaiden ja henkilökunnan) turvallisuuteen liittyvistä asioista. Turvatiimin jäsenet valitaan vuosittain. Tiimin työskentelyä johtavat rehtori ja turvatiimin vastuuopettaja. Tiimin toiminta perustuu turvallisuuden edistämisen vuosisuunnitelmaan.

  Turvatiimin toimintaan kuuluu:

  -henkilökunnan ohjeistaminen turvallisuuskysymyksissä
  -koulun turvallisuussuunnitelmien kehittäminen ja ylläpito
  -koulun fyysisen ympäristön turvallisuuden edistäminen
  -osallistuminen psyykkisen turvallisuuden edistämiseen koulussa

  Turvatiimi ohjeistaa opettajat kouluttamaan oppilaat turvalliseen toimintaan koulussa ja kotona.

  TURVALLISUUSSUUNNITELMA

  Koululle on laadittu turvallisuussuunnitelma ja turvallisuuden edistämisen vuosisuunnitelma, joita päivitetään lukuvuosittain. Turvallisuussuunnitelmassa on kolme osa-aluetta: pelastussuunnitelma, kriisitoimintamalli ja kiusaamiseen puuttumisen malli.

  Pelastussuunnitelman tarkoitus on ennaltaehkäistä mahdollisia vaaratilanteita. Siinä myös määritellään koulun turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja annetaan ohjeita niistä toimista, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteissa. Kriisitoimintamallissa on ohjeet, kuinka toimia koulua kohtaavassa äkillisessä kriisitilanteessa. Kiusaamiseen puuttumisen mallin ensisijaisena tarkoituksena on ennaltaehkäistä kiusaamista. Siinä on myös ohjeet siitä, kuinka tulee toimia, jos kiusaamista ilmene. Koulun ja jokaisen kouluyhteisön jäsenen turvallisuudesta huolehtimisessa on ensiarvoisen tärkeää, että havaituista epäkohdista puhutaan ja niihin puututaan välittömästi.

  Turvallisuuden edistämisen vuosisuunnitelmassa määritellään turvallisuustyön sisällöt ja aikataulut kuluvana lukuvuonna sekä kunkin henkilökunnan jäsenen tehtävät ja vastuualueet turvallisuuden edistämistyössä.Koulumme henkilökunta on koulutettu käyttämään turvallisesti fyysisen rajoittamisen keinoja. Fyysinen rajoittaminen on viimesijainen keino varmistaa yksittäisen oppilaan ja ympärillä olevien ihmisten turvallisuus. Ensisijaisesti pyrimme ratkaisemaan ongelmatilanteen puheen avulla. Tilanteista, joissa fyysistä rajoittamista joudutaan käyttämään, tehdään aina ilmoitus huoltajille sekä kirjallinen selvitys.

  Kirjaamme kaikki kouluaikana tapahtuneet väkivalta- ja uhkatilanteet. Kaikista kirjatuista tilanteista ilmoitetaan huoltajille. Jos samasta oppilaasta on lyhyehkön ajan sisällä viisi väkivaltailmoitusta, koulu tekee lastensuojeluilmoituksen. Tarvittaessa väkivaltatilanteissa ollaan yhteydessä poliisiin.

  LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

  Rakokiven koululle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.
  Suunnitelma koostuu kolmesta osasta: oppilaan osa, huoltajien osa ja henkilökunnan osa. Henkilökunnan osassa on aikataulutettu ja ohjeistettu kuinka alakoulun aikana liikenneturvallisuusasioita tulee käydä oppilaiden kanssa läpi. Oppilaan osaa käsitellään luokissa opettajan johdolla suunnitelman mukaisesti. Huoltajien osassa on materiaalia, jota voidaan käyttää esim. vanhempainilloissa keskustelun pohjana. Huoltajien osa liikenneturvallisuussuunnitelmasta on nähtävillä tämän sivun oikeasta laidasta.

  LÄHIPOLIISITOIMINTA

  Vuoden 2015 alussa Hämeen poliisi nimesi lähipoliisin Rakokiven koululle. Lähipoliisiin olemme yhteydessä, kun tarvitsemme apua muihin kuin kiireellisiin poliisiasioihin. Lähipoliisi voi myös vierailla koululla tarpeen mukaan.

 • Rakokiven koulun ”taksipysäkki” sijaitsee monitoimitalon Loiston saattoliikenneympyrässä. Koulunkäyntiavustajat valvojat taksikyytiläisiä aamulla taksien tulosta koulun alkuun ja iltapäivällä taksipaikalla siihen asti kunnes taksit ovat lähteneet. Mikäli taksi tulee pian koulun päättymisen jälkeen, on oppilaan mentävä viivyttelemättä taksipysäkille, etteivät taksit joudu odottamaan.

  Vanhempien tulee ilmoittaa lapsen poissaolot tai muut kuljetustarpeen muutokset koulun kuljetusvastaavalle esimerkiksi tekstiviestillä numeroon 044 7909 385. Kuljetusaikatauluja koskevat muutokset tulee ilmoittaa kuljetusvastaavalle vähintään kahta viikkoa ennen toivotun muutoksen alkamisajankohtaa.Koulun toiminnasta aiheutuvat muutokset ilmoitetaan takseille koulun toimesta.

  Lisätietoa koulukuljetuksista ja kuljetushakemus löytyy täältä.

 • WELCOME TO OUR WEBSITE!

  Rakokivi school is a primary school with around 360 pupils. Rakokivi school is a school for children at the age of 7-12, from first to sixth graders. We are one of the public schools in Lahti and follow the official curriculum. Our staff includes 16 class teachers, 8 special education teachers, 8 school assistants and a principal. Our school is located at the centre of Nastola. Nastola is situated 20 kilometers east from the city centre of Lahti. Nastola is a part of the city of Lahti. We have an easy access to the nature and there are good sports facilities nearby. The socio-economic status of the area is rather low, which affects the school in various ways. The need for special education is big.

  SCHOOL BUILDING

  Rakokivi school runs in the new community center Loisto in Rakokivi. We have modern, adjustable learning environments. Along with our elementary school the new community center accommodates kindergarten, pre-school and a library.

  TEAMWORK

  It is worth mentioning that in our school there are mainly open learning environments. In Rakokivi school staff works as teams that include class teachers, a special education teacher and one or two school assistants. The team plans, implements and evaluates the teaching of one grade.

  · For example, in third grade there are 63 pupils, 3 class teachers, one special education teacher and one school assistant.

  · The team shares the responsibility of whole grade together.

  · The pupils are divided into different groups for different lessons. For instance, the grouping maybe different in mathematics and in English. We believe that with flexible grouping the needs of the pupils can met more precisely.

  INCLUSION

  In Rakokivi school there are pupils with cognitive, behavioral and social problems. Nevertheless, in our school children with special education needs study among all the other pupils of the same age group. The special education teacher of the age group plans the support in learning together with the team members and the support is implemented by the entire team.

  ADDITIONAL DETAILS

  Will be updated soon.

  Contact

  POSTAL ADDRESS
  Rakokiven koulu
  Toritie 6
  FI 15550 Nastola
  Finland

  INTERNATIONAL TEAM

  Ms. Johanna Heinonen, class teacher
  johanna.heinonen@edu.lahti.fi

  Mrs. Veera Vives, class teacher
  veera.vives@edu.lahti.fi

  Mrs. Titta Luukkonen, class teacher
  titta.luukkonen@edu.lahti.fi

  ADMINISTRATION

  Mrs. Susanna Kulonen, principal
  susanna.kulonen@lahti.fi

  Mrs. Katri Kulonen, assistant principal
  katri.kulonen@edu.lahti.fi

  Mrs. Anne Parviainen, secretary
  anne.parviainen@lahti.fi

  Twitter:
  @Rakokiven

  We also have a profile at eTwinning site.

 • Rakokiven koulu, yhteystiedot
  Rehtori Susanna Kulonen 040 834 9330, etunimi.sukunimi@lahti.fi
  Apulaisjohtaja Katri Kulonen 044 769 8692, etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi
  Koulusihteeri Anne Parviainen 044 790 9382, etunimi.sukunimi@lahti.fi
  Opetushenkilöstö Opettajien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@edu.lahti.fi Opettajat ovat tavoitettavissa työpuhelimista varmimmin klo 8-16 välisenä aikana
  1A Laura Mykkänen 044 769 8753
  1B Katri Kulonen 044 769 8692
  1C Tuija Koskinen 044 790 9407
  1D Satu Huotari 044 790 9504
  2M Mona Kuikka 040 184 8713
  2R Riku Salo 040 184 8708
  2S Salla Harjunen 044 790 9391
  2T Kaija Salmi 040 184 8710
  3H Titta Luukkonen 044 769 8687
  3R Heidi Kemppainen 044 482 6537
  3V Päivi Holopainen 044 790 9503
  4A Sanna-Mari Heinonen 044 790 9502
  4B Mari Puustinen 044 769 8689
  4C Sauli Aalto 044 769 8691
  4D Johanna Heinonen 044 769 8690
  5A Joel Juurinen 044 790 9408
  5B Ilona Hautasalmi 044 790 9332
  5C Veera Vives 044 482 6306
  5-6D Saara Malin 044 769 8685
  6A Satu Lintukangas 040 1963651
  6B Jasmin Suontama 044 7909406
  6C Taina Latikka 044 7909505
  VET pienet Minna Porala 044 790 9390
  VET isot Kati Laakkonen 044 482 6269
  Erityisopettaja Anu Jantunen-Turunen (6.lk) 044 482 6572
  Erityisopettaja Sanna Tuunila (3.lk) 044 790 9530
  Erityisopettaja Satu Sillman (5.lk) 050 398 5331
  UO-opettaja Markus Salokangas 050 311 1648
  Koulunkäynninohjaajat
  1.lk Susanna Suominen 044 482 0296
  1.lk Mira Piironen 044 769 8694
  2.lk Tiina Niskanen 044 790 9532
  3.lk Jenni Virtanen 044 790 9385
  4.lk Raija Inkinen 044 790 9529
  5.lk Hanna Karvinen 044 790 9533
  5-6D Noora Kainiemi

  Noora Kuutti

  044 769 8915
  6.lk Marianne Sunell 044 790 9534
  VET pienet Meeri Kemppi 044 482 0560
  VET pienet

  VET pienet

  Soile Liljendahl

  Inka Nenonen

  044 482 0558

  044 7909 431

  VET isot Sari Siivonen 044 416 4816
  Oppilashuolto
  Kuraattori Heidi -Maaret Taulo 044 790 9515
  Psykologi Mari Ulmanen 044 018 7220
  Terveydenhoitaja Mirja Lehtonen 044 440 6698
  Tukipalvelut
  Kiinteistönhoitaja Aleksi Salo 044 765 7809
  Taloemäntä Erja Hujanen 044 482 6660
  Iltapäivätoiminta Salla Kasakkamäki, koordinaattori 044 231 9289, koordinaattori.hame@lastenliitto.fi
  Iltapäiväkerho Kirsi Hoviniemi 044 715 2951
  Iltapäiväkerho Elina Nurmi
  Keittiö Jatta Laakso 044 482 6753
  Keittiö Sointu Meiseri 044 729 7187
  Keittiö Loisto 044 482 6759
  Taksivastaava Jenni Virtanen 044 790 9385
  Siistijä Mai Huynh Thi Ngoc 044 482 0406
  Siistijä Petri Kallionpää  044 482 6632
  Siistijä Tiina Eloranta 050 398 954
  Siistijä, päiväkoti Sari Junnonen 044 482 0815

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Opetushenkilöstön yhteystiedot löytyvät Wilmasta. Wilmaan vaaditaan kirjautuminen.